Vzdělávací program Cyklistická akademie

city:one 28.2.2017 15:43 Jaroslav Martínek, CDV a národní cyklokoordinátor Cyklodoprava Strategie Vzdělávání zaměstnanců

Asociace měst pro cyklisty společně s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. připravila vzdělávací program Cyklistická akademie, který po obsahové stránce zahrnuje řízení procesů, cyklistickou infrastrukturu a kampaně. Kapitoly jsou dále členěny do 40 lekcí, které odkazují ke konkrétním příkladům a souvisejícím dokumentům, umístěným na: www.cyklodoprava.cz www.cyklokonference.cz www.cyklomesta.cz www.ceskojede.cz

Vzdělávací program Cyklistická akademie je kombinací „klasických“ seminářů, soutěže „Hlavní město cyklistů 2014“ a osobních konzultací ve městech. Vše pak směřuje k jedinému cíli – podnítit města, aby vypracovala svůj vlastní strategický dokument a akční plán pro podporu cyklistické dopravy. Vodítkem je pro ně příručka s názvem NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU.

Podpora cyklodopravy neznamená snahu o diskriminaci osobní automobilové dopravy, jde spíše o jejich zrovnoprávnění. Cílem je umožnit lidem si svobodně a informovaně zvolit svůj dopravní prostředek. Ve výsledku se doprava ve městě stane plynulejší. Cyklodoprava (jízdní kolo jako dopravní prostředek) je vícegenerační záležitost, není to záležitost jen pro mladé, jízda na kole může ulevit při určitých pohybových omezeních. 

Prosadit tento integrovaný přístup znamená vychovat odborníky s novým myšlením a mezioborovým přesahem nutným pro efektivní spolupráci. K tomu směřují veškerá sdělení tohoto programu, který byl připraven pod dohledem expertů z TUD (Technické univerzity v Drážďanech) a vychází z Berlínské cyklostrategie z roku 2012.

Aby vzdělávací program Cyklistická akademie opravdu zaujal, je jeho součástí i soutěž Hlavní město cyklistů 2014. Tato soutěž je pouhým nástrojem na cestě k dosažení konkrétního cílového stavu v našich městech. Přestože vítězná města získají prestiž a pozornost, kterou zajistí mediální partneři, není cílem soutěže spolu soupeřit, ale naopak se od sebe vzájemně učit a sdílet informace o funkčních a méně funkčních aspektech propagačních a rozvojových aktivit. Smyslem této soutěže není ani tak vyhodnocení nejlepšího města a předání ceny, ale vytvoření dlouhodobé tradice, která přispěje k naplnění cílů Cyklistické akademie a jejího hlavního dokumentu s názvem NEPOPSANÝ LIST PAPÍRU.

Další výhodou této soutěže je, že jednotlivé otázky a části dotazníku korespondují s lekcemi Cyklistické akademie. Zástupce města tak může řadu otázek vyplňovat při samotném kurzu, nebo alespoň pochopit, jaké možnosti odpovědí nabízí daná otázka. Může se tedy stát, že v dotazníku sice nevyplní nic, ale pochopí, proč byla otázka takto formulována a bude vědět, co může udělat v příštích letech.

Obecnějším cílem je pak vzájemná výměna zkušeností, informací a příkladů osvědčené praxe. Města zpětně získají přístup ke všem informacím, které budou prostřednictvím této soutěže sesbírány. Veškeré informace na vstupu se stanou plně přístupné zúčastněným i nezúčastněným městům, která s nimi budou moci dále nakládat a využít je ve své argumentaci. Navíc vznikne výsledná databáze, která bude zásobárnou příkladů osvědčené praxe. 

Komentář k vedení seminářů vzdělávacího programu Cyklistická akademie

Vzdělávací program Cyklistická akademie zahrnuje tři nosné kapitoly: řízení procesů, cyklistická infrastruktura a kampaně, které jsou dále členěny do 40 lekcí.

Semináře ale málokdy budou zahrnovat všechna témata a lekce, spíše se zaměří na prezentaci integrovaného přístupu s mezioborovým přesahem nutným pro efektivní spolupráci. Prioritou je důraz na vyváženou pozornost jednotlivým druhům dopravy, která vytvoří stabilizovaný dopravní systém ve městech, do nichž cyklistická doprava prostě patří. Komplexní řešení prostoru, jež umožní bezpečně cestovat všemi druhy dopravy, je nejen levnější, ale také schůdnější řešení. Osloví více cílových skupin, je tedy i politicky snadněji akceptovatelné. Tento záměr vychází z celkové vize rozvoje území a kvality života v něm. Je součástí širšího pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen dopravními tepnami umožňujícími pohyb z místa na místo, resp. skladištěm dopravních prostředků, ale především příjemným místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si své názory nebo jen relaxují a baví se. Potenciál města jako živého organismu se zvyšuje s rostoucím počtem osob motivovaných k chůzi, k jízdě na kole nebo k pobytu na veřejných prostranstvích.

Proto první kapitola „Řízení procesů a financování“ se musí objevit na všech seminářích, kdežto další dvě kapitoly „Tvrdé a měkké nástroje“ budou buď prezentovány samostatně, nebo jen krátce v kontextu první kapitoly.

V případě druhé kapitoly „Cyklistická infrastruktura a dopravní prostředky“ budou samostatné semináře realizovány až po schválení nových Technických podmínek 179 Navrhování komunikací pro cyklisty a právě připravovaných legislativních změn.

Obsahová stránka vzdělávacího programu Cyklistická akademie###I. Řízení procesu a financování

V úvodu budou představeny principy strategického, dopravního a územního plánování, s vazbou na cyklistickou dopravu. Jedná se o plánování postupné integrace cyklistů do dopravní infrastruktury města. Součástí této části bude také představení nových přístupů při zpracování „cyklogenerelu“. Řešení cyklistické dopravy bylo historicky orientované na uzavřený systém bezpečných tras se snahou o minimalizaci kontaktu s motorovou dopravou. Výsledkem tohoto přístupu je nedostatečně hustá, nespojitá síť cyklostezek a komunikací uzpůsobených provozu cyklistů, která není schopná nabídnout cyklistům plynulost a komfort srovnatelný s automobilovým provozem. Cyklisté proto nadále využívají jedinou síť, která tyto atributy splňuje, a tou je existující síť pozemních komunikací. Nový princip zpracování generelu cyklistické dopravy se tak nesoustředí pouze na vybrané komunikace, ale posuzuje celou komunikační síť. Toto posouzení zohledňuje územní vlivy (významné cíle cest a krajinné hodnoty vs. překážky a bariéry v území), dopravně-urbanistický a společensko-obchodní význam uličního prostoru (prostoru pozemní komunikace v kontextu funkčního využití přilehlého území) stejně jako jeho úlohu v systému cyklistických propojení (významné vztahy uvnitř města a spojení s regionem).

Téma: Strategie a politika

 • Ekonomické přínosy
 • Zdravý a životní styl
 • Proces zavádění a plánování mobility
 • Principy hodnocení dopravní politiky
 • Principy územního a dopravního plánování
 • Od vize 25 až po územně plánovací podklad

Dále se první část zabývá nástroji, které ovlivňuji podporu cyklistické dopravy. Jsou trojí povahy – organizační, finanční a právní. Hlavním cílem organizačních nástrojů je dosáhnout toho, aby se otázky cyklistické dopravy řešily automaticky a v dostatečné míře na všech úrovních města a v rámci každé plánovací činnosti. V oblasti finančních nástrojů je velmi důležité, aby obce investovaly veškeré dostupné finance co nejefektivněji a využívaly pro oživení cyklistické dopravy i alternativní finanční zdroje. Místní cyklostrategie musí tvořit strategický rámec pro investiční rozhodnutí. Financování podpory cyklistické dopravy není omezeno jen na programy související s dopravou, můžeme ji zařadit i do projektů, které řeší problematiku trvale udržitelného rozvoje, klimatických změn či zdraví. Efektivní využití synergie s sebou nese velké možnosti, jak zkvalitnit cíle v podpoře cyklistické dopravy. Posledním nástrojem je právní oblast. Nedořešené právní otázky v legislativě zákona o silničním provozu, týkající se cyklistů, brání projektantům navrhovat a úřadům schvalovat taková řešení, která by byla pro všechny účastníky v daném prostředí adekvátní. Mělo by tedy být v zájmu měst, aby se sama stala hnacím motorem legislativních změn. Lekce bude prezentovat možné návrhy.

Téma: Organizační nástroje

 • Asociace měst pro cyklisty
 • Cyklokoordinátor a pracovní cykloskupina
 • Síť místních partnerů 

Téma: Finanční nástroje

 • Příprava rozpočtu 
 • Finance pro infrastrukturu
 • Nízkonákladová opatření

Téma: Právní nastroje

 • Legislativa – přehled a návrh změn 

Téma: Management a vzdělávání

 • Audit cyklistické politiky
 • Monitoring & průzkumy
 • Vzdělávání 
 • ###II. Tvrdé nástroje – infrastruktura a dopravní prostředky

  Cílem není jen představit právní předpisy související s výstavbou cyklistické infrastruktury, ale spíše je prezentovat v širším kontextu. Současná opatření odpovídají totiž většinou jen dnešním minimálním standardům, ne však budoucím požadavkům. Město by proto mělo u všech opatření při výstavbě komunikací dbát na to, aby kapacita infrastruktury cyklistické dopravy držela krok s požadovaným nárůstem, i s ohledem na očekávaný nárůst využití elektrokol. Veškeré projektování, které má vliv na cyklistickou dopravu, by mělo zvažovat i opatření ke zrychlení cyklistické dopravy, jako jsou povrchy s dobrými jízdními vlastnostmi, šířka cyklostezek umožňující předjíždění, co možná nejkratší doby čekání na uzlových bodech a vyloučení objížděk zhušťováním sítě. Součástí budou i lekce o údržbě, bezbariérovosti, parkování jízdních kol a opatření podporující propojení cyklistické a veřejné dopravy.

  Téma: Prvky cyklistické infrastruktury

 • Integrační opatření na vozovce
 • Cyklostezky a podobné „cyklokomunikace“
 • Křižovatky a křížení
 • Extravilán, propojení města s okolními obcemi
 • Zklidňování dopravy
 • Jednosměrky
 • Další kritéria, která rozhodují o výběru trasy
 • Bezbariérovost
 • Značení a cyklotrasy
 • Doprovodná infrastruktura

Téma: Dopravní prostředky a služby

 • Pedeleky
 • Parkování a odstavování kol
 • Propojení cyklistické a veřejné dopravy
 • Opravny a jiné služby
 • ###III. Měkké nástroje

  Poslední částí jsou tzv. měkké nástroje. První oblast učí, že i cyklistická doprava potřebuje svůj marketing, pomocí kterého můžeme motivovat potenciálního dopravního cyklistu k jízdě na kole. Lekce budou prezentovat různé druhy kampaní a také mnoho příkladů. Asi nejpropracovanější systém má Mnichov, kde kampaň svěřili profesionálům. Z českých měst je špičkou město Pardubice. Druhou oblastí je bezpečnost a dopravní výchova. Zde se chceme zaměřit na nová témata, která doposud byla opomíjena. Jednak chceme dát důraz představení kampaní, které mají zlepšit vzájemný ohled, a které mohou významně přispět ke klidnému soužití všech účastníků silničního provozu. Dále chce obohatit termín „dopravní výchova“ o „výchovu k mobilitě“. Samostatná mobilita má velký význam pro dětský vývoj, z hlediska zdraví a schopnosti koncentrace, smyslu pro vnímání prostoru a vzdáleností, času a rychlosti, na učení se vlastní odpovědnosti a na vývoj sociálního chování. 

  Zkušenosti s mobilitou, nabyté v tomto věku, jsou formující pro budoucí návyky v dopravě. Cílem je přivést mladé lidi k samostatné mobilitě, odpovídající jejich věku, vykonávané pěšky nebo na jízdním kole, a nahradit tím „rodičovské taxi“ („mama-taxi“). V rámci výukového programu „výchova k mobilitě“ bude představeno celá řada dobrých zahraničních aktivit. Poslední oblasti jsou témata, která propojují jízdní kolo, mobilitu s volnočasovými aktivitami a s projektem Česko jede, národním projektem, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších forem bezmotorové dopravy a aktivní turistiky v ČR. 

  Téma: Motivační kampaně

 • Změna dopravních návyků
 • Akční plán a public relations
 • Do práce na kole
 • Do školy na kole
 • Nakupuj na kole
 • Senioři

Téma: Bezpečnost

 • Bezpečnost cyklistů
 • Mobilita a dopravní výchova

Téma: Volnočasové aktivity

 • Motivační kampaně
 • Doprovodné služby v cykloturistice

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení