HELSINKI – etalon přístupu k otevřeným datům

Článek o městské iniciativě Open Helsinky – Hack at Home a národní soutěži Apps4Finland představuje možnosti, kterými může stát či město zefektivnit svůj rozvoj tím, že programově podpoří sbírání dobrých nápadů využívajících dostupná data oceněním těch nejlepších.

city:one 28.2.2017 15:37 David Bárta a Sami Majaniemi Otevřená data Helsinky

Soutěž na otevřené inovace Apps4Finland zvyšuje taktovací frekvenci finské společnosti

Každoroční soutěž Apps4Finland se v roce 2013 konala již po páté. Soutěž hledá kreativní a inspirativní způsoby využití otevřených dat. Letošní ročník soutěže se zaměřil na zavedení jakési kultury způsobů řešení problémů na základě spojení různých veřejných dat. Účastníci mohli předložit návrhy ve čtyřech různých kategoriích, které pokrývají širokou škálu témat, až do 3. 11. 2013. Soutěžní příspěvky jsou hodnoceny na základě jejich potenciálního zlepšení způsobů používání otevřených dat pro snazší komunikaci, spolupráci a také jako zdroje inspirace.

Potřebné aktivity nejsou finančně náročné. Vyžadují však aktivní zapojení ze strany organizátorů, pracovníků města, kraje, státu či dalších veřejných institucí, dále spolupráci s privátním sektorem a propracovanou komunikační strategii. Privátní sektor je zatažen do hry vlastní motivací, která tkví ve vysokém potenciálu nalézt nové, kreativní a schopné zaměstnance; obě soutěže tak plní i funkci personálních agentur.

Největším přínosem je však potenciál pro podnikání a tvorbu nových služeb; dosažení provozních úspor není příliš významným hybatelem. Hlavní motivací pro představitele města je vlastní PR města. Město Helsinky chce být modelovým příkladem efektivního využití městských dat a jde na to velmi chytře.

Problémy jsou příležitostmi ke zlepšení

Předchozí ročníky soutěže Apps4Finland přinesly praktická řešení každodenních problémů. V letošním roce je ambiciózním cílem této soutěže, aby se Finsko stalo jednou ze zemí nejlépe využívajících otevřená data tím, že zvýší míru spolupráce a závazků mezi různými zájmovými skupinami. Výsledky ještě nejsou známy, ale záměrem bylo v průběhu soutěže vyvinout nové nástroje a postupy, které by pomohly odstranit překážky spolupráce mezi producenty dat, vývojáři a zájmovými skupinami. Po soutěži mohou být navržené internetové nástroje a kolaborativní webové postupy kýmkoliv využity a dále zlepšeny.

„Letošní soutěž je opravdu zaměřena na budování mechanismu, který umožní rozložit velké cíle do menších, snadněji řešitelných částí. Nový mechanismus bude nabízet komplexnější podpůrnou síť na pomoc vývojářům při komunikaci s odborníky zaštiťujícími v rámci soutěže danou oblast, s uživateli koncových aplikací a dalšími účastníky,“ shrnuje vedoucí projektu Petri Kola.

Spolupráce s finskými vládními organizacemi a organizacemi na místní úrovni

V srpnu 2013 byly organizátorem soutěže zveřejněny konkrétní cíle soutěže, bohužel pro nás pouze ve finštině. Zahrnují úkoly v oblasti zdravotní a sociální péče, kultury a historie, stejně jako participativní demokracii, energii a veřejnou dopravu.

„Tvorba inovativních řešení společenských problémů vyžaduje mnohaoborové znalosti, zkušenosti a dovednosti. Zveřejněním výzvy k soutěži mohou zájemci s konkrétním problémem poptat a nalézt vhodné řešení nebo vhodnou kombinaci těchto řešení pocházející z fondu různých talentů a odborných znalostí,“ vysvětluje Jarmo Eskelinen, generální ředitel společnosti Forum Virium Helsinki.

Poradce Anne Kauhane-Simanainen z Ministerstva financí, jednoho z partnerů pořádajících letošní soutěž Apps4Finland, do jejíž agendy program open data spadá, sdělila: „Společnou vizí Ministerstva financí pro program otevřených dat a soutěž Apps4Finland je, aby se Finsko stalo vzorovou zemí v oblasti otevřené spolupráce. Finsko má příležitost stát se místem, kde jsou produkovaná otevřená data využita inovativně při vytváření nových služeb a řešení.“

V roce 2013 se partnerem Apps4Finland stalo také hlavní město Helsinky, které hledá řešení, jež činí rozhodnutí města transparentnější a participativnější. Aplikace pocházející z iniciativy Open Helsinky – Hack at Home budou také soutěžit v kategoriích soutěže Apps4Finland, jež jsou popsány níže.

Soutěžní kategorie Apps4Finland

Soutěž zahrnuje 4 hlavní kategorie a ocenění nejlepších ve výši 20000 eur. Kategorie Inspire (Inspiruj) hledá nápady, které budou inspirovat lidi a organizace k rozvíjení otevřené kultury dat. Kategorie Decipher (Rozlušti) je určena pro nápady, které pomáhají porozumět možnostem složitých datových sad. Kategorie Impact (Ovlivni) odměňuje aplikace a nové inovativní způsoby využití otevřených dat. Nápady z kategorie Enable (Umožni) pomáhají k odstranění překážek ve využívání otevřených dat. A nakonec budou příspěvky či nápady podané do této výzvy soutěžit nejen v kategoriích uvedených výše, ale dále také mohou být oceněny zvláštní cenou za inovativní řešení konkrétního problému. 

Některé příklady typů příspěvků v jednotlivých kategoriích snad pomohou k lepšímu pochopení:

 • Inspiruj: skeče, datové umění, popisy kampaní, koncepční plány apod.
 • Rozlušti: datový žurnalismus, analytické informační grafiky a vizualizace dat apod.
 • Ovlivni: mobilní aplikace, webové služby, hardwarové doplňky, řídicí systémy apod.
 • Umožni: datové sady, API, otevřené zdrojové kódy, standardy a normy, návody apod.

Letošní soutěž Apps4Finland je nejlepší soutěží všech dob!

Až neuvěřitelných 120 návrhů bylo prezentováno v soutěži v roce 2012, kvalita se navíc rok od roku zlepšuje. Loňský vítěz kategorie Impact patří mezi opravdu slavné. Ilkka Pirttimaa pomáhá se svou mobilní aplikací BlindSquare zrakově postiženým orientovat se v městském prostředí prostřednictvím otevřených dat na základě hlasových pokynů. V současné době je aplikace BlindSquare zavedena do provozu v 60 zemích světa.

Rozsáhlá síť podporovatelů otevřených dat, kteří se podílí na přípravě soutěže

Letošní Apps4Finland svede dohromady nebývale velký a různorodý soubor vývojářů, řešitelů problémů, mentorů a podpůrných skupin. Stejně působivý je i seznam pořadatelů, partnerů a sponzorů. Hlavními organizátory soutěže jsou Forum Virium Helsinki a finská Asociace pro on-line demokracii. Jako spolupořadatelé jsou uvedeny Finský meteorologický institut, Ministerstvo dopravy a spojů, Národní zeměměřický úřad Finska, Open data v kraji Tampere, organizace Open Knowledge Finland, finský inovační fond Sitra, Finský statistický úřad a Ministerstvo financí. Vyzyvateli, tedy partnery, kteří formulují konkrétní zadání nad rámec kategorií, jsou Centrum mládeže města Helsinky, Finský dopravní úřad, Ministerstvo spravedlnosti a konzultantská firma Tieto. Soutěž sponzorují IBM a YLE Public Broadcasting Company a je otevřena novým partnerům.

**Více informací můžete získat na uvedených adresách:** Sami Majaniemi, Apps4Finland 2013 sami@apps4finland.fi, +358 40 648 1990 www.apps4finland.fi www.facebook.com/Apps4Finland www.twitter.com/Apps4Fi www.apps4finland.github.io/presentations###Obecná pravidla soutěže

Může se zúčastnit každý.

 • Všechny příspěvky do soutěže musí použít alespoň jeden otevřený a bezplatný zdroj dat, nebo API obsahující informace relevantní pro Finsko. Pokud si nejsou potenciální soutěžící jisti splněním těchto podmínek, mohou požádat organizátory o pomoc při rozhodování, zda mohou použít daný zdroj dat.
 • V závislosti na velikosti předpokládaného dopadu může soutěžní příspěvek soutěžit ve více než jedné ze čtyř uvedených kategorií. Toto pravidlo se vztahuje na řešení i konkrétně formulovaných výzev. Každý příspěvek tak bude soutěžit alespoň v jedné ze čtyř hlavních kategorií.
 • Příspěvek lze uplatnit pouze jednou. Pokud se chce soutěžící zúčastnit a využít svou starší práci, která byla již zapsána v předchozí soutěži, musí nová verze obsahovat významné odlišnosti. Při předkládání příspěvku je nutné jasně na rozdíly poukázat v porovnání s předchozím příspěvkem. 
 • Neexistuje žádné omezení, co se týče podání příspěvku do soutěže Apps4Finland, dané řešení tak mohlo soutěžit i v jiné soutěži.
 • Jeden soutěžící či skupina soutěžících může předložit několik různých příspěvků do soutěže.
 • Soutěžící si ponechají všechna práva duševního vlastnictví.
 • Organizátoři mají právo na změny pravidel v průběhu soutěže, pokud by se objevila situace, která vyžaduje vydání dalších pokynů, nebo zpřesnění. Všechny změny budou oznámeny na hlavní webové stránce
 • www.apps4finland.fi. ###Doplňující informace
  • Mobilní aplikace musí být stažitelné z konkrétního obchodu s aplikacemi, a to do 3. listopadu.
  • Pokud není soutěžní aplikace k použití zdarma, musí soutěžící poskytnout hodnotitelům dostatečný počet licencí pro hodnocení, nebo zcela kompenzovat poplatky za licence nakoupených organizací Apps4Finland pro účely hodnocení. Soutěžící a pořadatelé budou toto řešit případ od případu.
  • Všechny příspěvky musí obsahovat doplňkový materiál, který je buď souborem snímků, nebo videem (např. Powerpoint, PDF nebo formáty GoogleDocs). Pokud soutěžní aplikace nefunguje na většině běžně používaných internetových prohlížečů, musí být do doplňujícího materiálu zahrnuta ilustrativní videa. Aplikace, které patří do této kategorie, jsou obvykle závislé na operačním systému mobilních a stolních aplikací.
  • Všechny příspěvky do soutěže musí být volně použitelné a ke stažení během hodnoceného období (od 4. listopadu do 3. prosince) a 2 měsíce po skončení soutěže.
  ###Ceny

  Odměna podléhá finských daňovým zákonům. Vítězové jsou odpovědni za oznámení odměn ve svých daňových přiznáních.

  ###Hodnotitelé
  • Všichni rozhodci musí informovat předsedu poroty o své případné vazbě na jiné produkty nebo projekty, které soutěží ve stejné oblasti soutěže, do jaké hodnotitel spadá. 
  • Existují dva typy hodnotitelů: Obecní rozhodci a rozhodci konkrétních zadání nominovaní jednotlivými zpracovateli zadání (organizacemi poskytujícími zvláštní cenu pro dané zadání). Všechny příspěvky zařazené do oblasti konkrétních zadání jsou podrobeny hodnocení tří rozhodců, z nichž jeden je zástupcem zpracovatele a ostatní dva jsou obecnými rozhodci. Zástupce zpracovatele, který zadání navrhnul, následně vybere vítěze a představí ho obecným rozhodcům s příslušnými argumenty a poté zohlední jejich připomínky. Příklady konkrétních zadání uvádíme níže.
  ###Konkrétně navržená zadání v rámci programu Apps4Finland

  Jedna z hlavních výzev programu směrem k aspirantům je ta, že většina problémů může být řešena různými způsoby, a tak může dokonce stačit předložit jen dobrý nápad, pokud neexistuje pracovní řešení, a vyhrát konkrétní cenu. Níže uvádíme aktuální zadání jednotlivých spoluorganizátorů této soutěže, většina z nich pochází přímo z helsinské soutěže.

  ###Údaje o našem utrácení

  Někteří lidé sbírají účtenky za nákupy a několik z nich se i obtěžuje zapsat částky do xls tabulky, aby přišli na to, jaké jsou jejich spotřební návyky. Výzva pro skupinu OP-Pohjola je si představit, co by mohla inteligentní elektronická peněženka dělat s údaji o nákupu, pokud by bylo možné získat všechny účtenky ve formě čitelné strojem.

  ###Využití zdravotních a lékařských údajů

  Národní institut pro zdraví a dobré životní podmínky spravuje velké množství citlivých dat, včetně osobních údajů; zdravotní, jakož i lékařské údaje, které nemohou být distribuovány jako otevřená data na rozdíl od mnoha jiných datových zdrojů. Nicméně data spravovaná institutem by mohla být využita pro výzkumné účely, pokud by bylo možné, aby nemohlo dojít k úniku citlivých dat. Výzva, kterou institut představil, spočívá ve vytvoření nástrojů a postupů, které by umožnily publikovat citlivé údaje, jež mají být použity mimo ústav, aniž by ve skutečnosti došlo k jejich uvolnění v podobě otevřených dat. Řešení by mělo umožnit fungování algoritmů statistické analýzy z vnějšku, bez přímého přístupu k nezpracovaným datům. Řešení může mít různé formy, jako jsou vývoj speciálních API, využití technik anonymizace, popisy meta dat, vytvoření souborů k veřejnému použití, etické úmluvy nebo vizuální reprezentace.

  ###Řízení atypických situací ve veřejné dopravě

  Důležitou součástí funkčnosti systému veřejné dopravy je řízení mimořádných situací z pohledu cestujících. Když si cestující uvědomí, že autobus nepřijede, nebo že došlo ke změně v obvyklé trase z důvodu stavebních prací, jeho prvním pocitem je obvykle frustrace. Co lze udělat, aby se zbavil stresu v situacích, jako je tato? Řešením tohoto problému je pomoci cestujícím získat informace o atypických událostech snadněji, lépe je předvídat, instruovat cestující, aby se jim vyhnuli, nebo je vyřešili jinak. Řešení může využít nové komunikační techniky, nové vizualizační techniky, nové sociální praktiky, nový statistický model nebo novou směrovací službu nebo něco jiného.

  ###Zlepšení veřejné dopravy

  ICT služby mají velký potenciál pro zlepšení veřejné dopravy. Bohužel ne všechny služby hromadné dopravy fungují propojeně.

  Některé z hlavních problémů jsou tyto:

  • různé platební systémy,
  • neúplné plánovače, trasy v rozporu s jízdním řádem,
  • nekoherentní informace o trasách a zastávkách ve vnitrostátní databázi Digiroad,
  • lokální plánování trasy může fungovat dobře, ale není optimalizováno tak, aby spolupracovalo na národní úrovni (u nás to naštěstí v podobě Informačního dopravního systému (IDOS) funguje, pozn. redakce).

  Finský dopravní úřad hledá různé způsoby, jak nabídnout flexibilní a snadno použitelný způsob využití informací z veřejné dopravy na národní úrovni a způsoby, jak opravovat případné chyby v informacích o veřejné dopravě a sdělování a sběru myšlenek, jež by mohly vést k dalšímu zlepšení dopravní obslužnosti.

  ###Open Helsinki Hack Home – nápady pro město Helsinky

  Následující zadání popsaná v podobě výzev vycházejí z helsinské soutěže. V popisu výzvy je tak vždy i upozornění, že program Open Helsinki Hack Home pomáhá vývojářům Apps4Finland vytvářet aplikace pro obyvatele města a nabízí poradenské služby. Zájemci se mohou zaregistrovat do programu mentoringu. 

  ###Hlas občana

  Participativní demokracie se vyvíjí v mnoha ohledech. Mnoho lidí se rádo zapojuje do nového společného způsobu tvorby svého města a zhodnocuje svými odbornými znalostmi tuto společnou práci, například při tvorbě strategií a plánů města či dokonce státu. Jaké nástroje a prostředky mohou být vyvinuty, aby bylo pro občany a osoby s rozhodovací pravomocí jednodušší spolupracovat na vytváření společných vizí a návrhů akčních plánů. Řešení by měla být praktická a poskytovat transformační způsoby, jak diskutovat o důležitých otázkách otevřeně. 

  ###Zpětná vazba od občana

  V městském prostředí je stále co opravovat. Někdy věci nefungují tak, jak byly původně plánované kvůli měnícím se okolnostem. Obyvatelé města si obvykle rychle všimnou nedostatků, a mohou díky tomu dodat své připomínky a nápady organizacím odpovědným za údržbu a rozvoj městských agend. Řešení by mělo přinést lepší komunikaci strategií a zpětnou vazbu k městu i organizovaný sběr nápadů.

  ###Město mladých

  Město Helsinky nabízí různé možnosti pro setkávání mladých lidí, pořádání společných akcí a získání podpory pro tyto činnosti. Jen zlomek mladých lidí však aktuálně z těchto typů služeb profituje. Oddělení mládeže tak hledá mobilní aplikaci, která by usnadnila mladým lidem z Helsinek, zejména skupinám kolem konkrétních aktivit, najít městské služby, nabídku volných prostor a vybavení. Prostřednictvím mobilní aplikace by bylo možné provádět rezervace, vyhledávat služby a nacházet podporu pro aktivity. Kromě toho by prostřednictvím mobilní aplikace mohli mladí vyjádřit své postoje a nápady tak, aby jejich hlas byl slyšet při programovém plánování služeb města pro tyto generace.

  ###Uveřejňování informací města v médiích

  Informace týkající se rozhodování na úrovni města by mohly být využity snáze a efektivněji v hromadných sdělovacích prostředcích (tradiční noviny, blogy, organizační zpravodajské kanály apod.). Tím, že bude informace o rozhodování orgánů města představena široké veřejnosti ve srozumitelné podobě prostřednictvím sdělovacích prostředků, se umožní informovaná diskuse mezi veřejností a tvůrci rozhodnutí, a dokonce se otevře i prostor pro její aktivní zapojení do plánování různých projektů. Účelem této výzvy je pomoci on-line uživatelům získat hlubší znalosti o jejich okolí pomocí mediálních kanálů, které již používají.

  ###Porozumění městu

  Město se neustále mění. Různé kmenové organizace města vypracovávají plány pomocí různých prostředků. Společné (kolaborativní) plánování je stále častějším způsobem práce, ale zavedení nových, lepších postupů je práce těžká a kontinuální. Tato výzva se zabývá vývojem nástrojů a prostředků umožňujících občanům získat lepší obrázek o tom, jak město funguje a jaké jsou jeho plány, s cílem umožnit občanům účastnit se rozvoje města mnohem informovanějším způsobem. Otázka výzvy a zadání tak zní: jak můžeme poskytnout přehled o minulých, aktuálních a budoucích plánech města Helsinky pro jeho účelnou transformaci v těchto úrovních:

  • ve spolupráci se soukromými společnostmi a dalšími subjekty,
  • ve specifických odvětvích (zdravotnictví, školství, infrastruktura…), 
  • v určitých městských čtvrtích.
  ###Propojte občany a turisty

  Podle mnoha lidí je nejlepší ten druh cestování, který je přijat místními obyvateli za součást místní komunity a jejího každodenního života. Zlepšení interakce mezi místními obyvateli a turisty nabízí možnosti pro výuku cizích jazyků, výměnu názorů o gastronomické kultuře i pohledu na svět.

  Jak bychom mohli obohatit život místních lidí a turistů tím, že je dáme dohromady? Řešení tohoto problému by měla nabízet nástroje pro kulturní výměnu a umožnit vznik a fungování dlouhodobých vztahů mezi místními obyvateli a návštěvníky.

  ###Každý návštěvník je jiný

  Každý turista má své vlastní zájmy, potřeby a důvody pro danou návštěvu města. Turistické průvodce jsou určeny pro průměrného turistu, a neposkytují tak optimální zážitek šitý na míru. Jak nabídnout turistům takové zážitky a služby, které je nejvíce zajímají? Řešení by mělo nabídnout osobní (přesněji personalizovaný) zážitek z města Helsinky, který přiměje návštěvníky, aby po jeho návštěvě chtěli sdílet své pozitivní zkušenosti.

  ###ZávěrMobilní a webové nástroje jsou jednoznačně komunikačními nástroji blízké budoucnosti. Město může nastartovat svou efektivní proměnu právě zde. Jedná se o rychlý způsob, jak město otevřít, „zatáhnout do hry“ své občany a jak zlepšit služby města a napřímit komunikaci mezi městem a občanem. Finové nám otevřeně představují svůj model veřejné podpory dobrým a inovativním nápadům včetně popisu pravidel i organizace. Stačí tak se jen nechat inspirovat a zavést podobné, nízkonákladové aktivity s vysokým potenciálem i do našich končin. Vždyť klíčové je neklást překážky novým možnostem, nosné nápady si již svou příležitost najdou. www.apps4finland.fi

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení