Metodika SUMP je hotova a čeká na certifikaci

O plánech udržitelné mobility se toho již napsalo dost, a to i v tomto časopisu. Ale zatím žádný článek se nevěnoval výhradně metodice na jejich zpracování, která byla dokončena na konci roku 2015 a čeká na certifikaci Ministerstva dopravy. Výtah z metodiky si přečtete níže.

city:one 18.2.2017 09:59 Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu Plánování mobility

Pro rekapitulaci: Plán udržitelné městské mobility (SUMP) je strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a zboží ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Podle aktuálně platného přístupu Ministerstva dopravy bude povinný pro čerpání prostředků z EU pro města nad 150 000 obyvatel, výhledově (po r. 2020) i pro menší města. Bez ohledu na vazbu k čerpání prostředků je SUMP již nyní efektivním nástrojem pro komplexní dopravní řešení městských aglomerací, v tomto smyslu by k němu města měla přistupovat jako primárně k něčemu užitečnému a ne (výhledově) povinnému. Metodika byla vytvořena Centrem dopravního výzkumu (CDV) a vychází z univerzální evropské metodiky SUMP (GUIDELINES – Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Rupprecht Consult, 2014) a metodických pokynů JASPERS (Preparation of Local and Regional Transport Master Plans a Supporting JASPERS Guidance Note for Contracting Authorities in the Czech Republic).

Metodika CDV rozděluje proces SUMP na pět hlavních fází: 1. Příprava na plánovací proces 2. Analýza 3. Návrh 4. Akční plán 5. Realizace a vyhodnocení

1. Příprava na plánovací proces

První aktivitou této fáze je příprava na tvorbu SUMP. To znamená především analýzu stávajících plánovacích procesů a zajištění jednotného vnímání smyslu dopravní udržitelnosti na úřednické i politické úrovni. Zde je vhodné odkázat na audit dopravní politiky QUEST, vizte navazující článek. Jedním z výstupů úvodní fáze by mělo být i objektivní zhodnocení znalostí a schopností městského úřadu v oblasti udržitelného dopravního plánování a plán případného doplnění rezerv. Druhou aktivitou je územní vymezení plánu, jeho řízení a harmonogram přípravy. Klíčem ke stanovení řešeného území by neměly být správní hranice samosprávy, ale skutečné dopravní vztahy v území, tj. zahrnutí i území vně hranic města. V praxi je obtížné toho dosáhnout, protože to vyžaduje schvalování všech kroků SUMP všemi samosprávami v řešeném území. Odpovědnost za koordinaci přípravy SUMP pravděpodobně ponese koncepční odbor rozvoje nebo strategie městské samosprávy, která tvoří gravitační jádro řešeného území. Časový rámec pro sestavení SUMP je přibližně 2 roky, závisí na zkušenostech města s projednáváním, dále existenci a kvalitě dat pro analytickou část apod. Vliv zde mohou mít i termíny komunálních voleb a dotačních programů. Předposlední aktivita úvodní fáze je nazvaná zainteresované strany a jejich zapojení. Zainteresované strany jsou organizace, spolky, sdružení, zájmové skupiny i veřejnost, tj. všichni, kteří významně ovlivňují městskou mobilitu, nebo jsou jí významně ovlivněni. Jejich aktivní zapojení do procesu SUMP je jednou z hlavních charakteristik udržitelného plánování. Metodika uvádí seznam možných zainteresovaných stran, doporučuje na procesy související s jejich zapojováním přizvat specializované společnosti. Závěrečnou aktivitou je mezioborová integrace a schválení harmonogramu přípravy. Integraci je potřebné zajistit ve více úrovních, i v propojení dopravy s územním plánováním, ochranou životního prostředí, sociální inkluzí, genderovou rovností a ekonomickým rozvojem, bezpečností, zdravím, vzděláváním a informačními technologiemi. Pro úspěšné zvládnutí přípravy SUMP je třeba zajistit i integraci jednotlivých druhů dopravy, které se stále plánují odděleně.

2. Analýza

Abychom mohli plánovat budoucnost, musíme znát současnost. Analýza je fáze přípravy SUMP, která bude pro většinu měst ČR nejnáročnější z hlediska časového i finančního. Obnáší získání velkého množství dat k detailnímu poznání současného dopravního systému i dopravních vazeb do sociální, environmentální a ekonomické oblasti. Cílem analytické fáze je mj. získat přehled o silných a slabých stránkách města. Oblasti sběru dat a analýz jsou následující:

  • Doprava generovaná funkčními plochami v území
  • Vzorce dopravního chování – dělba přepravní práce, přepravní vztahy
  • Nabídka, poptávka a jejich vzájemná bilance. Kvantifikace a charakteristika obojího pro všechny druhy dopravy (včetně nákladní dopravy) a pro tematické oblasti dopravy, aby mohlo být vyhodnoceno, nakolik jsou nabídka i poptávka ve všech oblastech odpovídající.
  • Kvalita veřejného prostoru
  • Bezpečnost dopravy
  • Další sektory: životní prostředí, spotřeba a druhy energie a další
  • Trendy a výhledový vývoj mobility

3. Návrh

Návrhová část začíná tvorbou vize mobility, která je postavena na výstupech analytické fáze. Vize říká, jak bude město vypadat v delším časovém horizontu, kam bude směřovat a v čem bude unikátní oproti ostatním městům. Důležité je, aby tato vize byla společná, tj. aby byla akceptovaná všemi zainteresovanými stranami včetně veřejnosti, aby se s touto vizí všechny strany ztotožnily a získaly pocit jejího spoluvlastnictví. Poté, co je sestavena a schválena vize, je možno vytvořit strategické a specifické cíle, což je druhá aktivita návrhové fáze. Vize města představuje popis vytouženého budoucího stavu, není však sama o sobě dost konkrétní na to, aby určila co je potřeba změnit (zvýšit, snížit nebo udržet), aby tohoto stavu bylo dosaženo. K tomu slouží podrobnější popis v podobě strategických (vyšších) a specifických (nižších cílů). Cíle jsou průsečíkem mezi vizí a konkrétními opatřeními (realizované aktivity), musí být jasně formulované (konkrétní) a měřitelné. Soubor cílů by měl být takový, aby pokrýval celý záběr vize. Vyšší strategické cíle vycházejí z nadřazených evropských, národních a krajských strategií v oblastech dopravy, životního prostředí, ekonomické a sociální oblasti. Tyto strategické cíle jsou doplněny o cíle města samotného, které vycházejí z vize a výstupů analytické části. Specifické cíle jsou nejpodrobnějšími cíli. Zpřesňují strategické cíle a jsou hlavním podkladem pro návrh konkrétních aktivit a opatření k realizaci. Závěrečnou aktivitou návrhové fáze je návrh opatření. Navržená opatření musí přispět k naplnění specifických cílů, jejich prostřednictvím i strategických cílů a celkové vize. Jejich výběr vznikne na základě diskuze zainteresovaných stran a je podložen jejich zkušenostmi a studiem příkladů z jiných měst v ČR i zahraničí. V této aktivitě je důležité mít přehled o všech možných zdrojích informací, které umožní získat představu o různých opatřeních, tj. poučit se ze zkušeností jiných a vyvarovat se objevování již objeveného. Zároveň je třeba při výběru opatření posoudit synergie mezi nimi navzájem, protože málokteré opatření bude dostatečně účinné samo o sobě, pokud nebude aplikováno společně s dalšími.

Akční plán

Cílem této fáze je zajistit plán realizace pro výstupy z předchozí fáze (na vizi napojené cíle a opatření), tj. akční plán a rozpočet. Navržených opatření vzešlých z návrhové fáze je mnoho, je tedy nutné stanovit priority a postup pro jejich realizaci také s ohledem na organizační, finanční a personální možnosti města a tak, aby bylo cílů dosaženo co nejefektivněji. V této fázi je dále třeba zajistit odpovědnosti, rozpočet, monitorování a hodnocení v podobě akčního plánu. Akční plán bude sestaven na 1 rok s detailním výhledem pěti let a nastíněním dalších kroků po tomto časovém horizontu. Do plánu udržitelné mobility je nutno zapracovat postup pro monitorování a vyhodnocování (evaluaci). Cílem je zajistit sledování celého plánovacího procesu a poučit se z celého procesu. Je nutné zjistit efekt jednotlivých realizovaných opatření a porovnat jej s předpokladem. Závěrečnými aktivitami jsou proces SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) a finální schválení plánu udržitelné městské mobility.

Realizace, monitoring a evaluace

Při naplňování SUMP je nutno zvládat rizika a problémy, které nastanou při jeho implementaci. Zároveň je třeba kontrolovat realizaci, zpřesňovat cíle v průběhu implementace, řídit, informovat a monitorovat realizaci opatření. Monitorování realizace a jeho vyhodnocení má vést k optimalizaci dosahování stanovených cílů a úspoře nákladů během realizace opatření. Vede k úpravám opatření, případně k úpravě celého plánu udržitelné mobility. SUMP tak může být průběžně aktualizován, aby zohledňoval nové skutečnosti a informace. Metodika byla vypracována jako výstup projektu aplikovaného výzkumu programu OMEGA Technologické agentury ČR „Integrace plánování k udržitelnosti na městské úrovni” č. TD020164, jehož řešitelem bylo CDV.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení