Nevolíme politiky, volíme projekty

V sousedním Polsku mají nový druh „komunálních“ voleb. Lidé v nich nevolí politiky a strany, ale projekty rozvoje města. Díky podpoře ministerstva pro místní rozvoj a digitalizaci a samotného předsedy vlády již 80 polských měst úspěšně používá participativní rozpočet. Nadšení Poláků zapojujících se do voleb projektů je známkou úspěšného řešení rozvoje měst a obcí; jejich účast v těchto volbách významně převýšila účast ve volbách komunálních.

Volební účast je v našich zemích stále nižší a nižší. Zavést povinnost občanů volit, jak ji zmínil prezident Zeman, je utopistickým názorem zavánějícím totalitním režimem. Právo volit je v demokratickém režimu občanskou výsadou, nikoliv povinností. Příčinu nízké účasti ve volbách je nutno hledat jinde; je to nedůvěra občanů v účinnost účasti ve volbách na změnu klientelistických mechanismů místních samospráv, viz obrázek 1, pramenící z dlouhodobého neplnění volebních slibů. Příkladné řešení pro budování opětovné důvěry v občanskou společnost dnes nabízí Polsko. Zavedení participativního rozpočtu jako nedílné součásti místní správy otevírá novou kapitolu postkomunistické demokracie a dává naději, že se civilizačně posouváme od autoritářské, oligarchické společnosti k otevřené demokracii.

1. Atributy participativního rozpočtu

Participativní rozpočet (dále PR) je velmi populární, ale přitom často nejasný termín. Je formou společenské aktivity, v rámci které mohou obyvatelé určitého města nebo obce navrhovat, jakým způsobem bude využita část městského rozpočtu. Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování.

Stěžejní atributy participativního rozpočtu:

 • umožňuje vytvoření místa pro veřejnou diskusi
 • vede k motivaci a zapojení občanů
 • jedná se o dlouhodobý záměr
 • finanční objem je rozumně vysoký
 • rozhodnutí obyvatel je pro orgány obce nebo města závazné

2. Motivace

Participativní rozpočet byl v Polsku podpořen ze strany státu a polská města a obce získaly na tento záměr extra finanční prostředky. Ke konci roku 2013 tak již téměř 70 polským měst a obcí zavedlo participativní rozpočet.

Mezi důvody popularity PR patří:

 • rostoucí ambice a aktivita občanů, a populárnost formálních a neformálních občanských spolků:
 • Poznań – Prawo do miasta (http://prawodomiasta.org/)
 • Katowice – Napraw sobie miasto (http://naprawsobiemiasto.eu/)
 • Gdańsk – Wrzesz.info (http://wrzeszcz.info.pl/)
 • blížící se komunální volby 2014 (stav 2013)

Výhoda pro vývoj města nebo obce:

 • výchova k aktivnímu občanství
 • lepší znalost potřeb občanů
 • začlenění vyloučených skupin
 • budování důvěry mezi veřejností a volenými zástupci
 • mediální zájem
 • porovnávání s ostatními městy – popularita PR vytvořila určitou konkurenci mezi starosty, kdo bude jako první mít PR ve svém městě.

3. Příprava

Proces přípravy byl mezi městy velmi různorodý. Tato fáze nastavování pravidel je v celém procesu nejdůležitější, poněvadž ovlivňuje dlouhodobou funkcionalitu i akceptovatelnost procesu. V mnoha městech vznikly týmy skládající se z radních a úředníků, někdy byly doplněny o skupiny zástupců občanských spolků. Úkoly těchto týmů byly diverzifikované. Důležitá je taky další koordinace procesu; koncept musí být prezentován široké veřejnosti a vyřešena by měla být otázka způsobu zapojení jednotlivých částí populace; např. seniorů, mládeže, žen, etnických a kulturních minorit apod. Zásadní je vytvořit takové prostředí, které umožní všem potenciálním účastníkům podílet se na procesu rovnou měrou. Zapojení občanů bude podporovat důvěru mezi veřejností a volenými zástupci.

4. Právní aspekty – administrativní reformy

Úspěšné zavádění PR musí být doprovázeno mimo jiné také administrativní reformou. V Polsku je proces PR prováděn podle zákona o samosprávě. Ve většině měst byly procesy PR zavedeny usnesením rady obce. Podle dostupných zdrojů je správný způsob jak o PR rozhodnout, v kompetenci výkonného orgánu města, což znamená městské rady nebo primátora.

5. Jak dostat PR do povědomí lidí?

Aby bylo možné získat podporu veřejnosti, je potřeba uspořádat veřejnou programovou diskuzi o PR, která by vysvětlila, jak PR funguje, kde je již zaveden a jaké přínosy může poskytnout celé komunitě. Je nezbytné, aby propagační materiály byly distribuovány různými způsoby. Pomocí internetu, pošty, veřejných setkání a happeningů.

Vytvoření projektu PR pomůže nalézt vhodné přednášející a potřebné materiály. V tomto procesu je důležitá transparentnost a zpřístupnění informací ze všech pořádaných akcí. Takový kontakt s veřejností může postupně vykřesat „jiskru lokálního zájmu“.

6. Jak získat nápady a jak rozlišit ty vhodné k nasazení?

Je důležité zvážit, zda existují myšlenky, které nemohou být implementovány pomocí PR. Podle zákona o samosprávě v Polsku jsou pro participativní rozpočet vhodné tyto oblasti: 

 • uspořádání veřejného prostoru
 • podoba místních komunikací a ulic
 • otázky týkající se dodávky vody, plynu, elektřiny a tepla
 • aktivity v oblasti komunikace města a občanů
 • místní veřejná doprava
 • zdravotnická péče
 • sociální pomoc
 • výstavba obecních bytů
 • veřejné školství
 • kultura a památková péče
 • propagace obcí a měst
 • přeshraniční spolupráce

V praxi však dochází ke zbytečnému omezování; v některých obcích orgány vedení definují úzké kategorie, jako například: kultura, sport a rekreace.

7. Ověření nápadů

Prvotní otázkou je, zda vůbec nápady nějak ověřovat; zda posuzování nápadu nezabije cennou myšlenku. Technická analýza nápadu, během níž dochází k odborné analýze návrhů veřejnosti, jinými slovy se posuzuje přijatelnost projektů z hlediska základních kritérií stanovených na začátku procesu, může bohužel skýtat nebezpečí v tom, že některé dobré nápady mohou být kvůli lidskému faktoru odmítnuty. Proto se doporučuje provést pouze formální ověření, zda je nápad realizovatelný nyní či v blízké budoucnosti, případně s doplněním o překážky, které posuzující ze své pozice a odbornosti vnímají jako možné.

8. Volba navržených projektů

Výběr projektů k realizaci je vyvrcholením procesu PR. Minimální standardy, které musí hlasování splňovat, jsou:

 • univerzálnost
 • možnost volit přes internet a tradičním způsobem
 • delší období pro hlasování – alespoň 7 dnů

Důležitým aspektem je také podoba hlasovacích lístků, jejich jednoduchost a srozumitelnost.

9. Zapojení občanů

Podle míry zapojení občanů lze koncept rozdělit do tří úrovní: 

 • U1 – Zapojení občanů v první fázi realizace procesu fáze přípravy PR
 • U2 – Zapojení občanů v druhé fázi realizace procesu fáze sběru a výběru nápadů
 • U3 – Zapojení občanů v druhé fázi realizace procesu fáze výběrového řízení

10. Shrnutí: Výzvy a doporučení

Tento článek popisuje zavedení procesů a jeho realizace v obcích a městech v Polsku, které se rozhodly systém PR aplikovat. Samozřejmě neexistuje jeden „správný“ model systému PR. Důležitá je transparentnost procesu. Když o veřejných výdajích rozhodují členové občanských či jiných komunit ve veřejném hlasování, zůstává méně možností pro korupci.

Existující výzvy:

 • zajištění udržitelnosti procesu PR
 • systémově podchycené zapojení občanů a spolků do veřejné diskuze
 • nastavení cílů a priorit
 • legitimita procesu PR
 • roční vyhodnocení a trvalejší vývoj procesu
 • úspěch nasazení možných řešení v závislosti na struktuře „pomocných jednotek města“

Doporučení pro města a obce:

 • ustanovte realizační tým(y)
 • zaveďte mechanismy pro sběr a klasifikaci nápadů
 • neomezujte spektrum nápadů
 • sestavte skupinu odborných konzultantů pro přípravu, realizaci i komunikaci s veřejností
 • zaveďte vzdělávání dětí a mladých lidí s ohledem na PR

Participativní rozpočet není kouzelným řešením, které změní fungování našich obcí a měst. Způsoby, jakými bude tento nástroj fungovat, závisí nejen na orgánech samosprávy, ale i občanech. Zkušenosti z mnoha měst ve světě odhalují, že tento proces stimuluje sociální aktivity obyvatel a prospívá ke zvýšení jejich odpovědnosti a identifikaci s místem, ve kterém žijí.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení