Jak se pustit do smart city?

Je pro Vás smart city těžko uchopitelné? Nevíte, jak začít? Naši britští kolegové připravili souhrn prvních kroků, které může učinit město pro tvorbu svých SC konceptů.

city:one 23.4.2024 09:19 David Bárta Vize Strategie

Následující doporučení Vám mohou pomoci si ujasnit, jak nastartovat činnosti města vedoucí k tvorbě konceptu smart city. Tato britská doporučení v úřednickém slohu shrnují pokyny pro politické vedení municipalit, tvůrce městských strategií konceptu smart city i pro relevantní úředníky. Tato doporučení se týkají 5 klíčových oblastí správy města podle konceptu smart city: **1. Tvorba partnerství pro dodání holistických řešení ** Města potřebují zavést správné dohody a partnerství, aby umožnila klíčovým městským podnikům spolupracovat a aby činnost těchto organizací byla provázána a příležitosti pro tvorbu veřejných prostorů byly efektivně využity. **2. Tvorba základu pro široké využití městských dat** Města potřebují zavést dohody mezi organizacemi ohledně nakládání s daty a technickou infrastrukturou, které umožní všeobecné využití informací generovaných městem s ohledem na každodenní provoz i procesy dlouhodobého plánování. **3. Použití digitálního modelování pro dodávky fyzického prostředí zaměřeného na občany** Města musí zajistit, aby rozvoj měst a jejich okolí probíhal s ohledem na potřeby občanů, obchodních partnerů a návštěvníků s cílem vzájemné spolupráce a podpory inovací. **4. Zavést rozvojový prvek – digitální a komunikační infrastrukturu** Města potřebují zavést digitální a komunikační infrastrukturu pro podporu nových služeb a umožnit tvorbu dat v reálném čase, jejich přenos tam, kde jsou potřeba, a jejich využívání pro lepší fungování města. **5. Vývoj a testování nových obchodních modelů a procesů** Města potřebují vůli k zavádění nových transformačních obchodních modelů, které je možné nastartovat otevřeným přístupem k datům a bližší integrací mezi městskými systémy a změnou stávajících procesů tak, aby z nich mohlo profitovat město i veřejnost. ###Doporučení pro politiky (vedení municipalit)

a) Připravte strategický plán integrovaných služeb na pozadí infrastrukturních investic pro rozvoj příležitostí digitálních technologií a dat s cílem umožnit transformaci města. Do přípravy plánu zapojte dotčené organizace a širší veřejnost.

b) Identifikujte všechny organizace, jež budou plnit konkrétní úlohu při vytváření počátečních infrastruktur v rámci nového rozvoje města nebo poskytovat služby občanům, komerčním subjektům či návštěvníkům města, kteří je použijí, jakmile budou dané nové oblasti rozvoje městem ustaveny.

c) Sestavte co nejdříve pracovní skupinu pro proces plánování a rozvoje města, sestávající z klíčových zaměstnanců všech identifikovaných organizací, aby označili synergie, příležitosti pro společný rozvoj a spolupráci, vhodné transformace veřejného prostoru (tzv. place-making) a chytré technologie, které by tyto výstupy podpořily. 

d) Do této pracovní skupiny přizvěte i externí odborníky, především takové, kteří umí specifikovat funkce, jež konkrétní technologie budou plnit při transformaci městských služeb. 

e) Úkolem pracovní skupiny je identifikovat jednotlivé kroky spojené s novým rozvojem, aby se vymezily praktické přínosy jak pro zapojené městské organizace, tak i pro občany či komerční sféru. Tyto kroky by měly být škálovatelné až po úroveň celého města.

f) Vyhlaste politický závazek k procesu celoměstského otevřeného sdílení dat.

g) Spolupracujte s klíčovými organizacemi na vývoji praktických celoměstských obchodních modelů pro zpřístupnění užitečných městských dat všem zájemcům. To zahrnuje nakládání s daty způsobem, který zajistí jejich integritu a respektování zákona na ochranu osobních údajů.

h) Definujte a odsouhlaste kritéria, za kterých bude možno městská data poskytnout třetí straně. Měla by zahrnovat konkrétní podporu cílů konceptu smart city.

i)  Využijte příležitostí, jež nabízejí rozvojové a infrastrukturní projekty pro testování celoplošně použitelných procesů a obchodních modelů.

j) Proveďte zmapování dat pro vytvoření obrazu datového prostředí: zdrojů, kvality dat, vlastnictví, době jejich dostupnosti a citlivosti dat.

k) Pracujte s daty ze sociálních sítí a proveďte jejich citlivou analýzu a použijte ji jako vstup do procesu plánování a rozvoje, například úprav veřejných prostor.

l) Rozběhněte sadu pracovních seminářů s účastí mnoha dotčených organizací pro identifikaci všech možných oblastí pro jejich využití, aby mohlo být dosaženo různých forem jejich zhodnocení.

m) Zadejte studii, která zjistí, jaké ICT infrastruktury město potřebuje pro plánování investic, a zmapuje, které ICT systémy již město má. Tím se identifikují zdroje s největším potenciálem pro opětovné využití, identifikují se nedostatky a nespojitosti a poskytne se základ pro konkrétní strategii k jejich naplnění.

n) Nastavte procesy správy a regulace využití ICT infrastruktury s cílem maximalizovat využití pořízeného majetku ze strany partnerů města.

o) Nastavte procesy k pořizování a uchovávání záznamů o tom, kde se nezbytná infrastruktura nachází v přijatelném GIS formátu. Tyto informace by měly být dostupné jakékoliv organizaci, která by je mohla využít pro poskytnutí přínosů městu a občanům.

p) K asistenci zavádění cílů smart city do obchodních případů zajistěte nezbytné expertní personální obsazení z řad svých zaměstnanců a motivujte stávající zaměstnance, aby podstoupili vzdělávání v této oblasti a získali přehled o globální nejlepší praxi.

q) Zajistěte, aby místní samosprávy rozvíjely procesy veřejných zakázek, které přinášejí příležitosti spolupracovat s dodavateli na hledání nových obchodních příležitostí v oblasti dodatečných funkcionalit systémů a služeb.

r) Zajistěte, aby tam, kde místní samospráva uzavírá smlouvy na správu a rozvoj systémů nebo infrastrukturních projektů, byly smlouvy s dodavateli nastaveny tak, že umožní později přidat dodatečné funkcionality za férové a transparentní ceny.

s) V rámci místních samospráv určete alespoň jednoho úředníka, jenž bude koordinovat aktivity smart city v rámci města a zajistit provázanost různých agend s cílem dosáhnout koherentního a integrovaného programu. Tuto funkci je vhodné začlenit do realizačního týmu pro MA21.

t) Tento úředník mj. zajistí pravidelnou komunikaci mezi klíčovými lidmi v oblasti plánování a rozvoje města tak, aby všechny příležitosti vzniklé v rámci nových rozvojových a infrastrukturních projektů mohly být zahrnuty do procesu plánování a rozvoje smart city.

u) Zajistěte, že úředníci odpovědní za jednotlivé případy rozvoje města a úředníci strategie a rozvoje města mají jasné pokyny (návody), politickou podporu a mechanismy efektivní správy, které umožní připravit použitelné SC rozvojové programy. Potřebují přístup k nezávislým, technologicky zdatným odborníkům, aby rozuměli požadavkům a měli nástroje a informace pro profesionální diskuze nad tématy s dotčenými organizacemi a plánovači.

v) Pořádejte diskuzní mítinky nad tématy smart city pro zvolené členy. Mítinky by měly zahrnovat příležitosti nabízené rozvojovými a infrastrukturními projekty.

w) Zajistěte, že si všechny odbory místní samosprávy uvědomují důležitost zapojení do spolupráce s odborem rozvoje města již od prvopočátků plánů infrastrukturních projektů, aby možnosti, jež nabízí koncept smart city byly plně využity.

Doporučení pro tvůrce strategií

a) Tvůrci strategií by měli zajistit, aby nakládání s daty města a jejich používání v procesech plánování a rozvoje byla zcela škálovatelná, a tudíž umožňovala integraci dat a modelování na jakékoliv úrovni správy města od jednotlivé budovy až po celé město.

b) Tvůrci strategií by měli zavést regulativy, které umožní jednotlivým subjektům (např. dodavatelům) používat proces digitálního modelování.

c) Tvůrci strategií by měli zvážit vývoj vlastního modelu, aktuálního fungování města či jeho části, aby ho mohli využít pro různé záměry dodavatelů.

d) Data, jež jsou pořízena pro účely městského plánování a projektování musí být dostupná jako základ pro analytické činnosti. Toho lze dosáhnout například skrze jednotnou GIS platformu, internetovou platformu anebo systém provozovaný městem.

e) Tvůrci strategií by měli vzít v potaz nová a chytrá řešení, nejen následovat tradiční možnosti. Měli by být schopni demonstrovat ve svých plánech, že nepodporují jen tradiční řešení, ale zvažují ta, která mohou vzniknout na základě on-line obchodních modelů a jiných sociálních technologií.

f) Základní rozvojové dokumenty města či obce by měly akcentovat potenciální přínosy SC řešení pro způsoby, jakými budou klíčové rozvojové oblasti v rámci města navrženy. Zásady a cíle by měly být zahrnuty v daných dokumentech, aby motivovaly potenciální dodavatele k tvorbě smart řešení a identifikovaly potenciální smart opatření již v první fázi rozvoje SC konceptu.

g) Úkolem tvůrců strategií je nastavit všeobecné cíle, normy a systémy správy vztahující se k cílům smart city, což přinese srozumitelnost a jistotu pro investice ze strany dodavatelů. Například pokud město nastaví jasné cíle a proces s ohledem na vybudování celoměstské, otevřené vysokorychlostní komunikační sítě nebo zřízení a provoz celoměstského úložiště otevřených dat, dává tím dodavatelům jasné zadání, co se požaduje, a usnadňuje tak identifikaci zakázky.

h) Jednotlivé strategie (studie proveditelnosti) pak poskytnou hlubší identifikaci takových smart opatření, jež jsou stanovena v hlavní strategii. Typové vymezení území města by mělo indikovat typ přístupů požadovaných pro danou implementaci smart city.

ch) Tvůrci strategií by měli vytvořit plány na jednotlivé oblasti pomocí digitálního modelování, aby identifikovali různé možnosti implementace, které budou k dispozici pro každou fázi implementace smart city konceptu v dané oblasti.

i) Tvůrci strategií by měli využít příležitosti a vypracovat detailnější návod na smart city při práci ve fázi plánování (v souladu s celkovou strategií města, ale se zohledněním specifik daného lokálního kontextu).

j) Celková strategie a studie proveditelnosti konkrétních oblastí by měly poskytnout podrobná opatření a řešení pro navýšení počtu smart prvků ve svých rozvojových a infrastrukturních projektech. Měly by odpovídat specifikům daného místa, v souladu s plánovaným rozvojem, konceptem zastavěného území a jinými klíčovými faktory. 

k) Strategie by měly zajistit, že jakékoliv práce zasahující do infrastruktury města (stavební práce), a to i ty iniciované soukromým sektorem, by měly zahrnovat instalaci otevřených komunikačních sítí a sítí senzorů.

l) Místní samospráva by měla mít proaktivní vztah s dodavateli s ohledem na aspekty smart city.

m) Pro výstavbu a rekonstrukce veřejných prostor a realizace veřejných služeb by projektová dokumentace měla obsahovat kritéria pro zahrnutí smart technologií jako součást daných prací.

n) Pro projekty renovace by měla projektová dokumentace zahrnovat jasné cíle a kritéria technického návrhu pro zavedení celoměstských smart city služeb, například instalací sousedící komunikační infrastruktury.

Doporučení pro pracovníky relevantních odborů

a) Specifikujte otevřené, standardní datové formáty a rozhraní technologií a kritéria pro dostupnost dat v požadavcích na dodavatele a ve smlouvách se společnostmi spravující infrastrukturu jménem místní samosprávy, jakmile vedení města dohodne kritéria, jaká data pro jaký účel lze zpřístupnit.

b) Zajistěte, aby při všech nových investicích byla použita standardní metodika BIM.

c) Spolupracujte s dodavateli a plánovači na identifikaci dat, která by jim mohla být užitečná, kde jsou zveřejněna a jak mohou ověřit jejich přesnost.

d) Společně s dodavateli používejte digitální modelování v on-line komunikaci, sociálních médiích a jiné technologie, abyste podpořili co největší zapojení odpovědných a rozhodujících orgánů, místní a obchodní komunity a občanů do tvorby plánu.

e) Požadujte po dodavatelích, aby postupovali svůj digitální návrh místní samosprávě ve formátu, který lze použít pro digitální model města.

f) Zahajte jednání s dodavateli hned z prvopočátku tvorby SC programů, abyste zajistili dodávky standardních zařízení a komunikační infrastruktury potřebné pro podporu potenciálních smart city produktů a služeb, nebo alespoň vymezili prostor pro instalaci, či kudy sítě povedou již před vlastní fází výstavby.

g) Požadujte od dodavatelů specifikaci digitální infrastruktury tak, jak to dělají pro jiná zařízení. Pro usnadnění procesu by měli odůvodnit výběr konkrétní technologie, abyste ho mohli posoudit. Jakýkoliv navrhovaný rozvojový nebo infrastrukturní projekt by měl demonstrovat, jak zohledňuje udržitelnost, rozšiřitelnost a odolnost technologické infrastruktury i po době udržitelnosti výsledků projektu.

h) Aktivně podporujte dlouhodobou správu jakéhokoliv navrženého rozvojového nebo infrastrukturního projektu. To zahrnuje dohodu s dodavatelem nebo instalátorem ohledně vlastnictví, smluvní agendy, správy a potenciálem přenosu na jinou entitu, aby dané výsledky mohly sdílet a využívat jiné subjekty. Také to zahrnuje obecná kritéria pro způsoby, jak budou výsledky používány, zpoplatněny a jak se budou řešit neshody, aby byla nejlépe zachována konkurence, a jaká opatření je nutno zavést, aby bylo možné výsledky v budoucnu rozšířit o nová technologická řešení.

i) Zajistěte, aby systémy správy nasazené v rozvojových a infrastrukturních projektech byly flexibilní a otevřené natolik, že půjdou dodatečně upravovat.

j) Zajistěte, aby se při veřejných zakázkách na dodávky systémů co nejvíce služeb spojilo v jeden celek, neboť takový postup poskytuje potenciál pro efektivní transformační řešení.

k) Jednání s dodavateli ohledně aspektů smart city zahajte v prvopočátku procesu, to je předpokladem jejich plné spolupráce.

l) Tato jednání by měla zahrnovat odkazy na témata smart city, abyste dosáhli společného chápání, a to jak důležitosti pro město, tak i přínosů pro dodavatele.

m) Jednání v prvopočátcích vývoje by se měly účastnit všechny dotčené organizace a subjekty (například provozovatelé městských služeb), aby tyto subjekty mohly zahrnout cíle smart city do svých opatření a své práce v největší míře.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení