Vídeň město s vysokou kvalitou života

city:one 22.11.2017 15:55 Dipl.-Ing. Thomas Madreiter : ředitel městského plánování ve Vídni Projekt

: Vídeň je městem s nejvyšší kvalitou života. Mohl byste uvést základní aspekty takového města?

Kvalitu života vytváří mnoho různých aspektů a souhrn vlivů mnoha proměnných. Základní faktory života ve Vídni tvoří dostupné vysoce kvalitní bydlení a jeho pěkné prostředí, stejně jako adekvátně ohodnocená práce zajišťující pokrytí základních životních potřeb. Kromě socioekonomických parametrů existují i další klíčové oblasti, které slouží k definování kvality života: uspokojení individuálního lidského života je v přímém vztahu s osobní kariérou a dosaženým vzděláním, s kvalitou životního prostředí a přírody, s bezpečím a ochranou, s účastí na společenském životě, kvalitou volného času a kulturou, a také s otevřeností a rozmanitostí genderových rolí. A důležité je také fyzické, psychologické a sociální zdraví. V tomto kontextu je zásadní pokračovat v přístupu Vídně zaměřeném na začlenění všech osob do společnosti, bez ohledu na jejich původ, fyzickou a psychickou kondici, sexuální orientacinebo pohlavní identitu.

: Státy střední Evropy začínají formulovat své vize a strategické cíle. Jaká je dlouhodobá vize rozvoje Vídně a jaké byly stanoveny strategické cíle? Kdo se na vytváření vize a cílů podílel a jak byli zapojeni občané?

Prvním krokem bylo vytvoření „Rámcové strategie chytrého
města Vídeň“ (Smart City Wien Framework Strategy), která
byla 25. června 2014 přijata městskou radou Vídně. Jedná
se o dlouhodobou zastřešující strategii. Tato vize zní: nejlepší
kvalita života pro všechny občany města, spojená s maximální ochranou zdrojů, dosahovanou pomocí komplexní inovace.

Každá ústřední oblast a v ní stanovená témata jsou podpořena přesně defi novanými cíli. V Rámcové strategii chytrého města Vídně bylo defi nováno celkem 38 konkrétních cílů. Tyto cíle zahrnují například výrazné snížení emisí skleníkových plynů, vytvoření trojúhelníku Vídeň – Brno – Bratislava nebo další rozvoj fi nančně dostupného bydlení. Nedávno byl zaveden mechanismus důkladného monitorování, který má zajistit lepší posuzování pokroku a zdokonalovat stanovené cíle.

Iniciativa chytrého města funguje jako platforma chytrého města pro všechny zúčastněné strany města Vídně. To  zahrnuje soukromé fi rmy, začínající fi rmy, neziskové organizace, vědecké instituce, občanské společnosti a samozřejmě také občany. Zahrnutí občanů do této iniciativy je důležité, ale zároveň je to také náročné. Projekt „smart city Vídeň“, coby zdlouhavá a holistická iniciativa, může fungovat, pouze pokud je vyvíjen a sdílen spolu s občany.

Vždyť to jsou právě oni, kdo jsou v jejich každodenním životě ovlivňováni rozvojem města. Než však lze povzbudit plodnou spolupráci s občany, musí být občané nejprve s tématem „smart city Vídeň“ seznámeni. Proto je důležitým nástrojem iniciativy chytrého města Vídeň zvyšování povědomí občanů, například pomocí workshopů a sociálních médií.

: Jak Vídeň měří dopady svých projektů a jak jsou vybírány projekty, aby naplnily dané cíle města?

Výsledky projektů „smart city Vídeň“ lze nejlépe měřit na základě cílů  uvedených v Rámcové strategii chytrého města Vídeň. Aby bylo možno tyto dopady sledovat, byl vytvořen monitorovací proces. Pro každý z cílů byla vytvořena malá skupinka odborníků, kteří se pravidelně scházejí, diskutují ohledně pokroku daného cíle a svá zjištění oznamují koordinační skupině. Tím je možno učinit různá opatření a upřesnit dané cíle. V důsledku velké rozmanitosti cílů bylo potřeba nalézt odborníky z různých odborů městských úřadů, aby mohla vzniknout široká vědomostní základna potřebná pro správné řízení celého procesu.

Je důležité, že veřejnost spolu s privátními hráči společně pracuje na dosažení cílů Rámcové strategie chytrého města Vídeň. V minulosti existovaly projekty, které byly iniciovány veřejnými subjekty, soukromými společnostmi i projekty realizované díky partnerství veřejného a soukromého sektoru. Hlavním požadavkem, aby se projekt stal projektem „chytrého města Vídeň“, je, že se díky němu přiblížíme k dosažení některého z cílů města. Hlavní podnět pro vznik projektu se tedy může lišit. Projekty také mohou mimo jiné přijít skrze politické iniciativy, výzvy EU nebo prostřednictvím tržních příležitostí. V budoucnosti budou projekty iniciovány také na základě nedostatků zjištěných v procesech monitorování.

: Které technologické inovace podporující „zelený program“ 
město realizuje nebo bude realizovat?

Inovace jsou jednou ze tří ústředních aspektů Rámcové strategie chytrého města Vídeň. Obecným cílem je vytvořit z Vídně „vůdce v inovacích do roku 2050 pomocí špičkového výzkumu a silné ekonomiky a vzdělání“. Tento cíl je podpořen konkrétními cíli v oblasti výzkumu, technologií a inovací (RTI), ekonomiky a vzdělání. Technologické inovace integrované do projektů „chytré město Vídeň“ zahrnují Velká data, pouliční LED osvětlení, nové efektivní technologie pro využití energie získané brzděním metra a mnoho dalších. Vídeň se nesnaží pouze používat nové technologie, ale zároveň je i vytvářet. Projekt Vienna Green CO2 vyvinul nový proces pro zachytávání CO2, který může odstranit až 90 % oxidu uhličitého z výfukových plynů, a který lze následně znovu použít například v zemědělství.

: Jakým způsobem se může středoevropská společnost pro inovace uvést a nabídnout svá řešení ve Vídni?

Obchodní zastoupení Vídně (Vienna Business Agency) podporuje podnikání ve Vídni po více jak 30 let. Je prvním kontaktním místem pro národní i mezinárodní společnosti. Nabízí fi nanční pod-poru, pobídky pro nemovitosti a městský rozvoj, a také bezplatný servis a poradenství. Cílem je posílit inovativní sílu společností. V důsledku je místo k podnikání udržitelně rozvíjeno a je posilována mezinárodní konkurence. Obchodní zastoupení Vídně upřednostňuje a prosazuje definované stěžejní silné stránky tohoto města: přírodní vědy, městské technologie, tvůrčí odvětví a informační a komunikační technologie (ICT). Inovace jsou klíčem ke komerčnímu úspěchu a zajišťují dlouhodobý rozvoj místa k podnikání.

Speciální program, který Obchodní zastoupení Vídně nabízí, je vídeňský balíček pro začínající podniky. Jedná se o dvouměsíční program pro podporu vybraných mezinárodních start-upů, které chtějí ve Vídni rozvinout svůj obchodní záměr a prozkoumat rakouský a evropský trh. V roce 2017 je tento balíček darován dvanácti slibným start-upům, které se na dobu dvou měsíců s rozsáhlou podporou zapojí do městské komunity. Vídeňský balíček pro start-upy zahrnuje: cestovní náklady do Vídně (v rámci Evropy), ubytování na dva měsíce, dvouměsíční akcelerační program, 10 hodin výcviku a seznámení s vídeňskou start-up scénou.

: Který vídeňský „chytrý“ projekt (projekty) je podle vašeho názoru nejdůležitější?

Neexistuje jeden nejdůležitější projekt „chytrého města Vídeň“, existují však demonstrační projekty, jako je například projekt solárních elektráren občanů, který pochází od městem vlastněného poskytovatele energií Wien Energie. Díky investici do komunitou fi nancovaných solárních elektráren mají obyvatelé Vídně příležitost participovat na vývoji obnovitelných energií. Od května 2012 více než 6000 obyvatel Vídně přispělo k rozvoji obnovitelné elektrické energie ve Vídni. Wien Energie implementovala 24 projektů pro solární energii a 4 větrné mlýny. 26 tisíc solárních panelů generuje celkem přibližně 6,8 megawatt (MWp) špičkové energie. Energie je odváděna do vídeňské rozvodné sítě a poskytuje solární energii přibližně 3 000 místním domácnostem.

Další úžasný projekt je „Smarter together“, kde místní obyvatelé rezidenční čtvrti Simmering společně s mnoha dalšími partnery a podniky města Vídně vytvářejí společné akce pro městskou čtvrť s vysokou kvalitou života. V tomto Evropskou unií podporovaném projektu „Smarter together“ jsou realizace chytrého města, jako je e-mobilita, sdílená mobilita a rozsáhlé renovace obytných bloků, vytvářeny ve vzájemném dialogu s občany.

: Co byste doporučil městům střední Evropy a jak jim může Vídeň pomoci?

Klimatické změny a vážný nedostatek přírodních zdrojů, především fosilních paliv, představuje velký celosvětový problém nadcházejících desetiletí. Ty předurčí budoucí podobu měst coby míst pro život. 75 % emisí CO2 je v současnosti na celém světě produkováno spalováním fosilních paliv ve městech. Trend směřující k urbanizaci, který momentálně celosvětově zažíváme, vytváří pro města výzvu stát se trvale udržitelnými. Iniciativa „smart city“ může posloužit jako rámec pro město, aby plně využilo příležitostí,
které se vyskytnou, a dosáhla naplnění cílů Pařížské dohody.
Nalezení správného přístupu může být pro město náročné, ale pomocí důkladného výzkumu a řízení můžete vyvinout strategii, za kterou se postaví všechny zúčastněné strany, a vytvořit rámec, který prosazuje usilování o stejné cíle. Město Vídeň bude vždy otevřené vůči vytváření nových partnerství a pomáhání dalším městům najít své vlastní cesty a bude vytvářet nové cesty pro výměnu informací.

Další významné vídeňské projekty

V RÁMCI INICIATIVY SMART CITY WIEN SE REALIZUJÍ NEUSTÁLE NOVÉ PROJEKTY K NEJRŮZNĚJŠÍM BODŮM RÁMCOVÉ STRATEGIE – AŤ UŽ SE JEDNÁ O ENERGII, MOBILITU NEBO SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKU. ZDE JE MENŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ.

: Projekt SmarterTogether

Vídeň obdržela ve spolupráci s Mnichovem a francouzským Lyonem fi nanční prostředky na projekt „SmarterTogether – společně chytřeji“. „SmarterTogether“ je moderním chytrým projektem na rozvoj Simmeringu Geiselbergu-Enkplatzu. Evropská komise schválila fi nanční prostředky na jeho podporu, čímž Vídeň získá více jak sedm miliónů euro na tento projekt.

Vídeň vyvinula společně s partnerskými městy Berlínem a Lyonem budoucí řešení urbanistického prostoru. „SmarterTogether“ je ukázkovým projektem, díky kterému dochází k obnově města inovativně. Díky projektům, které se uskuteční ve vídeňské části Simmering Nordwest, se ročně na energiích uspoří 6 mil. kWh a 550 tun CO2. Zajištěno tak bude 900 pracovních míst, které částečně vzniknou i nově. Úspory na vytápění budou v rekonstruovaných bytech ročně pro obyvatele bytů dosahovat až 400 eur. „SmarterTogether“ je chytrým, výjimečným projektem pro kvalitní bydlení v Simmeringu a Vídni celkově.

Město Vídeň si pro tento ambiciózní a v budoucnosti významný projekt podporovaný Evropskou unií vybrala území vídeňského Simmeringu Nordwest, které leží mezi Sonnwendviertelem na severozápadě a Gasometrem na severovýchodě. Aby mohl projekt slavit úspěch, je veden rezortem pro výstavbu bytových komplexů za spolupráce s několika magistrátními odbory, TINA Vienna, Wiener Stadtwerke, Wien Energie, Siemens, Kelag, Wiener Linien, Österreichische Post AG, Austrian Institute of Technology, Neue Urbane Mobilität Wien a Sycube.

Celkem se investice do proměny území Simmeringu, v kterém žije 21 000 Vídeňanů, budou pohybovat okolo 46 mil. eur. Více jak 7 mil. eur pocházejí z EU. Okolo 1 300 obyvatel, kteří žijí v bytech, které budou podle nejmodernějších technologií modernizovány, získají lepší kvalitu života a ušetří ve svých bytech za vytápění. I pro vídeňskou ekonomiku je tento ukázkový projekt důležitým impulsem: zajistí se díky němu 900 pracovních míst a z části budou i nová místa vybudována. Je také důležité zmínit, že celý projekt bude realizován za participace obyvatelů čtvrti.

V průběhu přípravy zadávací dokumentace u EU musel celý
projektový tým v čele s jeho koordinátorem Bojanem Schnablem a dalšími velmi angažovanými partnery vymyslet řešení, která by byla v zájmu EU a která by dosahovala toho nejlepšího možného výsledku.

Nejdůležitější jsou smart sanace tří bytových domů, jedná se
o: BWSG na Haff gasse 37-47 (485 bytů), dále dva obecní domy na Lorystraße 54-60 (95 bytů) a o Herbortgasse 43 (52 bytů). Sanace bude spočívat v termo-energetických opatřeních, zabudováním fotovoltaiky, instalaci solárních panelů, šetrného osvětlení a instalaci elektrokol včetně nabíjecích stanic. Celkem se bude sanace týkat plochy o velikosti 75 000 m2. Ročně bude opatřeními ušetřeno 6 mil. kWh. Tato úspora odpovídá spotřebě energií v 700 domácnostech. 6 mil. kWh by také stačilo k tomu, aby vozidlo podniklo 1 500 cest kolem světa. Mj. bude rekonstruována
i škola NMS Enkplatz a bude disponovat moderní tělocvičnou s nulovou energetickou náročností. Využíván bude ke školním workshopům a také různými spolky.

: Projekt WAALTeR

Sociální integrace, bezpečí, zdraví a mobilita pro starší obyvatele, kteří mají zájem co možná nejdéle žít spokojený život, o kterém si mohou sami rozhodnout a to ve svém domácím prostředí: to jsou stěžejní body projektu WAALTeR – Wiener AAL TestRegion. AAL (active & assisted living) znamená inteligentní využití technologií v každodenním životě a to staršími obyvateli.

WAALTeR se zabývá demografi ckými výzvami, opatřeními ve zdravotnictví i digitalizací každodenního života. Aby starší obyvatelé mohli žít život, o kterém si mohou sami rozhodovat, a to v místě, na které jsou zvyklí, vyvíjí WAALTeR speciální balíčky služeb, které jsou na míru pro uživatele a které mají bázi na aktuálních vídeňských konceptech a výsledcích (mezi) národních AAL projektů.

Ve smyslu empowermentu a participace jsou uživatelům nabízeny služby z oblasti sociální integrace, bezpečí, zdraví a mobility. Tím se posilují schopnosti a motivace pro vedení aktivního života. Podporou individuální aktivity je posilováno i osobní bezpečí a zdraví a sociální integrace, společenská participace a rozhodování o sobě samém.

WAALTeR se soustřeďuje na obyvatele žijící v různorodých formách městského bydlení, pomáhá jim aktivně žít a zajišťuje i jejich sociální vyžití. V 83 vídeňských domácnostech, které patří do pilotního projektu, se používají různé technologie včetně jejich doprovodných služeb. Jako příklad lze uvést používání tabletu s různými aplikacemi, které mají vést k větší a lehčí komunikaci a také k větší míře společenských aktivit jak individuálních, tak společných. V domácnostech se testují i mobilní zařízení zajišťující volání o pomoc, čidla, která monitorují pády a pomáhají jim předcházet. Dále jsou domácnostem k dispozici informace k zdravotnictví a telemedicína posilující bezpečí a zdraví v každodenním životě. V průběhu celého projektu je evaluováno, jak technologie a nabízené služby pomáhají lidem žijícím v 83 bytech a dalších 35 kontrolních domácnostech pilotního projektu a jak je jejich kvalita života zvyšována. Výsledky projektu by měly v budoucnosti ovlivnit
pečovatelské služby. Projekt byl zahájen v prosinci 2016. Projekt bude ukončen v listopadu 2019.

WAALTeR je projektem, který spadá pod „Informační a komunikační technologie budoucnosti – demografi cká změna jako příležitost“, podporuje ho rakouské Ministerstvo pro dopravu, inovace a technologie a vzniklo na popud města Vídně, magistrátního ředitelství sekce organizace a bezpečí. Agentura Smart City Wien spadající pod TINA Vienna GmbH je vůdčí silou projektu společně s 11 dalšími partnery: Austian Institute of Technology; Wirtschaftspsychologische Unternehmensberatung GmbH; TU Wien; Wiener Sozialdienste Alten- und Pfl egedienste GmbH; Johanniter Österreich Ausbildungund Forschung gemeinnützige GmbH; Fonds Soziales Wien; Microtronics Engineering GmbH; Dr. Bernard Rupp; CogVis Software und Consulting GmbH; ILOGS Mobile Software GmbH und Frag Nebenan GmbH.

: Iniciativa DigitalCity.Wien

V září 2014 vznikla ofi ciálně „Iniciativa DigitalCity.Wien“ za spojení soukromého sektoru a města Vídně a která si vytyčuje cíl Vídeň ukotvit jako vedoucí digitální hotspot Evropy a prezentovat tak Vídeň jak v rámci města, tak i v zahraničí.

Iniciativa vznikla jako důsledek již v roce 2013 otevřené diskuze k možným řešením odstraňujícím nedostatek odborných sil v oboru IT ve Vídni a rozvinula se až do mnohem širšího rozsahu, než jak bylo zpočátku předpokládáno.

Hlavní osnova iniciativy vznikla při zahajovací akci 16. září 2014, které se účastnilo 2 000 zájemců. Ta se pak v následujícím měsíci rozpracovala a vznikla obsáhlá témata včetně programu obsahujícím konkrétní projekty, které by se měly realizovat. Ve spolupráci s městem Vídní a jejími agenturami jsou organizovány akce různého charakteru zabývající se různorodými tématy. Jako příklad lze uvést DigitalDays. Více informací naleznete na: https://digitalcity.wien

: Chytré odkazy

Aktuální seznam projektů Smart City Wien naleznete zde:
https://smartcity.wien.gv.at/site/projekte/

Existuje jakýsi katalog/přehled všech již realizovaných projektů Vídně řadící se mezi smart city projekty, na které by Vídeň byla extrémně pyšná?

Přehled všech aktuálních, ale už i realizovaných projektů, které jsou pravidelně aktualizovány, jsou k nalezení na webové stránce Smart City Wien https://smartcity.wien.gv.at/site/

Projekty, které opravdu stojí za zmínku, bývají prezentovány i v rámci domácích a zahraničních delegací a to agenturou Smart City Wien. V roce 2011 vyšla brožura s názvem „Znalosti Vídně“ http://www.tinavienna.at/sites/default/files/1203_TINAVIENNA_Brosch%C3%BCre_deutsch_low_0.pdf a vznikl i katalog
s městskými technologiemi, ve kterém jsou obsaženy veškeré technologie a strategie města Vídně v kontextu smart city a jsou v něm uvedeny i ty nejvýznamnější projekty. Tematicky pokrývá katalog oblasti jako voda, energie, ochrana zdrojů a životního prostředí až po mobilitu a odpadové hospodářství.

Vedle sanace jsou v rámci projektu uskutečňována různá smart city opatření

• zhuštění teplárenské sítě – zvýšení počtu bytů s připojením na teplárenskou síť
• teplárenská síť – integrace solární energie a odpadního tepla
• ústřední vytápění – integrace solární energie a lokální zásobníky
• elektromobilita u dodavatelských služeb pošty a v rámci komplexu Siemens
• systém sdílení elektroaut mezi sousedy
• Urban LivingLab – informování obyvatel a jejich participace (informace na Simmeringer Markt, workshopy pro obyvatele ve spolupráci s lokálními partnery jako např. VHS a GB, Mobility-Points)

Čísla, data, fakta

• 75 tisíc m2 k sanaci
• 6 mil. kWh/ročně na úsporách energií
(ve všech sanovaných budovách)
• Roční úspora pro obyvatele: 400 euro za domácnost
• Integrace 9 mil. kWh obnovitelné energie ročně (tepelná a elektrická energie)
• Úspora 550 t CO2

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení