Barcelona je iCapital Evropy

Evropská komise ocenila Barcelonu cenou „Evropské hlavní město inovací za zavedení nových technologií s cílem přivést občany blíže městu“. Barcelona byla vybrána skupinou nezávislých odborníků nakonec těsně před řešeními francouzského Grenoblu a holandského Groningenu. Odměna ve výši 500 000 eur bude použita na investice do rozšíření instalovaných technologií v rámci města.

city:one 28.2.2017 15:45 David Bárta Vize Strategie Barcelona

Evropská Unie, Brusel, tisková zpráva z 11. března 2014, doplněná redakcí o konkrétní příklady. www.ec.europa.eu/icapital www.ec.europa.eu/euic2014 www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

V září 2011 radní města Barcelony zahájili projekt „Barcelona městem lidí“, který zavádí nové technologie k podpoře ekonomického růstu a kvality života svých občanů pomocí těchto nástrojů:

  • iniciativ otevřených dat, které nabídnou cenné informace jednotlivcům a soukromým společnostem;
  • iniciativ udržitelného růstu města založeného na chytrém veřejném osvětlení, mobilitě (elektrická vozidla) chytrých sítích (vytápění a chlazení);
  • společenských inovací; 
  • podpory tvorby sítě pro spolupráci výzkumných center, univerzit, soukromých a veřejných organizací v rámci tohoto projektu;
  • poskytování lepších „chytrých služeb“ flexibilním, nepřetržitým a agilním způsobem skrze informační a komunikační technologie jako prostředků pro nastartování inovací v různých oblastech města.

Proč právě Barcelona

Barcelona se nebojí investovat do nových technologií a testovat různé systémy pro efektivnější správu města a lepší komunikaci s občany. Jedním z hlavních stavebních kamenů stávajícího úspěchu je zřízení samostatného subjektu městské laboratoře (Barcelona Urban Lab), která je organizační i technickou jednotkou města pro nastartování inovací. Stávající instituce a správci městských majetků jsou většinou velké, málo „akční“ organizace, a proto je pro rychlé nasazení zapotřebí nového inovativního subjektu, který ztuhlé organismy rozpohybuje. Že je to skvělé řešení, dokazuje i podobný příklad z Liverpoolu, který přineseme v příštím čísle.

Barcelona Urban Lab

Městská laboratoř byla zřízena s cílem usnadnit využití veřejného prostoru ve městě Barcelona jako městské laboratoře, jež je dostupná firmám, které potřebují otestovat své výrobky a služby v reálném prostředí. Využitím tohoto nástroje chce magistrát města povzbudit byznys a inovace, usnadnit přístup na trh a vytvořit nové produkty, které přinesou zlepšení běžného každodenního života svých občanů.

Pilotně testované produkty a služby musí odpovídat na neuspokojené potřeby městské správy a musí poskytovat novou službu, která pomáhá zvýšit kvalitu života ve městě. Již od začátku projektu se ho účastní na 12 firem v různých oblastech, jako jsou městské plánování, mobilita, ekologie a informační a komunikační technologie. 10 významných počinů Vám nyní představíme:

Senzory v kontejnerech

Systém chytrého svozu odpadů byl úspěšně odzkoušen právě v Barceloně. Systém monitoruje naplnění kontejnerů v inovační městské části 22@Barcelona. Senzory byly umístěny jak do kontejnerů na komunální, tak na tříděný odpad. Systém přenáší data o naplnění kontejnerů v reálném čase, což umožňuje v tak velké aglomeraci jako Barcelona měnit dle potřeby trasy svozných vozidel, která jsou v provozu. Hlášení bylo zasíláno při 70% naplnění kontejnerů. Projekt byl vyhodnocen jako přínosný.

Znečištění hlukem

Pilotní projekt zahrnoval instalaci různých mikrosenzorů hluku zabudovaných do lamp veřejného osvětlení s cílem otestovat jejich životnost i spolehlivost detekce hluku v prostředí města. Tyto mikrosenzory jsou mnohem levnější, než tradiční hlukoměry, a komunikují bezdrátově s cílem vytvořit hlukovou mapu města téměř v reálném čase. Cílem projektu bylo testovat nasazení systému v reálném prostředí, protože byl doposud jen předmětem laboratorního zkoušení. Samotný projekt díky otestování různých hlukoměrů přinesl i specifikaci zadávacího řízení na tyto přístroje pro město Barcelona.

Senzory dopravního proudu

Tento pilotní projekt sestával z chytrého systému pro automatické řízení a management dopravy s daty zasílanými prostřednictvím 3G sítě 50 senzory nainstalovanými na různých místech města. Cílem projektu bylo posoudit potenciální přínosy jak pro místní správu, tak i veřejnost. Data získaná ze senzorů slouží k výpočtu dojezdových dob a k těmto datům má přístup pouze samospráva. Do budoucna se navrhuje, aby tato data byla zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím různých kanálů (proměnného dopravního značení, webových stránek apod.).

Přínosem pro místní správu je přesný přehled o dopravní situaci, což umožňuje zásah v reálném čase. Data jsou také přínosná pro dopravní plánování a nabídku nových služeb. Pro řidiče a cestující představují cenný nástroj pro rozhodování o použití vhodného i nejrychlejšího dopravního prostředku a umožňuje vypočítat dobu trvání cesty v reálném čase.

Parkování

Pilotní projekt instalace systému chytrého parkování je postaven na senzorech obsazenosti parkovacích míst. Systém využívá tyto informace pro navádění řidičů na volná parkovací místa pomocí informačních panelů na ulicích i mobilní aplikace. Pilot zahrnoval instalaci 70 senzorů na parkovacích místech v modré zóně a na místa vykládky a nakládky vozidel zásobování, čímž bylo možné řídit obrátkovost těchto vozů a kontrolovat dodržování vymezené doby. Cílem projektu bylo systém otestovat a také poukázat na možnosti tohoto nástroje pro pokročilejší regulaci parkování ve městě.

Optická síť

Projekt FTTH (Optika do domácností) zahrnuje vertikální instalaci sítě tak, aby byla potřebná kapacita služby poskytnuta všem obyvatelům daného obytného domu. Optická síť byla instalována v městské části Sant Martí, aby znásobila stávající šířku pásma oproti klasickému měděnému drátu z aktuálních 20 Mb na minimálních 100 Mb/20 Mb. Projekt cílí na přilákání nových poskytovatelů, a tvorbu nových telekomunikačních služeb a obchodních modelů.

Cyklistické jízdní pruhy

Tento pilot zahrnoval vymezení jízdního pruhu pro cyklisty na vozovce, odděleného barevně, nebo fyzicky. Byly testovány jednosměrné jízdní pruhy i obousměrný jízdní pás. Město otestovalo různá řešení, a na základě výsledků se rozhodlo podporovat vymezování cyklistických jízdních pruhů fyzickým oddělením od jízdního pásu pro vozidla.

Řízení dopravy

Pilotní projekt zahrnoval instalaci kamer umístěných na infrastruktuře pro řízení dopravy v reálném čase s cílem vyhodnotit nový systém pro řízení dopravy a monitorování nehod. Po naměření hodnot parametrů jako je hustota silničního provozu, reakční doba na vzniklé nehody a znečištění, bylo shledáno, že nový řídicí systém není tak účinný, jak se očekávalo. Magistrát města proto nezavedl tento systém v širším měřítku. Nicméně po skončení projektu jsou instalované kamery používány pro řízení dopravy a sčítání dopravy.

Chytrá zvuková signalizace pro slepce

Pilotní projekt zahrnoval instalaci nové funkce zvukové signalizace, která je aktivována vzdáleně a vydává tři sluchem snadno rozlišitelné signály pro orientaci, přecházení a zastavení na některých křižovatkách v městské čtvrti 22@Barcelona. Cíle byly dva: usnadnit zrakově postiženým přecházení křižovatky a snížit hluk vydávaný klasickými zvukovými signalizacemi, které fungují stále. Město vyhodnotilo tento systém jako velmi přínosný, ale kvůli jeho ceně upustilo od masivních instalací. Nicméně některá španělská města projevila zájem, a systém byl instalován například ve Valencii.

Elektronické čtečky spotřeby vody a plynu

Pilotní projekt zahrnoval instalaci elektronických čteček spotřeby plynu a vody v domácnostech a usnadnění vzdáleného přístupu skrze internet. Cílem projektu bylo poskytnout uživatelům přístup k údajům o jejich spotřebě. Sesbírané informace umožnily sledovat historii spotřeby za měsíc, týden, den a hodinu. Také poskytovatelé plynu a vody mohli provést odečty spotřeby plynu a vody vzdáleně.

SIIUR projekt – nejen veřejné osvětlení

Projekt SIIUR (komplexní řešení pro městskou infrastrukturu) je inovativní projektem, který integruje služby a městskou infrastrukturu pro chytřejší a efektivnější správu města. SIIUR je novým systémem veřejného osvětlení postaveného na LED technologii a senzorech, které dokáží zpracovat informaci o podmínkách prostředí a detektovat přítomnost chodců či vozidel, teplotu, vlhkost, hluk a znečištění. Také zahrnuje přístupové body Wifi sítě, informační panely pro občany a návštěvníky, služby optické sítě pro domácnosti a dvě dobíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Cíle projektu jsou dva: testovat nové systémy veřejného osvětlení a integrovat nové technologické vybavení pro vytvoření reálného prostředí chytrého města. Nový integrovaný systém veřejného osvětlení zlepšuje kvalitu osvětlení a estetiku veřejného prostoru a zároveň snižuje spotřebu elektrické energie a náklady (energetické úspory dosáhly 50 %).

Projekt také nastartoval instalace dobíjecích stanic pro elektrická vozidla ve Španělsku. Projekt v roce 2011 zvítězil v soutěži Living Labs Global 2011 nad více než 245 dalšími, a obdržel nabídku na instalaci podobného systému v holandském Eindhovenu.

-----------------------------------------------------------------

Co je a co není městská laboratoř (Urban lab)## **Usnadnit:** Městská laboratoř funguje jako brána magistrátu města a usnadňuje interní komunikaci mezi různými oblastmi. Vyplněný formulář popisující návrh na pilot je prezentován Výboru městské laboratoře sestávajícího z lidí přímo odpovědných za různé oblasti (jako je územní plánování, doprava, životní prostředí ap.) a tato skupina schvaluje či neschvaluje realizaci daného plánu. **Pilotní programy:** Městská laboratoř umožňuje vytváření pilotních programů, ale není nástrojem pro prodej produktů, které jsou již na trhu. To znamená, že pilotní projekty jsou financovány samotnými společnostmi a laboratoř není finančním nástrojem pro inovativní projekty. Navíc realizace pilotního programu nezakládá závazek města, aby daný systém zavedlo. **Dopad na město:** Pilotní programy musí demonstrovat užitnou hodnotu ve využití veřejného prostoru. Jiné typy produktů či služeb nebudou do tohoto projektu vpuštěny. **Před uvedením na trh:** Městská laboratoř není předváděcí salón pro výrobky a služby, jež jsou v současnosti dostupné na trhu či jsou již promovány. Tento projekt hledá inovativní řešení nevyřešených potřeb. **Užitečnost:** Pilotní programy musí splňovat reálné potřeby magistrátu a musí mít přímý žádoucí dopad na fungování města nebo na služby, které město provozuje a z nichž občané profitují. **Cíle:** - podpořit inovace skrze vymezení inovační městské části 22@Barcelona; - snížit dobu potřebnou k uvedení produktu na trh, a to skrze pilotní programy, které město, pokud u nich uvidí reálný přínos, podpoří směrem k nasazení ve velkém měřítku; - učení se novým věcem a vytváření nových produktů nebo služeb, které mohou být poskytovány občanům Barcelony. **Přínosy:** - rezidentům – nové produkty, lepší řešení a lepší veřejné služby, - komerčním subjektům: prostor pro testování v reálném prostředí, usnadnění přístupu na trh a zvýšení konkurenceschopnosti, - vědě a technologii: přináší silný nástroj transferu technologií na místní i mezinárodní úrovni, - městské správě: nástroj usnadňující implementaci nových řešení (kontinuální zlepšování). ##Nový program města Barcelony## Magistrát města Barcelony představil svůj nejnovější mezinárodní program, který předkládá středním a malým podnikům z celého světa šest různých soutěží o návrh inovativního řešení.  BCN | Open Challenge je novým programem k otevření správy města a služeb pro byznys a podnikatele z celého světa. Město aktivně hledá řešení k přetvoření nebo zlepšení stávajících veřejných služeb, vytvoření komplexních služeb města, akceleraci inovací a efektivnějším investicím veřejného sektoru. **BCN Open Challenge sestává ze tří aktivit:** - Výzva pro komerční subjekty se zájmem o práci v Barceloně, aby představily své inovace ke zlepšení kvality poskytovaných služeb města. Tato výzva je podpořena závazkem města, že inovace s vysokým dopadem na zlepšení služeb či snížení nákladů provozovatelů budou následně poptány a zavedeny.  - Vytvoření Inovačního fondu s rozpočtem 1 milion eur na podporu městských částí při investicích do přípravy veřejných zakázek a jejich realizací.  - Barcelona Growth nabízí podpůrné programy pro vítězné inovační firmy kombinující možnost zřízení pobočky, daňové úlevy, podporu při hledání financí, talentů a možných programů a certifikované reference.  www.bcnopenchallenge.org

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení