Jak na carsharing

Auto používáme asi hodinu denně. Proto lidé přišli na to, že lze auta více vytěžovat, pokud je budou sdílet. Dobře nasazený carsharing tak významně přispívá k řešení klasické bolesti našich měst – nedostatku parkovacích míst.

city:one 20.7.2024 11:36 David Bárta Strategie Ekonomika sdílení Mobilita

Americká města nám nemohou být vzorem, mentalita lidí i urbanistická řešení se od evropského pojetí významně liší. To ale neplatí o Portlandu (600 tisíc obyvatel), asi nejevropštějším americkém městě, které může být v oblasti regulace dopravy pro nás velkou inspirací. Už jsem o Portlandu psal: možná si vzpomenete, že Portland podporuje nevlastnění aut, a to například tím, že všem pronajímatelům bytů ve vzdálenosti do 500 m od páteřní sítě MHD ukládá povinnost zahrnout do nájmu i celoroční jízdenku na MHD, a také tím, že do stejné vzdálenosti neplatí tak úplně normativní nutnost výstavby „potřebného“ množství parkovacích míst. Naše města trpí dlouhodobě uplatňovanou filozofií dopravních inženýrů i ostatních „síťařů“, kteří velmi efektivně plánují investice do města z pohledu řešení svých (oborových) problémů. Ulice našich měst se tak proměnily na „komunikace“, tedy jakési jednoúčelové dopravní spojnice, jejichž primární funkcí je průjezdnost. Desetiletími budovaný systém nás ale zavedl do slepé uličky. Komunikace se přes jejich objemovou rozpínavost nestaly průjezdnými a lidé, protože chtějí žít v libém prostředí, které jim město náhle nenabízí, se stěhují za město a do města dojíždějí, čímž činí město neprůjezdným. Vyhovět potřebám občanů žádajících více parkovacích míst lze připodobnit k tomu, když dovolíme dítěti, aby naráz zbaštilo dva pytlíky bonbónů. Primární uspokojení tak vede k sekundárním trávicím problémům. V našich městech je díky dopravnímu nastavení mnohdy obtížné trávit volný čas venku, neboť je prostor i vzduch zamořen. Tak jako střídmost přináší vzpruhu pokaženému žaludku, tak i pokaženému městu je nutné naordinovat dietu – a carsharing je jedním z léčiv, pokud je lék podáván správně. ##Přínosy a strategie## Jak ukazuje příkladná regulace z Portlandu, nemusí být vždy proklamovaný carsharing řešením, zvláště pokud jsou sdílená auta využívána stejně málo jako ta vlastní. Portland tak přichází i s pravidly, jak na svou skvěle a jednoduše nastavenou regulaci dohlížet a v případě neplnění podmínek dohodnuté smlouvy zrušit. Začíná se strategií. Ta portlandská se vejde na tři strany a začíná jasnou proklamací, že si město uvědomuje, že carsharing přináší velké přínosy jak městu samotnému, tak jeho obyvatelům. Mezi hlavní přínosy patří nižší znečištění vzduchu a vody, menší dopravní zácpy a zvýšení počtu cestujících veřejnou dopravou, na kole či pěších. Cílem strategie je nastavit transparentní, spravedlivou a konzistentní regulaci poskytování carsharingu ve městě Portland. Pro podporu konceptu město umožňuje provozovatelům carsharingu, aby si zarezervovali pouliční parkovací místa vyhrazená exkluzivně pro carsharing. Každému provozovateli je vystaveno povolení na každé parkovací místo, vozidlo či celou organizaci. Za provozovatele carsharingu je považována organizace, která provozuje alespoň 20 sdílených vozidel. ##Obecné požadavky## Každé sdílené vozidlo musí mít viditelně vystavené povolení. Program městské podpory sdílených vozidel vyhradil celkem 300 míst, tj. 100 placených parkovacích míst a 200 neplacených parkovacích míst. Každé takto vyhrazené místo slouží právě jednomu provozovateli carsharingových služeb a nesmí být využito jinou společností. Vyhrazená parkovací místa v placených zónách jsou každoročně soutěžena v aukci, kdy minimální cenu stanoví město. Tato cena je sumou parkovného a nákladů na instalaci a údržbu a administrativních nákladů spojených s pronájmem a aukcí. Vyhrazená parkovací místa mimo placenou oblast jsou nabízena provozovatelům carsharingu s ohledem na strategickou podporu v oblastech, kde je potřeba koncept zavést či více podpořit a odkud lidé často využívají individuální dopravu. I tato místa jsou pod dohledem jak technologicky, tak i fyzickými kontrolami pracovníků městského úřadu, aby se eliminovalo případné nedostatečné využívání daného parkovacího místa v místech vysoké poptávky. Jako nedostatečné využívané je definováno jakékoliv parkovací místo, které je využíváno méně než 60 jízdami za měsíc po dobu 3 měsíců (pokud neexistují důvody, které provozovatel nemohl ovlivnit, např. rekonstrukce ulice či vyšší moc). Rozhodnutí o odejmutí parkovacího stání je danému provozovateli oznámeno písemně. Odejmutí nebo přesunutí vyhrazeného parkovacího stání se děje po uplynutí 30denní oznamovací povinnosti. Pokud tento úkon zasahuje do doby, za kterou si provozovatel již v aukci zaplatil, je mu adekvátní částka refundována. Pokud se musí dané vyhrazené stání z nějakého důvodu zrušit, nabídne město dotčenému provozovateli adekvátní náhradní stání. Každé takové místo je náležitě označeno, nicméně neumožňuje danému provozovateli žádnou veřejnou reklamu. ##Poplatky## Poplatky za místa v placených zónách jsou stanoveny výsledkem každoroční aukce, která začíná na minimální ceně zohledňující veškeré náklady spojené s vyhrazením místa pro carsharing. Dané místo je vždy pronajato nejvyšší nabídkové ceně. Pokud pro dané místo není nabídnuta ani minimální cena, zůstává dané místo dále placeným stáním bez specifického vyhrazení. Pro vyhrazená místa mimo placené zóny si město vyhrazuje právo nastavení ceny pokrývající náklady na vyhrazení takového místa, přemístění, odstranění, údržbu a související administrativní náklady. Pokud se místo nachází v zóně rezidentního parkování, jsou příslušné poplatky také zahrnuty. Poplatky standardním procesem pravidelně reviduje městský odbor dopravy. ##*Každé sdílené vozidlo odstraňuje 7 až 11 vozidel z městských komunikací.*## ##Rozmístění vyhrazených míst## Každoroční aukce je oznámena měsíc před jejím pořádáním všem stávajícím provozovatelům i těm, kteří o povolení úspěšně požádali. Instalace schválených a úspěšně pronajatých míst bude provedena bezodkladně a dotčený provozovatel bude o připraveném vyhrazeném místě informován. Portland si vyhradil i zónu (centrální obchodní zóna), ve které nelze vyhradit parkovací místa pro carsharing. Je zcela v kompetenci „hlavního městského dopravního inženýra“, aby kdykoliv taková omezení změnil. Samotní provozovatelé carsharingu mohou odpovědné osobě navrhovat umístění dalších vyhrazených stání v neplacených zónách. U každé žádosti se však musí doložit souhlas vlastníka sousedních pozemků. Pokud se dané místo nachází v oblasti rezidentního parkování, musí o povolení rozhodnout příslušná komise dopravy dané městské části, případně jiná touto agendou pověřená organizace. Město také může navrhnout zřízení takových míst na základě strategií řešících dopravní poptávku a požadavků místních organizací i fyzických osob. Jakmile je takové místo vyhrazeno, město informuje všechny provozovatele carsharingových služeb. ##Odpovědnosti provozovatelů carsharingu## Za provozovatele carsharingu lze považovat organizaci provozující flotilu o více než 20 vozidlech. Provozovatel musí uhradit všechny relevantní poplatky městu i zákonné poplatky. Provozovatel může službu provozovat jen s příslušným povolením. Provozovatel musí každou žádost o vyhrazení parkovacího místa mimo placenou zónu doložit souhlasem vlastníka sousedního pozemku. Pokud se místo nachází v zóně rezidentního parkování, musí provozovatel získat povolení od místní samosprávy nebo jiné pověřené organizace. Provozovatelé jsou povinni každoročně předkládat seznam svých členů i data o změnách v dopravním chování, nákladech a přínosech, aby město mohlo v úzké spolupráci s provozovateli správně nastavit podpůrný program pro sdílení aut. Provozovatelé musí předkládat čtvrtletní zprávu obsahující informace o využívání svých parkovacích míst, využívání vozidel, počtu registrovaných uživatelů a počtu provozovaných vozidel. ##Dohled## Město Portland provádí aktivní dohled nad obsazeností parkovacích míst pro carsharing. Město vystaví pokutu těm řidičům, kteří parkují na daných místech bez patřičného povolení. Požadavky na řešení neoprávněného parkování mohou podávat pouze pověřené osoby jednotlivých provozovatelů carsharingu. Odpovědností města je oznamovat provozovatelům carsharingu plánované události, čištění nebo opravy ulic, které vyžadují přeparkování vozidel. Pracovníci dohledu informují bezodkladně dotčeného provozovatele předtím, než bude jeho vozidlo odtaženo. Provozovatelé carsharingu jsou odpovědní, aby bezodkladně po obdržení oznámení vozidlo přeparkovali, jinak budou předmětem odtahu a správního řízení. Jakékoliv porušení těchto odpovědností bude vyřešeno správním řízením do 30 dnů. V případě neúspěšného řízení může být povolení na dané stání ze strany města zrušeno. ##Přínosy carsharingu v číslech## **Výzkumné centrum dopravy Kalifornské univerzity Berkeley vydalo výsledky vůbec první studie zaměřené na carsharing v Severní Americe a na jeho dopad na mobilitu.** Výzkumníci tvrdí, že závěry jasně dokazují, že carsharing snižuje počet automobilů jedoucích a parkujících ve městě. Studie shromáždila data od téměř 9500 členů služby **car2go** z Calgary, San Diega, Seattlu, Vancouveru a Washingtonu DC a zjistila, že 2–5 % uživatelů car2go své auto prodalo a dalších 7–10 % uživatelů si díky car2go auto nekoupilo. Studie také zjistila, že každé sdílené vozidlo car2go odstraňuje 7 až 11 vozidel z městských komunikací. Výzkumníci také odhalili, že se napříč uživateli v různých městech snížil celkový objem ujetých kilometrů o 6–16 % (v průměru 11 %) a emise skleníkových plynů o 4–18 % (v průměru 10 %). Z těchto výsledků bylo dále odhadnuto, že cestováním sdílenými vozidly lze u středně velkého „amerického“ města ušetřit 16 až 46 milionů ujetých kilometrů ročně, v závislosti na předpokládaných změnách dopravního chování, což znamená úsporu mezi 5,5 až 12,7 tun emisí skleníkových plynů na jedno sdílené car2go vozidlo ročně. Průměrné stáří vozů, které členové car2go následně prodali, bylo 14,4 let napříč všemi městy, což dokládá, že je carsharing i účinným nástrojem pro eliminaci starších vozů s vysokou emisní zátěží z území města.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení