Lublaň Malé město s velkou vizí

Janez Koželj : Ofi ciální pozice Janeze Koželje je náměstek Lublaně, ale spíše se představuje jako hlavní městský architekt. Koželj je profesorem na Fakultě architektury Univerzity v Lublani, kde přednáší o urbanistickém designu. Coby zanícený cyklista a náměstek starosty od roku 2006 je člověkem odpovědným za koncepci a realizaci nové představy o veřejném prostoru Lublaně, z velké části založené na modernizovaných veřejných prostorech.

city:one 23.11.2017 15:09 Janez Koželj : náměstek Lublaně odpovědný za územní rozvoj Projekt

: Veřejný prostor je solí města

Lublaň je správním, hospodářským a kulturním centrem a hlavním městem Slovinska. Žije zde 288 307 obyvatel na 275 km2 a hustota obyvatel je 1 048 km2. Lublaň má 230 km cyklostezek a pouze čtyři sčítače cyklistů na čtyřech důležitých komunikacích. V roce 2015 sčítače napočítaly 3,3 miliony cyklistů. Město a posledních deset let postavilo 9 nových mostů přes řeku Ljubljanicu. Lublaň získala titul Evropské zelené město v roce
2016. Mezi důvody, proč se Lublaň stává globálně uznávanou turistickou destinací, patří moudrý městský marketing a modernizované staré město. Počet turistů ve zrekonstruovaném centru města stoupá tak rychle, že někteří místní obyvatelé začínají
veřejně vyjadřovat svůj nesouhlas.

: Vize Lublaň 2025

Tato vize byla zpracována Koželjem a skupinou odborníků v roce 2006 a zahrnuje tři dílčí cíle:

1. I v budoucnu si Lublaň zachová svůj charakter atraktivního zeleného města, její rozloha a slušná životní úroveň z ní činí příjemné místo pro život.

2. Udržitelný rozvoj bude založen na přímém přístupu k otevřenému prostoru a na integraci města do krajinného systému. Motorová doprava a její nebezpečné účinky na
životní prostředí v hustě osídlených oblastech by měly být sníženy plánováním smíšeného využití území.

3. Město zaručí vysokou životní úroveň, bezpečnost a toleranci. Město, které se široce otevřelo pro zahraniční investory a odborníky, postupně získává kosmopolitní
charakter.

: Co je podle vás „chytrý urbanismus“?

 Zpravidla se na to dívám z pohledu „chytré hustoty“. Zahušťujeme město výstavbou nových budov na nedostatečně využívaných místech. Zahušťování města je chytré, protože usnadňuje život v městských čtvrtích. Rozvoj orientovaný na alternativní
mobilitu, blízkost služeb a pracovišť znamená méně nákladů na městskou infrastrukturu. Spojujeme inteligentní hustotu s ochranou životního prostředí, energetickou účinností a společenskou blízkostí.

: Lublaň investovala mnoho prostředků do renovace veřejných prostor v centru města. Jaká je role veřejného prostoru v rozvoji města?

Veřejný prostor je solí města. Úspěch Lublaně je založen na řešení veřejných prostor. Před deseti lety jsme měli opuštěné město plné automobilů. Rozhodli jsme se začít od veřejného prostoru a obnovit město od jeho středu. Díky tomu se velmi změnil způsob, jakým lidé využívají parky, náměstí a nábřeží. Používají je velmi svobodně, piknikují v parcích, skáčou do řeky či na ní jezdí v lodičkách, někteří prostor dále tvoří, jiní
ho demolují.

: Jaká je městská strategie pro obnovu centra města?

Zahajujeme renovaci prostoru vždy pod zemí. Projekty obnovy jsou vždy společným podnikem s městskými fi rmami. Postup obvykle probíhá stejnými kroky: nejdříve provádíme výkopy v ulici spojené s archeologickými vykopávkami, instalujeme novou infrastrukturu: novou kanalizaci, vodovody, kabelové vedení. Následně pokládáme novou dlažbu. Nakonec je prostor modernizován novým městským mobiliářem a dalším vybavením – podzemními kontejnery na odpad, stanicemi pro sdílení městských kol a podobně. Současně povzbuzujeme majite budov k obnově fasád a střech s naší pomocí. Město nabízí spolufi nancování až 49 % na renovace fasád. Nakonec přidáváme městskou zeleň a osvětlení. Podporujeme nové využití veřejného prostoru s dopravní reformou, která omezuje automobilovou dopravu a podporuje pěší a cyklistickou dopravu. Díky tomu je veřejný prostor uvolněný a atraktivní pro místní
i turisty.

: Jaký byl nejtěžší projekt, který jste absolvoval během funkčního období náměstka?

Byla to renovace ulice Slovenska, hlavní ulice spojující dvě části města přes centrum města. Rizika byla vysoká, protože jsme pro automobilovou dopravu uzavřeli rušnou čtyřproudovou silnici. Dalším rizikem byla přeměna ulice na první zónu „sdíleného prostoru“; prostoru, který se jeví jako větší riziko, ale také nabízí větší svobodu. Experiment byl úspěšný. Lidé ulici využívají.

: Který projekt byste umístil na první stránku svého životopisu?

Největším, nejúspěšnějším a osobně mým nejoblíbenějším projektem je renovace nábřeží řeky Ljubljanica. Byl to velký projekt, který zahrnoval spolupráci s osmi architektonickými kancelářemi, inženýry a krajinnými architekty. Systémová investice do veřejného prostoru byla katalyzátorem širší městské obnovy. Dalším úspěchem projektu byla skutečnost, že znovu propojil řeku s obyvateli. Za třetí se touto cestou naplnila vize Jože Plečnika, nejvýznamnějšího architekta Slovinska.

: Vyjádřili jste podporu malým, experimentálním a dočasným projektům. Jak důležité jsou pro město?

Jsou životně důležité. Město musí pracovat na systémové úrovni, aby zajistilo, že se experimenty budou dít ve veřejném prostoru. Lublaň se obnovuje formálně i neformálně a těší se z ní nejen ti, kteří mají rádi krásné prostory, ale i ti, kteří ocení
estetiku ošklivosti. Mám rád tuto dialektiku.

: Na základě vašich zkušeností, co byste radil kolegům, tj. zástupcům starostů, městským architektům a dalším „rozhodovatelům“?

Zapojte se do projektů bez ohledu na velikost a investovaný kapitál. Dokonce i to nejmenší zlepšení by mělo získat vaši osobní podporu. Musíte si také uvědomit, že role hlavního městského architekta je politická. Měli byste dát za dobré projekty
vaše jméno v sázku a přijmout politickou odpovědnost za městské experimenty. Další důležitou věcí je vybudovat koalice mimo městskou správu.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení