Iniciativa Urban Innovative Actions 15.12.2017–30.3.2018

Připravujete na městě inovativní projekt a nemáte na něj peníze? Pokud se dotýká přizpůsobování změně klimatu, kvality ovzduší, bydlení, pracovních příležitostí či dovedností v lokální ekonomice, pak do 28.3. můžete zkusit získat až 80 % z Iniciativy Urban Innovative Actions.

city:one 21.1.2018 15:32 Mgr. David Bárta Financování

Jak je uvedeno v článku 8 nařízení EFRR, může EFRR podporovat inovační akce v oblasti udržitelného rozvoje měst. V tomto rámci Evropská komise spustila iniciativu Urban Innovative Actions (UIA), která má objevovat a zkoušet nová řešení problémů spojených s udržitelným rozvojem měst použitelná na úrovni celé Unie.

Hlavním cílem iniciativy UIA je proto poskytnout městským úřadům v celé Evropě prostor a zdroje k testování odvážných a nevyzkoušených nápadů řešících vzájemně propojené problémy a k experimentům s odezvou v komplexním reálném prostředí. Podporu mají dostat kvalitní inovativní projekty, navržené i prováděné ve spolupráci s důležitými partnery, orientované na výsledek a přenosné.

Městské úřady by měly využít příležitost, kterou iniciativa UIA nabízí, k přechodu od „normálních projektů“ (které lze financovat z „tradičních“ zdrojů včetně běžných programů EFRR) a podstoupit riziko převedení ambiciózních a tvůrčích nápadů do prototypů, které lze testovat v reálném městském prostředí. Jinými slovy může iniciativa UIA podporovat pilotní projekty, které jsou příliš riskantní pro financování z tradičních zdrojů, za předpokladu, že jsou vysoce inovativní a experimentální.

Iniciativa UIA má od EFRR k dispozici rozpočet zhruba 372 milionů EUR.

Projekty UIA se budou vybírat každý rok v letech 2015 až 2020 v nabídkových řízeních zaměřených na jedno či více témat navržených Komisí. Každá akce může obdržet spolufinancování EFRR až do maximální výše 5 milionů EUR. Provádění projektu by mělo probíhat v nejdéle čtyřletém období2. Pro projekty UIA není stanovena ideální velikost rozpočtu. U malých projektů (tj. s požadovanými prostředky od EFRR do 1 milionu EUR) je možná nižší pravděpodobnost, že budou vybrány. Může u nich být totiž obtížné prokázat, že příslušné akce dosahují měřítka dostatečného k vyvození smysluplných závěrů. Projekty, které vyžadují značnou výši investic, zejména na konci prováděcího období, by měly prokázat, že náklady byly vynaloženy účelně a jsou oprávněné.

Těmito zadávacími podmínkami vyzývá pověřený subjekt způsobilé úřady, aby předložily návrhy projektů v rámci třetího nabídkového řízení. Pro toto nabídkové řízení byl vyčleněn rozpočet 80–100 milionů EUR.

Způsobilé úřady – kdo může žádost podat

Článek 2 UIA stanovuje, že o podporu při realizaci projektů Urban Innovative Actions mohou požádat následující úřady:

 • Libovolný městský úřad nebo místní správní jednotka definovaná podle stupně urbanizace jako město či předměstí s nejméně 50 000 obyvateli.
 • Libovolné sdružení nebo seskupení městských úřadů nebo místních správních jednotek definované podle stupně urbanizace jako město či předměstí s nejméně 50 000 obyvateli; mohou sem patřit i přeshraniční sdružení nebo seskupení i sdružení či seskupení v různých regionech či členských státech.

Pro třetí nabídkové řízení mohou žadatelé odesílat návrhy projektů věnované následujícím tématům:

 • Přizpůsobování změně klimatu
 • Kvalita ovzduší
 • Bydlení
 • Pracovní příležitosti a
 • dovednosti v lokální ekonomice

Městské úřady podávající žádost v rámci nabídkového řízení UIA mohou vybrat pouze jedno z nabízených témat. Vzhledem k tomu, že je vhodné vypracovat integrovaný přístup za účelem efektivního řešení zjištěných problémů, mají však žadatelé možnost ve formuláři žádosti popsat spojitosti a externality týkající se dalších témat a oblastí politik.

Jak již bylo uvedeno, Komise má zájem o návrhy projektů, které přinesou kreativní, inovativní a trvalá řešení různých zjištěných problémů.

Vzhledem k tomu, že UIA má rovněž fungovat jako laboratoř nových nápadů, vyzývá Komise k novátorským experimentům, které využívají zkušenosti z různých oborů. Z tohoto důvodu se Komise vyhýbá příliš úzkému vymezení typů očekávaných navrhovaných projektů.

Zásada celkových nákladů

Iniciativa UIA se řídí principem celkových nákladů. Projekt obdrží spolufinancování EFRR až z 80 % přípustných nákladů. Každý partner, který obdrží spolufinancování EFRR, musí zajistit alespoň 20 % celkového rozpočtu z veřejných či soukromých zdrojů, buď z vlastních či z jiných. Příspěvky partnerů mohou být finanční či věcné. Je třeba poznamenat, že neplacená dobrovolnická práce se podle pravidel způsobilosti UIA nepočítá, zatímco placený personál se považuje za finanční příspěvek.

Důležitá data

 • 15.12.2017 – Zahájení třetího nabídkového řízení
 • 01/2018–02/2018 – Semináře a webové semináře pro žadatele
 • 30/03/2018 – Konečný termín pro podání formuláře žádosti
 • 10/2018 – Přibližné datum konečného rozhodnutí o schválení projektů
 • 11/2018 – Přibližné datum zahájení schválených projektů


Soubory ke stažení

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení