Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu

V praxi stále narážím na špatnou orientaci v dostupných finančních nástrojích, které lze pro financování či spolufinancování projektů městské dopravy použít. Proto přicházíme se stručným přehledem aktuálních možností.

city:one 7.3.2016 13:43 David Bárta Financování Mobilita

DG MOVE poskytlo přehled hlavních zdrojů financování udržitelné městské mobility. Jak je patrné z výčtu, je doprava jedním z klíčových odvětví, v nichž veřejný sektor utrácí peníze. 1. Největším zdrojem financí pro investice do dopravy jsou **Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)**. Jedná se o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a kohezní fond (CF). Prostředky jsou přerozdělovány národními orgány skrze operační programy, které schválila Evropská komise. 24 členských států tak může v období 2014–2020 profitovat z těchto fondů a města přímo mohou utratit 5 %. Vlastní projekty lze přihlásit do výzev jednotlivých operačních programů. Velké aglomerace mohou profitovat z nového nástroje vícezdrojového financování ITI, které nabízí dostatek finančních prostředků na velké investice do dopravy. 15 kohezních zemí, mezi které patří jak Česká republika, tak i Slovensko, má možnost získat asistenci pro přípravu projektu z programu JASPERS: www.jaspers-europa-info.org/. 2. **Fondy pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF)** financují projekty na transevropské silniční síti TEN-T. Od roku 2014 některé výzvy podněcují investice v dopravních uzlech této sítě, tj. městech. V letech 2014–2015 bylo pro města alokováno 500 milionů eur. http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport. 3. **Evropská investiční banka (EIB)** poskytuje půjčky a záruky. Činí tak přímo pro projekty nad 25 milionů eur nebo skrze národní či regionální banky pro menší projekty. Více informací lze nalézt na: www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-transport-lending-policy. EIB také nabízí skrze svůj program ELENA granty na pokrytí nákladů s přípravou projektů s významnou energetickou úsporou / efektivitou a obnovitelné zdroje a pomáhá získat případné soukromé investory, viz www.eib.org/products/advising/elena/index.htm. EIB také spravuje program JESSICA, skrze který mohou členské státy investovat některé ESIF fondy do tzv. revolvingových fondů: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jessica. A EIB také spravuje Evropský fond pro energetickou účinnost (EEEF), který kofinancuje projekty energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a čisté městské mobility: www.eeef.eu/home.html. 4. **Program INTERREG Europe 2014–2015** kofinancuje spolupráci veřejných orgánů z různých regionů Evropy na společných strategiích, včetně oblastí nízkouhlíkové ekonomiky a efektivity nakládání se zdroji. www.interreg4c.eu/interreg-europe. 5. **Program URBACT III** kofinancuje vytváření sítí měst, která rozvíjejí integrovaná řešení pro problémy městské správy. http://www.urbact.eu/open-calls-networks. 6. **Inovační akce** v oblasti iniciativ udržitelného rozvoje městských aglomerací budou zahájeny během několika měsíců a budou kofinancovat projekty městského rozvoje. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/portal. 7. **Program LIFE** kofinancuje projekty, které zlepšují kvalitu ovzduší a snižují emise. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm. 8. **Program Horizon2020** financuje CIVITAS. CIVITAS nyní zahrnuje nejen demonstrační projekty vedené městy a podpůrné projekty, ale i projekty generující znalosti. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. 9. **Evropský fond pro strategické investice (EFSI)** je nástrojem pro Junckerův investiční plán: www.eib.org/about/invest-eu/. Cílem investičního plánu je podpořit financování životaschopných investic v EU. Sestává z garance 21 miliard eur od EK a EIB. Města by měla seskupovat své projekty tak, aby byly atraktivnější z hlediska rozsahu a zapojit se do jednání s EIB a národními bankami pro nalezení podpory z EFSI. Je k dispozici poradenské centrum a v blízké budoucnosti budou vytvořena i regionální centra: www.eib.org/eiah/index.htm. Také existuje speciální poradenský servis pod názvem Fi-Compass: www.fi-compass.eu. 10. Projekty, které se zaměřují na elektromobilitu a vodíkový pohon mohou profitovat z kofinancování z **Fondu elektrického a vodíkového pohonu.** www.fch.europa.eu.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení