Chytré pouliční parkování

city:one 14.11.2017 01:00 David Bárta Parkování

Přínosy technologie

Článek představuje technologii, kterou lze vyřešit pouliční parkování. Tato technologie přináší vedlejší užitek například i pro dopravní a územní plánování a cenné informace pro strategické plánování města.

Pro město přináší systém tato zlepšení:

 • optimalizuje obrátkovost, tj. zefektivňuje využití existujících parkovacích míst – při dostatečném počtu (v řádu tisíců) dokáže „nahradit“ i parkovací domy;
 • zefektivňuje dohled nad platební kázní parkujících (zvýšení výběru parkovného až o 200 %);
 • zjednodušuje dohled z pozice města nad provozovatelem parkovacího systému;
 • umožňuje pohyblivou tarifikaci podle podmínek (např. při kongescích vyšší ceny);
 • snižuje vliv „hledajících“ vozidel na hustotu dopravního provozu;
 • poskytuje data pro dopravní plánování, pro územní a stavební řízení atp.;
 • poskytuje dohled nad opuštěnými vozidly.

Přínos těchto systémů (obsazenost parkovacích ploch) se zvyšuje s mírou jejich pokrytí – město Barcelona regulací pouličního parkování snížilo počet cest autem mezi roky 2004 a 2009 o 14%, ve vnitřním městě pak o 18 %.

Regulace pouličního parkování

Systém chytrého pouličního parkování funguje skvěle při plošném pokrytí, například centrální části města. K tomu je však potřeba trvale udržitelný plán s alokací pravidelných finančních investic.

Prioritou trvale udržitelného plánu regulace parkování ve městě je co nejvíce využít stávajících ploch (podle hesla chytrých měst „využij, co už máš“), tedy zefektivnit obsazenost například již stojících parkovacích domů. V okolí těchto ploch, v přilehlých ulicích, je však potřeba regulovat pouliční parkování trvalým dohledem, a to za podmínek, které zvýhodňují parkování v parkovacím domě, či na vyhrazené parkovací ploše. Plán regulace tak obsahuje jak vybrané lokality, tak i použité technologie a dále investiční plán postupného rozvoje/rozšiřování pokrytí systémem a také plán tarifní regulace (pohyblivé v rámci dne a vzdálenosti od centra města). Plán se následně, po stanovení prioritních lokalit pro regulaci parkování, zabývá i dalšími (většinou přilehlými) lokalitami, které po osazení systémem vytvoří celoplošné pokrytí např. centrální části města/městské části. Pokrytím většího územního celku chytrým systémem pak vyvolává potřebu vytvořit nástroje pro koncové uživatele – například mobilní aplikaci navigování na volné parkovací místo či aplikaci pro platbu parkovného (to již může být předmětem komerčních záměrů a nemusí to být investicí města).

Systém jako registrační pokladna

Systém chytrého pouličního parkování je základním systémem konceptu chytrých měst. Monitorování toho, co se ve městě každodenně „hýbe“ a co vykazuje společné a opakované rysy, je primárně důležité i pro krátkodobé plánování. Doprava tvoří téměř třetinu HDP a pro město je velmi důležitou agendou. Jakékoliv zefektivnění řízení dopravy (i dopravy v klidu), realizované nejlépe s využitím výhod ICT technologií, bude rychle viditelné a přínosné.

Profesor Shoup z Kalifornské univerzity, který svá zkoumání staví na nejlepším světovém systému SF Park v San Francisku, přirovnal systém chytrého pouličního parkování k tak revolučnímu systémovému prvku, jakým bylo zavedení registračních pokladen do obchodů. Registrační pokladna eviduje nejen peníze a množství zboží, které zákazníci koupili, ale i skladové zásoby, časy, ve kterých bylo dané zboží koupeno apod. Město takovým nástrojem získává obrovský potenciál nejen pro zlepšení vlastní regulace dopravy či územní plánování, ale i prostředek pomáhající při rozhodování, jaké lokality budou upřednostněny a u jakých bude docházet k postupnému rušení parkovacích ploch, dále v jakých denních hodinách bude tarif nejvyšší, jak nastavit dohled nad platební kázní, a to jak z hlediska výše pokuty, tak i způsobu provedení (lístek za sklo, botička, odtah).

Dohled

Představme si jednoho policistu na městskou čtvrť, který je vybaven například skútrem a pokutovým blokem nebo malým vozidlem s botičkami a přenosným zařízením, např. chytrým telefonem.

Daná městská čtvrť je osazena systémem chytrého pouličního parkování a policista operuje pomocí mobilní aplikace, která provádí automatický dohled. Systém může být zcela jednoduchý, a tudíž levný, a takový dokáže policistovi pouze sdělit, jaká místa jsou v dané lokalitě obsazena a za kolik z nich již bylo zaplaceno; nebo může být vyspělejší, a tudíž dražší, který policistovi již sdělí, za jaká konkrétní místa nebylo zaplaceno, v toleranci například 15 minut. V obou případech policista navštěvuje primárně lokality, kde je hříšníků nejvíce a které jsou nejblíže jeho aktuální poloze. Dražší systém může i policistovi přímo plánovat optimální trasu dohledu…

Jeden policista dokáže poskytovat podobný mobilní dohled v dané lokalitě, jaký poskytuje celní správa na dálnicích. Při dopadení neplatiče zadá policista do interní databáze údaje o vozidle skrze chytrý telefon. Neplatič tak získává první upomínku, která je registrována v systému a která jej upozorňuje, že pokuta byla prominuta naposled. Tento měkký nástroj regulace šíří osvětu o dodržování pravidel platby za parkování a jeho efekt je srovnatelný například se zavedením bodového systému v roce 2006; jedinou slabostí tak může být nedůslednost orgánů provádějících dohled. V Portugalsku například přišli s řešením tohoto neduhu, kdy provozovatel parkovacích ploch po dohodě s městem prováděl dohled sám (tzv. soft enforcement), kdy byli neplatiči (odhalení nejdříve systémem chytrého parkování a pak najatým soukromým dohledem) zavedeni do interní databáze a zároveň dostali blokové upozornění, že příště už nebude jejich nezaplacení tolerováno. Pokud příště kontrola zjistila, že dané auto již jednou bylo přistiženo, že nezaplatilo, kontaktovala tzv. „hard enforcement“, tedy orgány činné v trestním řízení, kteří uplatnili blokovou pokutu včetně botičky, či odtahu. Během několika měsíců se počet platících zvýšil z 22% na 90%.

Blahodárnost systému

Zavedením takového systému začínají platit jasná pravidla pro uživatele; v případě provozu parkovacích ploch soukromým subjektem i pro provozovatele. Město má přehled, jak celý systém parkování funguje, kolik finančních prostředků získá, o jaké lokality je stále největší zájem a kdy apod., ale jeho zásadním přínosem je provázanost s dalšími agendami města. Například propojení s veřejnou dopravou či systémem městských kol (bike sharing) lze provést pomocí jednotného platebního nástroje (plat. karty, mob. aplikace), a uživatel tak může sbírat pozitivní body za šetrnější chování (o tomto komplexním přístupu k regulaci města a motivaci občanů budeme psát v příštích číslech). Systémem chytrého parkování začínají platit pravidla, která významně ovlivní počet vozidel v centru měst. Pokud coby řidič budu muset vždy za parkování zaplatit, budou tyto platby významnou položkou v mém rozpočtu, a tudíž budu každou cestu vozidlem do centra města zvažovat.

Návratnost systému

Jak uvádí některé články o parkování v tomto čísle časopisu, pohybuje se běžně platební kázeň parkujících od 20 do 40% (tento nešvar není ryze domácí, například ve francouzském městě Lille je bez dohledu platební kázeň 35%). Celý následující model je záměrně podhodnocený z hlediska výkonu systému (v porovnání s aktuální efektivitou), obsazenosti parkovacích ploch, ceny za parkovné i v počtu dní, ve kterých se parkovné vybírá; to vše s cílem zjistit maximální dobu, během které se investice do systému určitě vrátí.

Pokud budeme počítat s horní hranicí 40% jako se vstupním údajem pro následný výpočet, pak lze efektivitu výběru zvýšit až o 60%. 100% výkonnost zvládá málokterý systém, zvláště když stěžejní úlohu dohledu provádí člověk, proto do výpočtu zahrneme pouze 50% zvýšení (tedy úspěšnost výběru 90%), což je při automatickém dohledu velmi realistické.

Referenční model pro výpočet návratnosti sestává ze 100 vyhrazených pouličních parkovacích míst, cena za hodinu parkování je 10 Kč a výběr parkovného se vztahuje na 10 hodin (tj. od 8:00 do 18:00). Celodenní průměrná obsazenost je 80%, tj. 80 míst. Optimálně tak lze z 80 míst za 10 hodin po 10 Kč/h vybrat 8 000 korun (100%). Ze současného modelu výběru parkovného se 40% úspěšností tak město či provozovatel získává 3 200 Kč. Systém chytrého parkování s 90% úspěšností získá 7 200 Kč. Rozdíl tak činí 4 tisíce korun denně, při 20 pracovních dnech se jedná o 80 tisíc měsíčně, tj. 960 000 Kč ročně navíc.

Při větších objemech v řádu stovek míst lze dosáhnout ceny za systém chytrého parkování do 8 000 Kč za parkovací místo. Cena za 100 parkovacích míst by se tak pohybovala do 800 000 Kč.

Návratnost investice do systému chytrého parkování je tak kratší než 1 rok (dle výpočtu 10 měsíců). Neexistuje mnoho systémů, které disponují srovnatelnou návratností.

Ještě se sluší dodat, že uvedená cena zahrnuje základní modul systému, neobsahuje například mobilní aplikaci pro navigaci cestujících či pokročilejší mobilní aplikaci pro dohled strážníka. Také je však dobré dodat, že město skrze svou správní jednotku (např. technické služby) může systém nakoupit jako sestavu komponent a po zaučení instalovat samo, čímž se investice ještě sníží, nicméně následnou kalibraci zařízení a celého systému je nutné svěřit odborné firmě.

Popis systému

Chytré parkování je modulární systém (tj. lze jej kdykoliv a kýmkoliv rozšířit. To je velká výhoda, protože si město může pořídit systém v rozsahu, který je dán jeho investičními možnostmi. Na základě těchto znalostí tak město může své investice rozložit do více let.

Ve své základní formě poskytuje anonymní detekci obsazenosti parkovacích míst pro provozovatele parkovacích a odstavných stání. Základní systém slouží pro osazení vybraných parkovacích míst technologií detekující přítomnost vozidla, čímž umožní online monitoring (obsazenosti konkrétního parkovacího místa, procentuálního vytížení parkoviště atp.). Pro správu systému parkování tak na základě kontinuálního sběru dat o obsazenosti parkovací plochy představovaný systém automaticky nabídne možnost dlouhodobého vyhodnocení parkování k účelům úpravy tarifní politiky nebo například porovnání a vyčíslení rozdílu ve výběru parkovacích poplatků mezi aktuálně provozovaným systémem (data z platebních terminálů) a systémem chytrého parkování (data o reálném využívání parkovací plochy).

V rozšířených podobách pak umožní navádění řidičů osobních vozidel na volná místa, před jízdou pomocí speciální webové aplikace nebo při jízdě prostřednictvím instalovaných směrových LED tabulí, případně mobilní aplikace. Data obsazenosti mohou být také nabídnuta poskytovatelům navigací či dopravních dat, aby je využili při vývoji souvisejících služeb pro cestující veřejnost.

Ve své úplné podobě pak umožní řidičům platit elektronickými prostředky (např. bankovními kartami, mobilním telefonem, městskou kartou) pouze za skutečný čas parkování. Takový systém je samozřejmě mnohem složitější a řádově dražší než základní podoba, ale díky modularitě systému chytrého parkování jej lze budovat postupně.

Realizace systému

Systém zestává z:

 • detektorů obsazenosti parkovacích míst,
 • datových kolektorů, které shromažďují údaje z detektorů, každý datový kolektor dokáže obsluhovat řádově 20 detektorů,
 • master kolektoru, jenž sbírá data od datových kolektorů a posílá je do centra, a lokálně i do proměnného dopravního značení,
 • proměnného dopravního značení (navigační LED tabule) navigující řidiče na volná místa,
 • centrálního serveru, který posílá data na web a sdílí data se servery dopravního informačního centra města.
 • mobilní aplikace pro navigaci na volné parkovací místo včetně možnosti on-line platby

Instalace systému krok za krokem:

 • Každé parkovací místo je osazeno jedním detektorem.
 • Instalace detektoru se provádí jádrovým vývrtem do vozovky, nebo nalepením povrchového detektoru na vozovku (v našich končinách se vrtá, a to z důvodu prevence vandalismu).
 • Po umístění detektoru se vývrt zacelí asfaltovou směsí. Místo, kde je detektor umístěn, je tak téměř neznatelné, neruší vzhled místa. Pokud je povrchem beton, či dlažba, upraví se místo stejným materiálem.
 • Detektor zaznamená příjezd vozidla na základě změny magnetického pole. Speciální algoritmus tuto změnu vyhodnotí, zda se opravdu jedná o vozidlo. Aby toto dokázal, je nutné jej po instalaci kalibrovat.
 • Každý detektor rádiově komunikuje s datovým kolektorem umístěným například na sloupu veřejného osvětlení.
 • Datový kolektor sbírá data z detektorů a zasílá je do master kolektoru. Datový kolektor může být napájen ze sítě, nebo solárním panelem
 • Master kolektor zašle data na centrální server k jejich dalšímu zpracování, například umístění informací o obsazenosti na web.

Obsazenost provozovaných parkovacích ploch lze sledovat pomocí jednoduché webové aplikace pro správce systému z pohodlí centrály, v rozšířené verzi pak existuje speciální mobilní aplikace pro strážníky pracující v terénu.

Příklad možného použití: mobilní aplikace amerického poskytovatele Streetline nad několika stovkami/tisíci osazenými místy, která naviguje řidiče na volné parkovací místo v uličním prostoru.

Požadavky na systém

Zde uvádíme souhrn minimálních požadavků, které byste po případném dodavateli měli chtít.

Požadavky na detektor

Detektor by měl mít voděvzdorné krytí IP44, měl by vydržet teploty v rozmezí 80 až mínus 40 stupňů Celsia, záruka životnosti detektoru umístěného pod povrch by měla být alespoň 8 let, povrchového 3 roky s možností výměny baterie.

Požadavky na data ze systému

Data ze systému by měla být poskytována ve standardizovaném evropském formátu DATEX II, jehož přesnou specifikaci momentálně zpracovává Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Máte-li zájem o podrobnější informace, můžete se na pracovníky Centra obrátit.

Závěry

Technologie je pouze nástrojem pro realizaci strategie města regulující dopravu v klidu. Nosná strategie se připravuje řadu let – v celosvětovém srovnání velmi pokročilá strategie města Amsterodam se připravovala 7 let, určitě se jí příště budeme věnovat podrobněji. Cílem tohoto článku bylo prezentovat jednoduchý a levný chytrý systém, který je základním kamenem konceptu chytrých měst a jenž po zaškolení může používat i lokální firma, provozovatel parkovacích ploch či složka města. Je výbornou a perspektivní investicí, která si na sebe rychle vydělá. Systém chytrého parkování je nepochybně správnou volbou při řešení současných problémů našich měst.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení