QUEST – metodický nástroj na zefektivnění dopravní politiky měst

V novém dotačním období budeme investovat značné peníze do dopravy a technologií. Investovat prostředky dobře a včas je snem každého řádného hospodáře. Proto je důležité předem zjistit, zda je město na tyto investice dobře personálně, strategicky a ideově připraveno.

city:one 18.2.2017 09:59 Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu Strategie Plánování mobility

QUEST znamená v angličtině vyšetřování, pátrání, nebo také výprava či tažení. Zároveň je to zkratka projektu s názvem Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport, česky Nástroj řízení kvality pro udržitelnou a energeticky efektivní městskou dopravu. Jednoduše řečeno jde o proces či audit, který je doporučen zejména těm městům, která se chystají na zpracování plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Následující text popisuje, co QUEST nabízí a jaké jsou s ním zkušenosti v českých městech. QUEST byl vyvinut v letech 2011–2013 v rámci stejnojmenného mezinárodního projektu. V České republice byla pracovní verze metody otestována ve městě Chomutov a dále v konečné podobě aplikována v dalších pěti městech ČR. Dále v textu jsou zmíněny výsledky z českých měst, ve kterých byl audit proveden. ##Proces## Audit QUEST začíná analýzou dokumentů vztahujících se k dopravní politice. Pověřený pracovník města předá auditorům dokumenty, které se jí věnují (strategie, koncepce, zásady dopravní politiky, ale i územní plán) a zároveň vyplní auditní dotazník. V něm vyplní údaje o dělbě přepravní práce (pokud jsou k dispozici), údaje o procesu vedení dopravní politiky města (např. zda má město schválené cíle pro mobilitu, zda monitoruje a vyhodnocuje naplňování své dopravní politiky, jakým způsobem město zapojuje hlavní aktéry, tzv. stakeholdery, do dopravního plánování a jaká opatření v současnosti město realizuje v různých oblastech udržitelné mobility). Následuje prostudování auditního dotazníku i materiálů dodaných auditorem a schůzka se zástupci města za účelem výběru členů (stakeholderů) do širší pracovní skupiny QUEST. Stakeholder ve smyslu auditu QUEST je osoba nebo organizace, která významně generuje dopravu ve městě, ovlivňuje ji, nebo je jí výrazně ovlivněna. Širší pracovní skupina je zpravidla tvořena následujícími kategoriemi stakeholderů: * politici, minimálně ti, kteří jsou odpovědní za rozvoj města a dopravu, nebo jsou zapojeni v dopravních komisích, výborech atd. * úředníci z odborů dopravy, rozvoje města, územního rozvoje, životního prostředí apod., dále do této skupiny patří i dopravní policie, nebo správci komunikací * poskytovatelé dopravních služeb, tj. zástupci městského dopravního podniku a případně regionálních dopravců a taxislužby * významní zaměstnavatelé a komerční sféra, zástupci významných zaměstnavatelů ve městě nebo jeho blízkém okolí, obchodní komory, obchodní zóny a nákupní centra * zástupci koncových uživatelů a veřejnost – cyklisté, zástupci tělesně postižených, seniorů, škol apod. Zajímavý poznatek z provedených auditů byl ten, že některá města vysloveně chtěla regionální média na schůzkách pracovní skupiny, jiná města tuto možnost rozhodně odmítla. ##Každá kategorie by měla být zastoupena minimálně třemi zástupci, optimálně pěti## Všem členům této širší pracovní skupiny je emailem poslán tzv. Dotazník samostatného posuzování. V něm vyjádří svůj názor k jednotlivým oblastem dopravní politiky od vedení procesu, přes strategické plánování, pěší a cyklistikou dopravu až po monitorování a evaluaci. Celkem se jedná o 14 oblastí dopravní politiky zobrazených v grafu 1. Důležité je, že odpovědi na otázky jsou anonymní, resp. auditor nezveřejňuje autora odpovědi nebo komentáře. Cílem je tedy získat úplný nezkreslený názor na to, co funguje a co nefunguje. Poté se jednotlivé vyplněné dotazníky zpracují a svolá se první jednání širší pracovní skupiny, které se účastní všichni ti, kterým byl rozeslán dotazník samostatného posuzování. Jedná se tedy o jednání 20 až 25 lidí. Na jednání je probráno 14 okruhů dopravní politiky a zveřejněn přehled odpovědí, případně přečteny zajímavé komentáře. Odpovědi nejsou spojovány s konkrétními jmény přítomných. Cílem jednání je nalézt shodu v tom, jak si město objektivně stojí v jednotlivých okruzích dopravní politiky. Praxe z českých měst ukázala mj. zajímavé rozdíly mezi vnímáním stavu strategického plánování mezi politiky a koncovými uživateli, nebo zcela odlišné pohledy na věc mezi jednotlivými skupinami stakeholderů. Zejména politici byli často se svým hodnocením mimo zbylé skupiny. Hlavní přínos tohoto jednání je však v českých podmínkách v tom, že se zpravidla poprvé sejde takováto skupina stakeholderů, která otevře témata, jež dosud otevřena nebyla. Jednání je zakončeno tzv. pavučinovým grafem, který ukazuje stav města v jednotlivých tématech dopravy. Pavučinový graf ukáže silné a slabé stránky města. Metodika auditu dále velí zacílit na 2 až 3 okruhy, které získaly nejmenší skóre na pavučinovém grafu. Na tato vybraná témata se auditoři zaměří v dalších fázích auditu. Sestaví návrh možných aktivit a opatření k řešení nejslabších stránek a tyto návrhy představí na druhé schůzce širší pracovní skupiny. Na tomto jednání jsou představeny tuzemské i zahraniční příklady, kde podobné aktivity již byly realizovány, a je vedena diskuze o tom, zda jsou opatření proveditelná i v řešeném městě a s jakým očekávaným dopadem. Cílem tohoto jednání je specifikovat opatření k realizaci. A to nejen infrastrukturní, ale i organizační a systémová (konkrétní způsoby zefektivnění vnitřní i vnější komunikace úřadu, způsob zapojování stakeholderů, kampaně, plány mobility významných institucí apod.). Je třeba najít, nebo i v průběhu diskuze vytvořit, taková opatření, která budou odsouhlasena všemi stakeholdery, všem bude zřejmý jejich přínos a zároveň bude uveden rámcový odhad nákladů a přidělena odpovědnost za realizaci. Vybraná opatření jsou pak dále rozpracována a na závěrečném jednání s vedením města a kompetentními úředníky představena ve finální podobě. Na tomto jednání užší pracovní skupiny jsou pak určeny zdroje na financování a jednotlivé aktivity jsou zasazeny do časového plánu. Výstupem je tedy projednaný a v konečném důsledku schválený akční plán QUEST. Město, které schválí a naplní akční plán, obdrží certifikát od tvůrce metody QUEST. Celý audit QUEST provádí vyškolení auditoři, audit je určen městům všech velikostí, přestože v ČR byl zatím proveden ve městech velikosti 25–100 tis. obyvatel. Délka celého procesu od úvodní schůzky a předání podkladů až po vytvoření a projednání akčního plánu je min. 3 měsíce a vyžaduje náklady ve výši cca 100 000 Kč. ##Poznatky z auditu QUEST v Hradci Králové## Audit v Hradci Králové proběhl na konci roku 2012 a začátku roku 2013. Na úvodní schůzce, na které byl projekt představen, bylo za účasti politiků a úředníků vybráno celkem 20 osob zastupujících stakeholdery. Těmto osobám byl rozeslán dotazník samostatného posuzování a téměř všichni se zúčastnili obou jednání širší pracovní skupiny. Vzhledem k tomu, že město v době auditu zpracovávalo nový územní plán, byl do skupiny zařazen i zpracovatel jeho dopravní části. Dalšími členy byli mj. STUŽ – Společnost pro trvale udržitelný život, fakultní nemocnice HK jako největší zaměstnavatel ve městě, městská i státní dopravní policie, Technické služby HK, nebo ISP – provozovatel parkovacího systému města. Největší rozptyl (nejednotnost) ze všech otázek dotazníku samostatného posuzování, a to i mezi zaměstnanci úřadu, byl patrný u odpovědí na otázku zapojování subjektů (veřejnost, zájmové skupiny) do dopravního plánování. Největší prostor pro zlepšení byl definován v oblasti managementu mobility a vedení procesu dopravní politiky. Těchto oblastí se týkala i opatření v akčním plánu. Mezi navrženými aktivitami byla např. aktualizace zásad dopravní politiky, zintenzivnění zapojení veřejnosti do dopravního plánování, posílení pozice cyklokoordinátora města nebo vytvoření plánu mobility pro fakultní nemocnici. Dosud se podařilo zrealizovat cca 70 % navržených opatření, některá byla po komunálních volbách v r. 2014 odsunuta. Bez ohledu na plnění akčního plánu je však zřejmé, že projekt QUEST zapůsobil značně osvětově na oblast dopravy ve městě jako takové a u mnoha účastníků jednání nastartoval nové, komplexní vnímání dopravní problematiky. S nadsázkou se dá říci, že do mnoha kanceláří na půdě hradeckého magistrátu zatloukl rozcestníky, které ukazují dva naprosto rozdílné směry: „před QUEST“ a „po QUEST“. ##Závěr## Audit QUEST připraví město na procesy, které ho čekají, pokud se pustí do zpracování plánu udržitelné mobility. To je nicméně důvod, proč jsou audity městské mobility, mezi které QUEST patří, doporučovány hlavním evropským strategickým dokumentem – Bílou knihou o dopravě. Je pravděpodobné, že tento audit v budoucnu usnadní městům přístup k financím z EU. V českých podmínkách je největší přínos tohoto projektu v tom, že **města získají objektivní přehled o stavu dopravního plánování,** zejména z pohledu vnitřní komunikace v rámci úřadu, ale i zapojování stakeholderů a komunikace s veřejností. V tom má většina českých měst značné rezervy. QUEST přinese nové pohledy na dopravní problémy. Resp. otázky, zda jsou dopravní problémy opravdu problémy, zda to naopak nejsou příležitosti. Audit přiměje zúčastněné stakeholdery vnímat dopravu komplexně, a tím připraví půdu pro integrované dopravní plánování.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení