EVROPA připravuje rámec pro poskytování dopravních informací

Nechceme Vás unudit k smrti bruselským textem, ale naopak Vás přivést na myšlenky, jak tyto záměry Evropské Komise (EK) využít při přípravě investičních či jiných projektů v oblasti dopravy stavících na evropských dotacích.

city:one 28.2.2017 16:45 David Bárta Dopravní informace

Evropa se nadechuje k regulované podpoře poskytování dopravních dat a informací, která by měla přinést jak finanční a legislativní, tak i technická pravidla pro tento významný segment trhu. Celý text je tzv. manažerským shrnutím, tj. laicky a stručně podaným záměrem EK. Proto stojí za 5 minut Vašeho drahocenného času, abyste získali rámcovou představu o tom, jaké argumenty lze v budoucích připravovaných projektech zmínit.

Text je následně doplněn i o související dění. Oficiálně vznesené otázky europoslance Ing. Vlasáka s odpověďmi eurokomisaře Siima Kallase dávají jasný směr, kam se budou investice z EU ubírat. Štěstí přeje připraveným, proto neváhejte a již nyní začněte plánovat investice do inteligentních dopravních systémů a služby poskytování dopravních dat. Na tyto záměry z Evropy peníze určitě dostanete.

Manažerské shrnutí – Rámec pro poskytování dopravních informací v EU

Efektivní dopravní systém pro cestující a zboží má zásadní význam pro evropské hospodářství. Trvalý hospodářský růst v posledních desetiletích byl doprovázen výrazným nárůstem objemu dopravy. Silniční doprava způsobila jeho větší část a v letech 2000–2020 se očekává růst minimálně o dalších 91 % (55 % nákladní a 36 % osobní). 

Výzvou pro Evropskou unii je uspokojit rostoucí poptávku po silniční dopravě a zároveň snížit počet smrtelných nehod na silnicích, dopravních zácp a minimalizovat dopad na životní prostředí. Inteligentní dopravní systémy jsou považovány za klíčový prvek odpovědi na tuto výzvu.

Po zveřejnění Akčního plánu ITS (COM(2008)886) a Směrnice 2010/40/EU Evropská komise (EK) spolupracuje s členskými státy a evropskými provozovateli silnic, poskytovateli služeb a průmyslem na poskytování efektivních, bezpečných a ekologicky orientovaných inteligentních dopravních systémech, které nejlépe slouží potřebám společnosti.

Tyto systémy budou motivovat cestující, aby co nejlépe využívali dostupné způsoby dopravy, a podporovat integrovaný, trvale udržitelný systém dopravy v celé Evropě. 

Garantovaný přístup k dopravním a cestovním datům

Pokročilé dopravní a cestovní informační služby umožňují účinnější použití dopravního systému a zvětšují bezpečí a pohodlí cestujících. Jednou z hlavních překážek rozvoje vysoce kvalitních informačních služeb, které poskytovatelé služeb čelí, je přístup k dopravním a cestovním datům.

To je případ zejména služeb evropského rozsahu, kde je nutné nastavit přístup k mnoha různým zdrojům informací s rozdílnými obchodními a právními podmínkami.

Některé informace o dopravě mohou být klasifikovány jako „týkající se bezpečnosti silničního provozu“, což znamená, že jejich rychlé rozšíření mezi účastníky silničního provozu sníží riziko dalších nehod. Tyto informace slouží určujícímu veřejnému zájmu, a proto opravňuje silné zapojení veřejné správy. Zatímco tradičními zdroji informací týkajících se bezpečnosti silničního provozu byly veřejné orgány, nové technologie monitorování dopravy mohou ve významné zdroje těchto informací proměnit v blízké budoucnosti soukromé společnosti. Pro zajištění optimálního přístupu veřejnosti k informacím týkajících se bezpečnosti silničního provozu shromažďovaných soukromým sektorem je nutná jistá forma harmonizace. 

Opatření 1.1 Akčního plánu pro ITS má za cíl identifikovat soubor různých opatření, která poskytnou veřejným a soukromým organizacím s přístupem k cestovním a dopravním datům konzistentní, spravedlivé a transparentní základy. 

Očekává se, že toto opatření usnadní zavádění nových, inovativních služeb zahrnujících nová partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na základě realizovatelných obchodních modelů. 

Tento nový přístup má multimodální charakter (více druhů dopravy), aby zajistil, že inteligentní dopravní systémy (ITS) budou sloužit potřebám plně integrovaného dopravního systému.

Hlavní úkoly k řešení:

  • Spravedlivý a transparentní přístup k dopravním a cestovním datům drženým veřejnými orgány s harmonizovanými podmínkami a normami výměny dat.
  • Podpora transparentního trhu pro opětovné použití dopravních a cestovních informací držených komerčními organizacemi, stimulující harmonizované podmínky a standardy výměny dat.

Nástrojem doporučeným k dosažení tohoto cíle je společný Evropský rámec, který ukládá členským státům povinnost vytvořit regulované trhy pro poskytování informací o dopravě a cestování. 

Tento rámec respektuje koexistenci veřejných a komerčních poskytovatelů informačních systémů. Soukromý sektor v současné době přetváří trh pro shromažďování, sdružování a šíření informací. Úloha veřejných datových zdrojů však pravděpodobně nezmizí, protože komerční služby nejsou realizovatelné ve všech částech silniční sítě a informace o řízení dopravy a pro mediální využití lze nejefektivněji získat od veřejných úřadů.

Navrhovaný Evropský rámec definuje následující:

– organizační role v prostředí informací pro cestující,– požadavky na publikaci dat veřejné datové služby:

  • rámec pro výměnu dat,
  • požadavky pro přístup a opakované využití veřejných
  • informací o dopravě a pro cestující,
  • požadavky na přístup a opakované použití dat soukromého sektoru,
  • společné požadavky pro přístup a opakované použití dat týkajících se bezpečnosti silničního provozu,
  • společné nevýhradní licenční smlouvy.

Navrhovaný přístup umožní, aby byly podporovány existující tržní modely, s důrazem na upřednostnění nejjednodušší a nejefektivnější cesty pro zajištění celoevropského přístupu k informacím o dopravě a pro cestující.

Bezplatné poskytování minimálních univerzálních dopravních informací

Vládne obecná shoda na tom, že nehodám se lze vyhnout lepším informováním motoristů. Včasné varování před neočekávanými dopravními situacemi umožní motoristům lépe předvídat, nebo se dokonce vyhnout potenciálně nebezpečným situacím. Protože bezpečnost je věcí veřejného zájmu, tak je i veřejným zájmem zajistit, aby spolehlivé informace související s bezpečností silničního provozu byly k dispozici zdarma pro všechny motoristy v Evropské unii (EU). 

Opatření 1.4 Akčního plánu ITS požaduje stanovení požadavků pro poskytování „univerzálních dopravních informací“ bezplatně všem uživatelům tam, kde je to možné. Navrhovaným řešením je vytvořit bezplatnou službu vysílající informace do zařízení koncových uživatelů (většinou řidičů) a volný přístup k datům pro poskytovatele služeb ve všech členských státech, které poskytují – jako minimum – informace týkající se bezpečnosti silničního provozu na celé transevropské silniční síti. Obě služby jsou zmiňovány jako služby informační bezpečnosti silničního provozu, nebo služby TSI.

Navržená vysílací služba je založena na TMC (Traffic Message Channel) z RDS (Radio Data System), který využívá kódovaných dopravních informací přenášených FM rádiem. TMC je osvědčená technologie; veřejné a soukromé služby TMC jsou již v jednotlivých členských státech provozovány, obsluhujíce početnou množinu autorádií a navigační přístrojů podporujících TMC. Vzhledem k tomu, že TMC informace kóduje, mohou tak být uvedeny v jazyce preferovaném koncovým uživatelem a mohou být použity pro výpočet optimální trasy v navigačních systémech.

Navrhovaný přístup k datům pro poskytovatele služeb je založen na DATEX II.

DATEX je standard pro kódování podrobnějších dopravních informací než TMC a je běžně používán dopravními centry a poskytovateli služeb z celé Evropy k výměně dopravních dat a informací. 

Tento navrhovaný přístup umožní rychlé nasazení služeb TSI v členských státech s dobře rozvinutými trhy poskytování dopravních informací a dat a zároveň i umožní zavedení služby TSI méně rozvinutým členským státům bez velkých investic. Služby poskytující dopravní informace související s bezpečností silničního provozu tak mohou být založeny na kompletní transevropské silniční síti ve vymezeném časovém rozpětí. 

Navrhovaný přístup ponechává rozvinutým trhům dostatečnou volnost realizovat a rozvíjet pokročilé služby TSI.

Řádné a včasné nasazení služeb TSI v členských státech vyžaduje centrální koordinaci. Je navrženo, aby se role koordinátora ujala EK. Koordinátor TSI bude udržovat centrální registr služeb, vytvářet právní rámec, stanoví a bude sledovat rozvoj plánování a podporou těchto služeb vytvoří povědomí mezi občany EU. Konkrétní definice služby se musí vypořádat s řadou technických otázek, jako jsou vymezení informace související s bezpečnostní silničního provozu, specifikace úrovně kvality služeb, jednotná prezentace informací a dostupnost lokalizačních tabulek TMC. 

Předpokládá se, že navrhovaná opatření budou nabízet nejlepší záruku rychlého a jednotného rozvoje služeb TSI ve všech členských státech a poskytnou úrodný základ pro další rozvoj dopravních informačních služeb v Evropě.

Finanční nástroje

Otázky položené europoslancem Oldřichem Vlasákem dne 31. 1. 2014 na téma Connecting Europe Facility (CEF) (rámec pro financování a technickou asistenci při investicích do projektů budování telekomunikační infrastruktury a služeb).

„Pro zajištění kofinancování dopravní infrastruktury z EU fondů musí v následujícím programovém období 2014–2020 Česká republika zařadit dopravní projekty do operačního programu nebo do CEF. Rád bych Komisi položil dvě otázky v souvislosti s CEF:

  • Bude Komise zavádět nějaká pravidla na alokaci fondů CEF s ohledem na dopravní projekty, které nespadají do Nařízení EU 1315/2013 nebo Nařízení EU 1316/2013? Příkladem mohou být pravidla na distribuci fondů mezi jednotlivé druhy dopravní infrastruktury (dálnice, železnice apod.)
  • Pokud ano, jaká to budou pravidla? Jaká konkrétní EU legislativa bude Komisí využita jako základ pro zavedení těchto dodatečných pravidel?

Odpověď pana Kallase jménem Komise, 21. 2. 2014

K oběma otázkám. CEF fondy pro dopravu budou alokovány podle ustanovení Nařízení EU 1315/2013 nebo Nařízení EU 1316/2013. Podle článku 21 Nařízení 1316/2013 Komise přijala delegovaný právní akt uvádějící podrobnosti o prioritách financování dopravy, které se promítnou do pracovních programů po dobu trvání CEF.

Paralelně s tímto delegovaným aktem poskytuje Sdělení „Budování hlavní dopravní sítě: Hlavní silniční koridory a nástroje pro propojení Evropy“ informace o možných rozpočtech a nástrojích dostupných pod tímto novým rámcem. Jak je uvedeno v obecných cílech v článku 3 je CEF nástrojem na umožnění Unie dosáhnout svých cílů udržitelného rozvoje, podporou čistších druhů dopravy. Tudíž je záměrem CEF investovat 11,3 miliard eur přesunutých z Kohezního fondu do CEF do železnic, vodních cest a zavádění nových technologií a telematických aplikací. Projekty silniční sítě TEN-T mohou profitovat z CEF ve formě inovativních finančních nástrojů a také z nástrojů jakými jsou Evropské strukturální a investiční fondy. Příspěvek CEF pro projekty silniční infrastruktury ve formě grantů budou omezeny. To je promítnuto v proporcích silničních projektů v části přílohy – Nařízení CEF.

www.ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení