Otevřená data uspoří miliardy

Tento článek se skládá ze dvou částí ilustrujících americký a britský přístup. Úmyslně představuji oba, aby více vynikl rozdíl mezi nimi. Americký tvoří chaotické mondénní výkřiky, které obsahují neurčité informace, zkratkovitá sdělení a slouží k oslnění; něco podobného se bohužel děje i u nás. Popis britského přístupu se zakládá na studii konzultantské společnosti Deloitte a vystihuje jeho komplexnost a pragmatičnost. Jde o přístup, který je osvíceně podporován vládou a jehož výsledky jsou hmatatelné a blahodárné. Snad Vám tyto informace poslouží jako potřebný vhled jak do oblasti otevřených dat, tak i jako potřebné rámcové informace k dalším článkům v rubrice CITY DATA.

city:one 28.2.2017 15:35 Převzato od Mohana Ravindranatha, vydáno: 30. října 2013 na www.washingtonpost.com Otevřená data

Převzato od Mohana Ravindranatha, vydáno: 30. října 2013 na www.washingtonpost.com

McKinsey Global Institut ve své zprávě uvádí případ, že existuje velký ekonomický potenciál ve volné výměně dat mezi veřejným sektorem a spotřebiteli – jedná se řádově o biliony dolarů. Sdílením dat v rámci veřejného sektoru, ale i soukromými organizacemi a spotřebiteli by se mohl uvolnit hospodářský potenciál v oblastech, jako jsou vzdělávání, doprava a zdravotnictví.

Sdílení informací – tzv. „open data“ – by mohlo pomoci spotřebitelům utrácet chytřeji, ale může pomoci i veřejným a soukromým institucím, aby odstranily své provozní nedostatky, jako například ve výrobě a plánování. Zpráva odhaluje, že dohromady by tyto zisky mohly přesahovat 3 biliony dolarů ročně.

Jen v dopravním průmyslu by se mohlo dosáhnout přidané hodnoty téměř 100 000 000 000 dolarů, zejména v plánování infrastruktury, správě vozového parku a také v chování spotřebitelů. Například by otevřená data o dojezdové době z bodu A do B mohla pomoci místním dopravcům v přepravě více cestujících, dojíždějící by nemuseli čekat na zpožděné vlakové spoje atp. Neustálá aktualizace stavu vozidla by mohla pomoci správci vozového parku plánovat v reálném čase, což má za následek hodnotu odhadem ve výši 370 miliard dolarů na celém světě včetně celkové úspory paliva a účinnější údržby.

Navzdory ekonomickým příležitostem se ale musí oba, veřejný i soukromý sektor, přizpůsobit realizaci takového potenciálu. Mezi analytiky a zastánce patří i samotný TimO‘Reilly, zakladatel O‘Reilly Media a člen správní rady Code for America, veřejnoprávní organizace podporující přístupnost dat. „Hnutí za otevřená data má federální podporu, ale budeme muset vytvořit regulativní pravidla, jak mohou být data použita“. 

Portál Data.gov byl spuštěn v roce 2009 a udržuje více než 75 000 sad dat, v oblastech jako jsou nemocniční poplatky a klimatická měření, pro veřejnost zdarma.

„Daňoví poplatníci zaplatili za obrovská kvanta dat, neboť byla vytvořena z veřejných financí a všude tam, kde je to možné, by tyto údaje měly být přístupné všem,“ prohlásil Nick Sinai, náměstek pro technologie americké vlády ve své oficiální zprávě.

Ačkoli produkt federální vlády je užitečný zejména při poskytování geografických dat a počasí, používání modelu otevřených dat v oblastech, jako je zdravotnictví, může vyžadovat složitější regulaci. Zejména tam, kde by mohly být ohroženy důvěrné informace, musí regulátoři vymezit jasné hranice pro to, jak mohou být data použita, konkrétně by například pojišťovny neměly mít povoleno použít údaje k diskriminaci jednotlivých klientů.

„Nevěřím, že zabraňování přístupu k datům je způsob, jak se něco v tomto prostoru posune. Otevřená data jsou ukázkovým případem pro realizaci pozitivní regulace. Vymezit, co můžete a co nemůžete s daty udělat,“ dodal v rozhovoru O‘Reilly.

Zajištění a udržení opravdu přístupných údajů přináší jisté náklady, a to i v případě, že náklady na správu a ukládání informací klesají, poznamenal v rozhovoru Michael Chui, analytik McKinsey, jeden z autorů zprávy.

„Jsou věci, které musíte udělat – zpracovat data o daném místě, umístit technologie, včetně zajištění počítačové bezpečnosti, a to vyžaduje věnovat zvláštní péči důvěrným informacím. Je také důležité vnímat, že především soukromé firmy mohou považovat svá data za proprietární, nebo je nechtějí sdílet s konkurencí. Pro ně je volné sdílení informací problém.“

Pro zvládnutí těchto výzev je potřebná dobrá organizace: např. ve Spojeném království jsou na bázi otevřeného přístupu k údajům školeny veřejný i soukromý sektor s cílem, aby jejich skupiny dat byly transparentnější. Strategie USA tak směřuje k organizování série satelitních skupin po celém světě a vytvoření společných norem pro sdílení informací, a americká mise je podporována 250 000 dolary od nadace Knight.

Stručný výtah z 235 stran britské studie o tržní hodnotě otevřených dat, zpracované společností Deloitte (2013)

Tato zpráva je vůbec první svého druhu, jež se věnuje hodnotě otevřených dat veřejného sektoru pro britský trh.

Tato zpráva odhaduje, že hodnota informací veřejného sektoru pro spotřebitele, podniky a veřejný sektor v letech 2011/12 byla cca 1,8 mld. GBP (v cenách roku 2011). Jedná se o středovou hodnotu; vlastní analýza uváděla rozsah mezi 1,2 a 2,2 miliard liber.

Nicméně „použití a opakované použití informací veřejného sektoru“ má mnohem větší následné dopady, které ovlivňují včetně cílového zákazníka, všechny oblasti společnosti. Velká Británie je globálním lídrem v oblasti zveřejňování informací veřejného sektoru, které slouží občanům, podnikům i politikům. Prostřednictvím iniciativ jako jsou portál data.gov.uk, skupina promující zájmy uživatelů otevřených dat (Open Data User Group), strategická skupina pro data z jednotlivých odborů státní správy (Departmental Data Strategies), jakož i zřízení strategického výboru pro data (Data Strategy Board) a Institutu otevřených dat (Open Data Institute) podnikla Velká Británie významné kroky k vytvoření datové infrastruktury světové úrovně. 

I když není v současné době k dispozici celkový počet souborů dat veřejného sektoru, zpracovatel studie na uvedených portálech a institucích naznačuje, že by počet mohl přesáhnout 37 500 datových souborů od více než 750 různých vydavatelů s více než 2,5 milionem stažení do října 2012. 

Existuje souvislost mezi poskytováním, použitím či opakovaným použitím informací veřejného sektoru a hospodářským růstem. Informace veřejného sektoru jsou využívány podniky, jednotlivci i samotným veřejným sektorem k:

 • stimulaci inovací a vývoji nových produktů a služeb;
 • motivaci poskytovatelů veřejné služby k podpoře demokratické angažovanosti a větší transparentnosti a lepší tvorbě strategií;
 • snížení překážek pro vstup na trhy a řešení informačních asymetrií,
 • vytváření síťových efektů, které řídí převratnou změnu připojením značného počtu spotřebitelů a podniků.

Nejpopulárnější, a potenciálně nejcennější datové soubory pocházejí z oblastí geoprostorových informací, životního prostředí, dopravy, zdravotnictví a ekonomických údajů ze stavebnictví, realitního trhu, finančnictví a pojišťovnictví, veřejného sektoru a umění, zábavních a rekreačních odvětví, neboť v těchto oblastech byl vysledován největší zájem o použití či opětovné použití informací veřejného sektoru a otevřených dat.

Případové studie zkoumající následné dopady vytvořené různými organizacemi při použití a opakovaném použití informací veřejného sektoru ukázaly, že peněžní hodnota některých z těchto přínosů může dosahovat řádu milionů, ne-li miliard liber. Například:

 • odhaduje se, že zveřejněním údajů o dospělé kardiochirurgii se snížila úmrtnost, což má ekonomickou hodnotu převyšující 400 milionů liber ročně,
 • použití živých dat od poskytovatele veřejné dopravy v Londýně, Transport for London, pomocí různých mobilních aplikací může ročně ušetřit uživatelům čas v hospodářské hodnotě odhadované mezi 15 a 58 mil. liber.

Zatímco agregovaný údaj o sociální hodnotě informací veřejného sektoru je obtížné dosáhnout, aniž by byl znám způsob použití dat a jak to prostupuje společnost, na základě konzervativních předpokladů se odhaduje, že toto číslo může být vyšší než 5 miliard liber za roky 2011/12 (v cenách roku 2011). Je zřejmé, že tento odhad vzroste, neboť informace veřejného sektoru jsou používány širší masou lidí a nejrůznějšími způsoby. 

Přidáním tohoto odhadu vypočtené sociální hodnoty informací veřejného sektoru pro spotřebitele, podniky a veřejný sektor, nabývá souhrnný odhad výše mezi 6,2 a 7,2 miliard liber v letech 2011/12 (v cenách roku 2011). Trend budoucího využití informací veřejného sektoru směřuje ke generování mnohem větších hodnot, a to větším kombinováním informací veřejného a soukromého sektoru, využitím výhod propojených dat, začlenění geoprostorových a lokalizačních údajů do více a více produktů a služeb, a informovanější tvorbu politiky založenou na lepším využití informací veřejného sektoru.

Zpráva byla vypracována metrikou dodanou Strategickým výborem pro data (Data strategy board) a kromě komerčního potenciálu dat zpráva identifikuje i největší překážky, které brání Velké Británii v plném využití informací veřejného sektoru:

Legislativní překážky: současná legislativa, metodické pokyny a předpisy jsou často vnímány jako překážky trhu samy o sobě, otázka, zda oprávněně, či nikoliv. Některé právní předpisy a směrnice však reálně brání uvolnění dat a jejich sdílení, čímž se snižuje jejich dostupnost. Licence otevřeného vládnutí je tak vnímána jako účinný prostředek ke zlepšení dostupnosti informací veřejného sektoru;

Ekonomické překážky: otázka zpoplatnění informačních datových sad ve veřejném sektoru je komplexní, chybí údaje jak od poskytovatelů, tak i uživatelů, tudíž je těžké provádět analýzy nákladů a přínosů spojené s uvolněním dat. Zatím byl významný pokrok dosažen v oblasti tvorby souborů dat, které jsou volně k dispozici, zůstává faktem, že zpoplatnění (skutečné či jen vnímané) je de facto překážkou pro využívání a opětovné využívání informací veřejného sektoru. V krátkodobém horizontu však existuje řada dobrých příležitostí, jak zlepšit dostupnost některých souborů dat.

Přístupové překážky: dochází k vývoji v podobě snížení roztříštěnosti a zvýšení konzistence informací veřejného sektoru, ale stále zůstává prostor pro zlepšení dostupnosti informačních souborů dat veřejného sektoru pro veřejnost. V některých částech soukromého a veřejného sektoru je navíc jako překážka vnímán nedostatek dovedností, které brání efektivní extrakci hodnoty z informací veřejného sektoru.

Co to je Open Government Licence (OGL) aneb inspirace pro naše zákonodárcepřevzato z www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/ Informace pod touto licencí otevřeného vládnutí (OGL) lze používat volně a zdarma při dodržení těchto málo podmínek:###Použití informací pod touto licencí

Použití autorských práv a databázových práv poskytnutých pod touto licencí (dále jako Informace) indikuje souhlas s podmínkami níže.

Orgán udělující licenci uděluje uživateli celosvětovou, bezplatnou, časově neomezenou, neexkluzivní licenci k používání Informace podle podmínek níže.

Tato licence nikterak neomezuje Vaši svobodu, pokud používáte data férovým způsobem, a to ani prostřednictvím autorských práv či výjimek a omezení práv k databázi.

Můžete volně:

 • kopírovat, publikovat, distribuovat a přenášet Informace;
 • upravit Informace;
 • využít Informace pro komerční i nekomerční činnosti, například jejich kombinací nebo jejich zahrnutím do Vašich produktů či aplikací.

Musíte splnit, pokud konáte něco z výše uvedeného výčtu:

 • uvést zdroj Informace zahrnutím jakéhokoliv prohlášení stanoveného poskytovatelem Informace a kde je to možné, poskytnout link na tuto licenci; 
 • pokud poskytovatel Informace neposkytuje konkrétní prohlášení, nebo pokud používáte Informace od více poskytovatelů a uvádění více prohlášení není ve Vašem produktu či aplikaci praktické, můžete použít následující: Obsahuje Informace veřejného sektoru licencované verzí 2.0 Licence otevřeného vládnutí.

Toto jsou důležité podmínky této licence, a pokud se Vám nepodaří je splnit, automaticky zanikají práva udělená pod touto licencí nebo jakýmkoliv pověřeným orgánem udělujícím licenci. 

Výjimky

Tato licence nepokrývá:

 • osobní data obsažená v Informaci;
 • informace, které nebyly publikovány ani zveřejněny v rámci legislativy o přístupu k informacím (včetně zákonů o svobodě informací platných pro Spojené Království a Skotsko);
 • loga odborů samosprávy nebo organizací veřejného sektoru a státní znaky vyjma případů, kdy tvoří nedílnou součást daného dokumentu nebo datové sady;
 • vojenské insignie;
 • poskytovatel Informace není oprávněn licencovat práva třetích stran; 
 • jiná duševní majetková práva, včetně patentů, obchodních ochranných známek a práv týkajících se designu; 
 • identifikační dokumenty jakým je například britský pas.

Status Informace

Tato licence neposkytuje žádná práva k použití Informace způsobem, který by povyšoval použití na oficiální status, ani poskytovatel Informací nemůže takto povýšit Vás nebo Vámi používané Informace.

Bez záruky

Informace je licencovaná „tak, jak je“ a Poskytovatel Informace neručí za jakékoliv representace, záruky, povinnosti a závazky plynoucí z Informace, a to do maximální míry umožněné zákonem. 

Poskytovatel Informace není odpovědný za jakékoliv chyby nebo chybějící údaje v Informaci a nesmí být odpovědný za jakoukoliv ztrátu, zranění nebo škodu jakéhokoliv druhu způsobenou jejím použitím. Poskytovatel Informace neručí za kontinuální dodávku Informace.

Platný zákon

Tato licence spadá pod zákony právního řádu území, ve kterém poskytovatel Informace sídlí, ledaže by bylo poskytovatelem Informace stanoveno jinak.

Definice

V této licenci mají užívané termíny tento význam: 

Informace informace chráněná autorskými nebo databázovými právy (například literární nebo umělecké práce, obsah, data a zdrojový kód) nabízená k použití při dodržení podmínek této licence. 

Poskytovatel Informace osoba nebo organizace poskytující Informace podle podmínek této licence. 

Orgán udělující licenci jakýkoliv poskytovatel Informace, který má oprávnění nabízet Informace podle podmínek této licence. Zahrnuje Úřad královny pro ochranu vlastnictví Koruny (The Controller of Her Majesty’s Stationery Office (HMSO)), který má pravomoc udělovat objektu Informace copyright Královské Koruny a práva k databázi Koruny a také copyright k objektu Informace a práva k databázi, které byly přiděleny nebo získány Korunou, za podmínek této licence. 

Použití provádět úkon, který je omezen copyrightem nebo právy databáze, a to v originálním médiu či v jiném médiu, a které zahrnuje bez omezení distribuci, kopírování, úpravu či změnu dle technických potřeb k použití jiným způsobem nebo v jiném formátu. 

Vy, uživatel fyzická nebo právnická osoba, nebo sdružení obchodní či neobchodní povahy, která získala práva pod touto licencí.

O Licenci otevřeného vládnutí

Úřad královny pro ochranu vlastnictví Koruny (HMSO) vytvořil tuto licenci jako nástroj pro poskytovatele Informace, aby mohli licencovat použití a opětovné použití jejich Informace pod společnou otevřenou licencí. Úřad vyzývá orgány veřejné správy, které vlastní svůj copyright, aby umožnily použití jejich Informace pod touto licencí.

Úřad HMSO má pravomoc licencovat objekt Informace pro nabytí práv databáze a copyrightu vlastněného Korunou. Rozsah pravomocí Úřadu k nabízení této licence pro danou Informaci podléhá podmínkám uvedeným na webové stránce Národního archivu (The National Archives website). 

Tato verze je verze 2.0 Licence otevřeného vládnutí. Úřad HMSO může za určitý čas vydat nové verze licence otevřeného vládnutí. Pokud již používáte Informaci pod touto verzí licence, budou platit podmínky této verze licence. 

Tyto podmínky jsou v souladu s Licencí Kreativních společných příspěvků verze 4.0 (Creative Commons Attribution License 4.0) a Licencí společných příspěvků otevřených dat (Open Data Commons Attribution License); obě z nich vlastní copyright licence i práva databáze. To znamená, že pokud je Informace upravena a licencována pod jednou z těchto licencí, pak jste automaticky splnil podmínky této licence OGL. Verze 2.0 licence OGL je v souladu s definicí otevřených dat.

Další příklady nejlepší praxe a pokyny lze nalézt v záložce UK Government Licensing Framework na webu Národního archivu.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení