Plán udržitelné městské mobility - případ Brno

Město Brno pracuje na Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) již třetím rokem. Všechny informace k procesu komunikuje prostřednictvím www.mobilitabrno.cz. Protože původní plán zapojovat širokou i odbornou veřejnost se skupině iniciativ a odborné veřejnosti nezamlouval, zkoordinovala nejdříve neformální iniciativa Dejchej!Brno a posléze i neziskovka NESEHNUTÍ Brno platformu expertů a expertek. Ti si navzájem sdíleli stanoviska k dílčím fázím procesu vzniku tohoto dokumentu, navrhovali radnici nová řešení jak po obsahové, tak procesní stránce.

Ze strany neziskovek i doborné veřejnosti vzešly dvě aplikace k připomínkování dílčích fází zveřejňovaných dokumentů:

Aplikace www.mujplanmobility.cz umožňovala podávání připomínek ke Konceptu návrhové části PUMM. Kromě připomínek navržených odbornou veřejností mohli brněnštínavrhovat svoje vlastní náměty a dobré zkušenosti z jiných měst. Do kampaně Plánu udržitelné městské mobility se zapojilo celkem 520 lidí, z toho 80 jich využilo možnost zaslat vlastní připomínku.

Aktuálně jde PUMM do finální fáze. Radnice poskytla veřejnosti dva měsíce na připomínkování a NESEHNUTÍ Brno ve spolupráci s dalšími připravilo další kampaň s názvem Brno pro lidi. Po obsahové stránce je postavena na třech pilířích - čisté ovzduší, bezpečná cesta pro pěší a lidi na kolech, kvalitní veřejná prostranství. Kampaň www.brnoprolidi.cz aktuálně oslovila asi 200 osob. Kromě možnosti vybrat z navržených připomínek můžete přímo prostřednictvím aplikace zaslat i vlastní náměty.

Propagace aplikace je vedena na sociálních sítích prostřednictvím vlastního i zahraničních videí. Příklady dobré praxe motivují veřejnost k zamyšlení se nad očekáváními a potřebami uživatelů i uživatelek města. Plakáty a letáky uvidí lidé v Brně jak ve vozidlech MHD, tak v kavárnách či ve svých schránkách. Brno je totiž unikátní mimojiné tím, že zde spolupracuje napříč městem více než 20 formálních či neformálních iniciativ.

Máte chytrý produkt nebo službu?

Máte produkt nebo službu, který pomůže budovat nebo spravovat chytrá města?

Vložit produkt do City:One