Audit aktivní dopravy

Audit byl pro Skanderborg proveden pro účely posouzení přístupů a opatření pro cyklistickou dopravu a pěší. Skupina zpracovatelů sestávala ze 6 lidí, 5 z nich z veřejné správy (odborů životního prostředí a plánování, školství, územní plánování, zdravotnictví a dopravy) a obchodníka s jízdními koly.

Skupina odpověděla individuálně na otázky dotazníku, vizte níže. Následně byly odpovědi sumarizovány a významné neshody byly projednány na samostatném závěrečném jednání, jehož cílem bylo nalezení konsenzu a sestavení jasných závěrů.

Dotazník sestával z těchto otázek:

 • Jak město získává informace o potřebách a přáních chodců a cyklistů?
 • Jak se mohou cyklisté a chodci aktivně zapojit do rozhodovacího procesu o dopravní politice?
 • Jaký je status aktivní dopravy v každodenním životě?
 • Jak je aktivní doprava začleněna do dopravních politik?
 • Jak intenzivní je spolupráce s externími organizacemi (sousedními samosprávami, krajem apod.)?
 • V jakém rozsahu je aktivní doprava podporována v rozvojovém plánu města?
 • Jak je zajištěno financování aktivní dopravy?
 • Kdo je odpovědný za zavedení aktivní dopravy?
 • Jaká je kvalita sítě pro pěší dopravu v rámci města?
 • Jaká je kvalita sítě pro cyklistickou dopravu v rámci města?
 • Jak je organizována údržba pěší a cyklistické infrastruktury?
 • Jaké činnosti jsou prováděny ke zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy?
 • Jaké činnosti jsou prováděny pro parkování jízdních kol a ochrany proti krádeži?
 • Jak dobře jsou občané informováni o cílech, strategiích a aktivitách aktivní dopravy ve městě?
 • Jaká je kvalita dopravního značení?
 • Jaké činnosti jsou prováděny v oblasti vzdělávání a výcviku bezpečnosti silničního provozu?
 • Jaké iniciativy město organizuje pro motivaci občanů jezdit na kole/chodit pěšky?
 • Jak se řídí pouliční parkování?
 • Jaké činnosti jsou prováděny pro zajištění efektivního využívání veřejného prostoru pro řízení parkování a snížení individuální dopravy?
 • Jak jsou data o aktivní dopravě sbírány a zpracovány?

Na každou otázku příslušný dotazovaný odpověděl hodnocením ve škále 0 až 4. Úroveň 0 charakterizuje žádnou aktivitu, úroveň 1 pak ad hoc přístup, úroveň 2 izolované řešení, úroveň 3 řešení podléhající určitému systému a nejvyšší úroveň 4 je integrovaným přístupem.

Úroveň 0: Žádná aktivita

Nedělá se nic.

Úroveň 1: Ad hoc přístup = „řeším, co hoří“

Aktivity probíhají pouze, když nastane problém, Samospráva pracující s cyklisty se zaměřuje na řešení problému s ohledem na infrastrukturu a bezpečnost dopravního provozu. Malé a nepravidelné rozpočty, malá politická angažovanost, žádná nebo malá odpovědnost, není žádná odbornost.

Úroveň 2: Izolovaný přístup

Metoda Robinsona Crusoe, tj. dělám věci, jak nejlépe umím, ale bez kontaktu s ostatními. Existuje aktivita zaměřená přímo na cyklistiku, ale není integrovaná s ostatními prvky dopravního systému nebo se zdravotní politikou či územním plánováním a ochranou prostředí. Primárně se aktivity zaměřují na dobrou infrastrukturu, ale existují i jiné iniciativy. Občas se zjistí data nebo informace o uživatelských potřebách, v oblasti cyklistiky neexistuje kontinuita.

Úroveň 3: Přístup orientovaný na systém

Cyklistická doprava je integrální součástí dopravní politiky města. Existuje politická vůle včetně zdrojů a plánování. Aktivity se soustřeďují na mnoho různých aspektů cyklistické infrastruktury, služeb, propagace a informací. Existuje spolupráce napříč odbory města, pracuje se se společnými cíli. Existují plány do budoucna, ale jsou stále pouze projektově orientované. Uživatelé, a jejich potřeby, jsou systematicky zapojovány do plánování. Existuje systematický sběr dat. Existují malé rozpočty, ale nejsou garantovány v dlouhodobém horizontu.

Úroveň 4: Integrovaný přístup

Cyklistická strategie je integrální součástí celkové dopravní politiky města. Existuje holistické myšlení, které soustřeďuje cíle i z jiných oborů, jakými jsou zdravotnictví, ochrana životního prostředí a územní plánování. Existují iniciativy k propagaci cyklistické dopravy doplněné aktivitami vedoucími ke snížení individuální dopravy. Byly nastaveny cíle a indikátory. Aktivity jsou založeny na silné politické vůli a zapojení, odborně zdatných zaměstnancích, alokaci nezbytných finančních prostředků apod. Město je součástí sítí a partnerství, které generují nové myšlenky, výměnu zkušeností. Existuje systematický sběr dat o kvalitě infrastruktury, hluboká znalost přání a potřeb uživatelů. Aktivity jsou také systematicky posuzovány.

Výsledky z roku 2013 Měřené údaje Data města Skanderborg Podíl cyklistiky na všech jízdách 11,5% (75. místo z 98 místních samospráv) Jízda na kole na osobu a den 0,35 jízd Jízdy na kole na osobu 1,05 km Jízdy na kole celkem (mladiství i dospělí) 46 200 km (44 000 osob nad 16 let) Jízdy na kole celkem za rok 16 863 000 km = 422krát kolem země za rok! Výnosy na společnost za rok Přes 20 milionů dánských korun čistého zisku (1,22 Kr na km jízdy na kole) Náklady na společnost za rok Přes 11 milionů korun v čistých výdajích, pokud by byl km ujet vozidlem (čistá ztráta 0,69 Kr na ujetý km)

Poznámka: Kurz dánské koruny je cca 3,50 Kč

Vize

Město Skanderborg chce propagovat každodenní aktivní dopravu při dojíždění do města s cílem zlepšit zdraví, životní prostředí a dostupnost.

Finální cíl tak je:

1 jízda na kole na dospělou osobu denně, 2 jízdy na kole mladistvou osobou denně.

2 km na kole na dospělého denně a 2 km na kole na mladistvého denně.

Celkový úhrn má dosáhnout 88 000 km = 2krát kolem Země na kole denně všemi dospělými osobami v rámci městské aglomerace Skanderborg.

Konkrétní iniciativyTěchto vysokých cílů lze dosáhnout postupně, vydatnou podporou různých inciativ. Město Skanderborg má tyto iniciativy: Projekt Bezpečně do školy s doplňkovými prvky, například webovou stránkou www.deualmindelige.dk

 • Spolupráce se správcem komunikací DSB na instalaci více stojanů na kola.
 • Instalace stojanů na kola na místních křižovatkách vybavených pumpičkou.
 • Snížení rychlosti v zastavěných oblastech, například v rezidenčních čtvrtích poblíž škol a mateřských škol, volnočasových prostor.
 • Sdružení pro cyklistické hry: město uzavřelo dohodu s Dánskou cyklistickou federací (DCF) na téma vzdělávání v oblasti cyklistiky formou her. Sdružení je skupinou učitelů, trenérů a atletů, kteří byli vycvičeni pro cyklistické hry a propagují je jako vzdělávací pomůcku. Dlouhodobým cílem tohoto konceptu je, aby děti zvládly jízdu na kole bezpečně ještě před tím, než nastoupí do školy.
 • Město také rozvíjí program „jízda do práce na kole“. Cílem programu je vzdělat velké i malé zaměstnavatele, aby podpořili své zaměstnance v jízdách na kole do práce.

Město již zahájilo 7 iniciativ, u každé byla zpracována analýza problému a navrženy případové studie pro další řešení.

A jak jsou na tom naše města? Určitě si o nich brzy něco přečtete.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení