Göteborg plánuje pro cyklisty

U nás se o udržitelné dopravě ve městech stále jen hovoří. Pokud to myslíte opravdu vážně, zkuste se inspirovat strategií švédského Göteborgu.

city:one 28.2.2017 17:28 Lilia Halsen Bidar a Noel Alldritt, odbor dopravy města Göteborg, a Andreas Larsson, Sweco Transport System AB Cyklodoprava ICT technologie Řízení dopravy Göteborg

Město Göteborg prochází procesem změny dopravního systému. Současná koncepce plánování dopravy „rychlá dostupnost díky zelené vlně“ byla doplněna takzvanou „dostupností na krátké vzdálenosti“. To znamená, že lidé musí mít možnost a touhu chodit, jezdit na kole a používat veřejnou dopravu jako primární prostředek pohybu ve městě. Obzvláště důležitý je v tomto ohledu způsob, jak docílit snadné dostupnosti regionálního centra, ve kterém není obtížné se dostat do klíčových míst, a to bez ohledu na druh dopravy a další podmínky. Také je důležité pojetí vlastního městského prostoru – jak přispět k zatraktivnění městského prostředí, kde lidé chtějí žít, pracovat, nakupovat, studovat a seznamovat se. Göteborg se mění z menšího města na velké. Aby bylo možné přijmout větší počet obyvatel, návštěvníků či podnikatelů na stávajícím území města udržitelným způsobem, musí se dopravní systém změnit. ##Řízení křižovatek pro cyklisty## Göteborg může zvýšit svou atraktivitu pro občany a firmy tím, že nabídne intenzivnější městský život do té míry, dokud to nebude mít negativní dopad na místní životní prostředí. Strategie dopravy tak cílí nejen na management cestovních potřeb občanů a návštěvníků, ale i na posílení konkurenceschopnosti města a snížení klimatických dopadů dopravy. Tato strategie je hlavním řídicím dokumentem pro podobu dopravních systémů i veřejného prostoru a slouží k dosažení stanovených cílů a řešení výzev, kterým město čelí. Strategie se zaměřuje na oblasti cestování a městského prostoru s cílem vytvářet kvalitu života, konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. ##Strategie cestování## Je důležité, aby se cestující snadno dopravovali do klíčových městských uzlů a oblastí. Struktura strategie vychází z vyhodnocených dat o pohybu lidí ve městě s cílem nabídnout rychlé, spolehlivé, vysokokapacitní spoje veřejné dopravy a vysoce kvalitní síť cyklostezek, která je snadno dostupná z libovolného místa ve městě. Strategie zároveň podporuje rozvoj oblastí, které jsou častými cíli cest, a jejich přeměnu ve víceúčelová místa s velkou hustotou bydlení nabízející docházkovou dostupnost městských služeb, maloobchodních prodejen, míst setkávání a dalších funkcí. Snazší dostupnost obchodů, služeb i míst určených k zábavě a odpočinku lokálně sníží potřebu cestovat na delší vzdálenost a zároveň se vytvoří bezpečnější a živější sousedství. Nejdůležitějším přínosem nového přístupu k dopravnímu plánování je v tomto kontextu upřednostnění chodců a cyklistů v lokálním prostředí. To v důsledku znamená efektivnější využívání silnic i uličního prostoru. Informace, řízení a management provozu na pozemních komunikacích v kombinaci s opatřeními na omezení počtu vozidel v dopravním systému zajistí dobrou dostupnost pro všechny účastníky silničního provozu. ##Strategie veřejného prostoru## Atraktivní prostředí města pulzujícího životem a obchodním ruchem bude v Göteborgu vytvořeno mimo jiné tím, že se upřednostní chodci a cyklisté, a tomu se přizpůsobí rychlost dopravního proudu. Pojetí uličního prostoru, jež bude respektovat pohyb chodců i potřeby cyklistů, aniž by však vylučovalo jiné účastníky silničního provozu, se stane základem bezpečného prostředí živých ulic. Změna uspořádání ulic vytvoří větší prostor, v němž lidé chtějí být a kde se mohou volně pohybovat, a tím se zvýší atraktivita města. Městský prostor je omezeným zdrojem. Aby byl městský prostor atraktivní, živý a bezpečnější, musí se uvážlivě přerozdělit jak mezi jednotlivé druhy dopravy, tak mezi dopravu a další aktivity. Parkování by mělo být řešeno především ve vícepodlažních parkovištích a garážích a zavážení zboží by mělo probíhat hlavně v době, kdy se v daném místě pohybuje minimum lidí. Postupně se tak vytvoří hustší a propojená síť ulic bez překážek. Volný pohyb, znalost optimální trasy a nepřítomnost překážek v uliční síti konsolidují město do jednoho celku a zvyšují kvalitu života ve všech jeho částech. ##Principy zavádění## Přednost mají investice, které usnadňují cestování v rámci centrální oblasti města či přes městský okruh. V rámci zahušťování města a úprav pouličního prostoru je zachována stávající dostupnost. Göteborg se stává testovacím městem podporujícím zavádění inovací a nových řešení na základě konzultací s veřejností. ##Nový program pro podporu cyklistiky## V návaznosti na strategii dopravy město vypracovalo nový program na podporu cyklistiky, který je založen na předpokladu hustěji osídleného města, kde obyvatelé více cest realizují pěšky nebo na kole. ##Infrastruktura pro jízdní kola## Základem pro efektivní, jednoduchou a bezpečnou cyklistiku ve městě je dobře navržená infrastruktura podporující jízdu na kole. Jízda po cyklostezce/cyklotrase nemusí být neustále přerušována zastavováním na křižovatkách; podpora cyklistů staví na kontinuální, pohodlné a bezpečné jízdě. Program dělí síť cyklostezek na tři úrovně: síť pro dojíždějící, páteřní síť a lokální síť. Toto rozdělení vychází ze stejného principu jako síť silniční, tj. páteřní síť, která je doplněna hustou sítí místních komunikací. Úroveň sítě pro dojíždějící se vyznačuje sítí cyklostezek, které umožňují cyklistům cestovat různou rychlostí. V této síti mají na křižovatkách cyklisté přednost. Páteřní úroveň sítě je podmíněna její kvalitní údržbou a povrchem, který umožňuje cestovat pohodlně na dlouhé vzdálenosti. ##Cíle cyklistiky## Cílem je, aby 75 % všech lidí v Göteborgu v roce 2025 považovalo město za přátelské vůči cyklistům. V tomto cíli je zahrnuto trojnásobné navýšení počtu ročních jízd na kole po městě oproti dnešku. Protože je cyklistika vnímána jako klíčový prvek udržitelné budoucnosti dopravního systému v Göteborgu, jsou investice do cyklistiky již několik let jednou z priorit města. Na plynulost jízdy cyklistů ve městě má významný dopad řízení křižovatek, proto byla přijata celá řada opatření, jako jsou vymezené prostory pro cyklisty na křižovatkách, nové cyklostezky a zlepšení světelné signalizace s ohledem na zvýšení plynulosti provozu a na bezpečnost zranitelných účastníků. ##Světelná signalizace a cyklisté v Göteborgu: Jaká je situace dnes?## Město Göteborg má přes sto křižovatek řízených dopravní signalizací, které detekují nejen přítomnost vozidel, ale i cyklistů a chodců. V těchto křižovatkách již byla provedena celá řada opatření, například vyhrazené prostory v křižovatce pro cyklisty či proměnné značení, které blikáním varuje řidiče před projíždějícími cyklisty. Právě toto varovné proměnné značení je považováno za důležitý bezpečnostní prvek, protože na smíšené křižovatce pro vozidla i cyklisty mohou mít řidiči potíže včas zahlédnout cyklistu přijíždějícího do křižovatky z boku. Kromě těchto fyzických opatření byly upraveny i cykly dopravní signalizace – upozornění na nastávající zelenou, její prodloužení či upřednostnění zelené pro cyklisty při výskytu skupiny cyklistů na křižovatce. Speciální mobilní aplikace Cykelstaden (po městě na kole) usnadňuje jízdu na kole, ale je také platformou pro podávání stížností (například nahlášení špatně fungující dopravní signalizace) a další podněty pro město. Cykelstaden je založena na otevřených zdrojových datech (http://data.goteborg.se) z různých dopravních provozů v rámci města, která jsou k dispozici pro ostatní vývojáře IT služeb. ##Současný projekt: Automatické žádosti o zelenou pro cyklisty## Ačkoli jsou uvedená opatření zajímavá sama o sobě, Göteborg jde v inovacích ještě dále. Aktuálním projektem řeší automatické přihlášení cyklistů do signálního plánu křižovatky. Plány na rozšíření této inovace na vybrané křižovatky města již schválil Výbor města pro dopravní strategii. Konkrétně bylo automatické přihlášení do křižovatky úspěšně testováno již v roce 2013 v rámci jedné cyklostezky vedoucí do dvou směrů na křižovatce. Několik metrů před příjezdem do signalizací řízené křižovatky má cyklista možnost požádat o zelenou v jednom ze dvou směrů tím, že projede přes různé šipky namalované na povrchu vozovky, které jsou osazeny detekčními indukčními smyčkami. Pro rozšíření systému byly vybrány další čtyři křižovatky nacházející se na důležitých cyklistických stezkách. Zvolená technologie také umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi řadičem semaforu a smyčkou, což zvyšuje efektivitu vynaložených prostředků i použitelnost. ##Výběr lokalit## Aby systém řízení dopravy na křižovatkách v rámci města fungoval, musí být vhodné lokality pečlivě zváženy. Několik křižovatek v centru Göteborgu je řízeno pevným signálním plánem s preferencí veřejné dopravy. V těchto případech má automatická detekce cyklistů velmi omezené nebo žádné využití. Nicméně křižovatky, které mají samostatné řízení bez návaznosti na další a omezenou preferenci MHD, jsou pro tento účel ideální. Důvodem pro výběr těchto křižovatek bylo dát vyšší důležitost detekci jízdních kol pro řízení křižovatky, tj. přizpůsobit dopravní signalizaci potřebám rychlejší přepravy cyklistů ve městě. Významnou roli také hrají fyzické vlastnosti vybraného místa. Geometrie a šířka pruhu cyklotrasy směřující ke křižovatce musí nabízet volnou (přehlednou) a přiměřeně nerušenou jízdu v délce 20 až 30 metrů před světelnou signalizací. Možnosti odbočení či výskyt mnoha chodců v cyklopruhu můžou vést k nespolehlivé detekci kola. To je zvláště důležité, pokud se používá detekce jízdního kola pro více než jeden směr v křižovatce. ##Spokojenost uživatelů## První pilot na Packhusplatsen v centru Göteborgu ukázal, že 80 % cyklistů považuje za snadný manévr přejet jízdním kolem přes správné šipky tak, aby se přihlásili do křižovatky daleko před samotnou křižovatkou. Dokonce 90 % si myslí, že celý systém je dobrý. Vzhledem k pozitivním zkušenostem bylo na konci roku 2014 rozhodnuto, že bude systém nasazen v širším měřítku. ##Speciální úpravy## Aby bylo možné úspěšně provozovat toto řešení, bylo nutné provést řadu menších úprav – tradiční modré řešení tlačítek pro chodce na přechodech bylo nahrazeno žlutými. Cílem této změny je dát cyklistovi jasný signál, že byl úspěšně detekován. Také se jedná o záložní řešení, pokud automatická detekce nefunguje – například pokud cyklista minul šipku s indukční smyčkou. Žlutá barva také signalizuje důležitý přechod od tradičních modrých „krabiček“, které tak slouží už jen pro přihlášení chodců. Bylo také nutné provést speciální vodorovné dopravní značení na místech, kterými kola musí projet, aby mohla být detekována správně. Kromě toho jsou instalovány i speciální dopravní informační tabule s cílem informovat a vysvětlit systém široké veřejnosti. Pro další zviditelnění systému se uvažuje o speciálním nátěru obrubníků a sloupů s dopravní signalizací. ##Závěrečné kroky## Za účelem ověření účinků realizovaných opatření a zpětné vazby cyklistů jsou prováděny analýzy před nasazením a po nasazení systému. Zavedení systému je také komunikováno s veřejností, aby se seznámila s důvody, proč město tento nový systém zavádí. A také budou aktualizovány dopravní předpisy včetně návrhu křižovatek a dopravního značení. ##V budoucnu – zelená vlna pro jízdní kola?## Dalším opatřením, o němž se uvažuje, je zelená vlna pro cyklisty. Progresivní zelená přes sousední křižovatky umožní plynulou jízdu na kole přes důležité dopravní tepny v centru Göteborgu. Jedna z konkrétních výzev je v tomto případě spojit toto opatření s velkým podzemním železničním projektem Västlänken, který bude vybudován pod Göteborgem. Projekt bude v metropoli zahrnovat výkopové práce velkého rozsahu, které budou mít vliv nejen na cestování na kole, ale i na veškeré další možnosti cestování. Další výzvou je způsob, jak zachovat dobře fungující preferenci městské hromadné dopravy a zároveň poskytnout dobré dojezdové časy i pro kola.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení