DATEX II a praxe vedoucího odboru dopravy

Jak učinit z DATEX II esa v ruce vedoucího odboru dopravy

city:one 28.2.2017 16:45 Jan Vlčinský, TamTam Research Dopravní informace

DATEX II je řešení sloužící k výměně dopravních informací mezi dopravními informačními centry v Evropě. DATEX II kromě sady Evropských norem (řady CEN TS 16157) zahrnuje také volně dostupné softwarové prvky (UML model, XML schémata, metodiky, nástroje) a v neposlední řadě také organizaci podporující koordinaci užívání a rozvoje tohoto řešení.

Tento článek popisuje, nejen co DATEX II je, ale i jak může být využit v praxi poskytovatelů a odběratelů dopravních informací, dodavatelů a provozovatelů dopravních informačních systémů, a také jeho využití úředníky státní správy, kteří mají související agendu ve své kompetenci (typicky vedoucí odboru dopravy).

Vymezení oblastí využití DATEX II

DATEX II se zabývá popisem dění na pozemních komunikacích a v těch přilehlých oblastech, které mohou mít na provoz na pozemní komunikaci významný vliv. Příkladem může být popis dopravních událostí (nehody, uzavírky, práce na silnici, nepříznivé povětrnostní podmínky), naměřená data (intenzity dopravy, informace z meteorologických stanic), vypočtená data (dojezdové doby), snímky z kamer, informace o parkovištích, informace zobrazované na proměnných informačních tabulích atp.

Některé specializované obory jsou však řešeny jinými normami, např. veřejná doprava normou SIRI (CEN/TS 15531).

Z hlediska územního významu je DATEX II „doma“ v Evropě, čemuž také odpovídá skutečnost, že je jako standard udržován organizací CEN (Evropský výbor pro normalizaci). V praxi je již řadu let využíván především v zemích, jako jsou Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Švédsko, Norsko, Finsko, ale také Řecko, Slovinsko a další. Střední a východní Evropa má v tuto chvíli v implementaci jistý skluz, ale s ohledem na platnou směrnici Evropské komise je nasazení požadováno na vybraných částech transevropské silniční sítě (TERN) v řádu několika málo let, takže situace se v krátké době změní i zde. 

Z hlediska typů účastníků je DATEX II koncipován pro výměnu informací mezi centry různého typu. Prioritou je schopnost přesně vyjádřit potřebné informace. Předpokládá se, že taková centra mají dostatečnou konektivitu, proto se DATEX II nezabývá např. optimalizací pro provoz s omezenou šířkou přenosového pásma. Pro přenos informací k řidičům, kde je aspekt omezené konektivity podstatnějším prvkem, se využívají jiná řešení, např. RDS-TMC a TPEG.

V současnosti je naprostá většina organizací, které provozují dopravní centra podle DATEX II, v roli správce či provozovatele celostátní silniční sítě. Využití v městských dopravních informačních centrech není zatím tak časté, DATEX II je však v tomto směru pro takové využití vhodný a dá se předpokládat, že se bude v budoucnu výrazněji prosazovat i zde. Využití nachází ale také u komerčních firem (Google, TomTom a další), které vítají skutečnost, že jde o funkční řešení s předpokládanou působností v tak významném regionu jako je Evropa.

DATEX II jako software

Pokud řešíte nasazení systému pro výměnu dopravních informací, DATEX II Vám bude neocenitelným pomocníkem. Nečekejte hotový běžící systém, dal by se však nazvat metodickým prostředím pro vývoj systému výměny dopravních informací. DATEX II totiž nabízí model pro doménu dopravních informací, přesné definice struktur, protokoly výměny, nástroje pro práci s modely, hotové metodiky atp. Vývoj tohoto produktu stál mnoho let práce a peněz, a je přesto k dispozici zdarma (vizte www.datex2.eu).

Technická koncepce formátu DATEX II

Z technického hlediska je formát DATEX II velice koncepční řešení. Základem je tzv. na platformě nezávislý model, který ve formě tříd v UML definuje struktury používané pro popis dopravních informací. Za pomocí předem určených pravidel se pak z tohoto modelu generuje tzv. na platformě závislý model. Teoreticky lze uvažovat o řadě platforem (XML, JSON, ASN.1…), v praxi se však užívá výhradně XML, model je pak reprezentován formou XML schématu.

Gumový DATEX II – profily a rozšíření

Na platformě nezávislý model je rozsáhlý, protože musí umět popsat různorodé informace z oblasti silniční dopravy. V konkrétní praxi však nikdo nevyužije všech 263 tříd s celkem 578 atributy a 139 výčtovými typy s 1622 možnými hodnotami. Proto je zaveden koncept tzv. profilů, které dovolí (za pomocí volně dostupného nástroje) existující model zásadně „ořezat“ a vydat ve formě tzv. profilu.

Může však nastat i opačná situace, že některý potřebný prvek v modelu chybí. Pro takové situace je zaveden mechanismus tzv. rozšíření, který dovoluje model obohatit o části, které zatím nebyly zavedeny. Navíc lze takové rozšíření navrhnout způsobem, jenž zůstane kompatibilní i se staršími systémy, které přidávání funkcí zatím nepodporují, budou nové části tiše ignorovat, ale tedy nebudou s nimi spolupracovat.

DATEX II jako slovník pro oblast silniční dopravy s více než 2806 hesly

DATEX II není jen „norma“ nebo „XML“, ale nabízí také způsob, jak velice precizně popsat skutečnosti v oblasti silniční dopravy, jde tedy o jistou část ontologie. Uvedený počet 2806 definic různých pojmů a konceptů je v řadě situací, kdy je zapotřebí popsat nějakou skutečnost v daném oboru, opravdu spolehlivým zdrojem informací. Nabízí totiž osvědčený způsob, jak lze danou věc popsat způsobem, na kterém se shodli experti z celé Evropy. Nečekejte dokonalé odpovědi, takové neexistují, ale čekejte oborovou metodiku, která v praxi většinou obstojí.

DATEX II tak poslouží především při modelování vnitřních struktur informačních systémů, které tím získají možnost exportu do standardizovaného formátu DATEX II.

Technická koncepce protokolu výměny

Z hlediska protokolu výměny se užívají dva základní způsoby – PUSH – tedy poskytovatel „tlačí“ aktualizace klientům, a PULL – kdy si naopak klient o aktualizace (většinou periodicky) sám říká. V obou případech je implementace velice snadná a existují dokonce zdrojové kódy pro realizaci takové výměny dostupné zdarma. DATEX II nezapovídá ani jiné metody výměny dat.

DATEX II jako norma

Softwarový produkt je mocným nástrojem, jeho širší využití v praxi je však o mnoho snadnější, má-li podobu normy. Jednotlivé části řešení DATEX II jsou proto vydávány formou norem v řadě CEN TS 16157 se společným názvem „Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace“. V současnosti má tyto části:

Požadavky daných norem je nutné uvést v zadávacích podmínkách při realizaci výběrových řízení na poskytování dopravních informací.

Organizační podpora DATEX II

Aby byl DATEX II skutečně použitelným a používaným řešením, musí být zajištěna efektivní koordinace a organizace činností celé řady účastníků a subjektů.

Např. tzv. strategická skupina, kde jsou zástupci zainteresovaných stran (typicky delegáti správců komunikací v jednotlivých zemích), definuje témata, která je nutno řešit, a určuje jejich priority.

Tzv. pracovní skupina při technické komisi CEN TC 278 (WG8) realizuje zadané priority tím, že je formuluje jako části norem, a současně zajišťuje jejich aktualizace.

V neposlední řadě je nutno myslet i na podporu uživatelů, mezi které patří nejen programátoři a analytici firem, které vyvíjí dopravní informační systémy, ale také manažeři, kteří takové realizace řídí. Např. typická doba zavedení DATEX II do praxe správce komunikací je při dobrém způsobu řízení asi dva roky.

Výše uvedené činnosti byly realizovány v rámci celoevropských projektů typu EasyWay, EasyWay II a dnes jsou koordinovány tzv. Evropskou ITS platformou (EIP).

Zvláštní úlohu široké výměny zkušeností plní každé dva roky konané setkání uživatelů, nazvané DATEX II User Forum, které se letos koná 19. a 20. května v Praze.

Příklady využití DATEX II v praxi vedoucího odboru dopravy

Od vedoucího odboru dopravy se požaduje, aby byl na straně státu, města či obce odborným garantem při realizaci investičních akcí souvisejících s dopravou. Požaduje se od něj tvorba zadávací dokumentace pro výběrové řízení, účast při samotném výběru a nakonec i při realizaci systému a jeho provozu. Úloha je to nelehká, protože šíře oboru je mimořádná a nároky na přesnost nejen technickou, ale i právní jsou velice vysoké. Mimo osobní odborné znalosti problematiky přijde vhod i podpora ve formě konzultačních služeb a studií, které nejen že doplní potřebné vědomosti, ale také zajistí jisté „odborné krytí“. DATEX II může pomoci jako opravdu silná karta, protože je zvláště ve formě normy dokumentem, o který se lze docela spolehlivě opřít, a který se tak stává cenným pilířem při dnes tak častých sporech řešených např. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Minimální forma využití je formou odkazu na danou normu v zadávacích podmínkách. Důslednější forma je např. ta, že se nechá samostatně navrhnout formát dat, který se má využívat (vytvoří se tzv. profil nebo rozšíření DATEX II) a to se následně stane součástí zadávacích podmínek.

Při realizaci systémů může DATEX II posloužit jako skvělý arbitr při nekonečných diskusích o nastavení číselníků.

Samotný provoz přináší nedůslednosti a chyby např. při výměně informací. Při použití DATEX II je však zajištěna existence XML schémat, která jsou snadným nástrojem na ověření, zda daná informace splňuje dohodnutou strukturu nebo ne.

Nečekaným bonusem může být i přímý nebo vzdálený kontakt s DATEX II komunitou, kde se nachází v obdobné pozici nemálo lidí, kteří si rádi vymění zkušenosti s řešením problémů, s nimiž se již sami často setkali.

--------------------------------------------------------

Pozvánka na DATEX II – User Forum v Praze

Každé 2 roky (2010 v Berlíně, 2012 ve Stockholmu) se schází zhruba stovka poskytovatelů, odběratelů a dalších odborníků, zabývajících se výměnou dopravních informací ve formátu DATEX II, na dvoudenní akci pod názvem DATEX II User Forum, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti s nasazením a užíváním tohoto Evropského standardu jak z pohledu technického, tak i manažerského. Proto zde potkáte zástupce státní správy, správců komunikací, ale i řady komerčních firem a také samotné tvůrce souvisejících norem a softwaru.

Ve Stockholmu se tak např. účastníci dozvěděli, jak je DATEX II jako řešení organizován z hlediska skutečných potřeb a souvisejících standardů (Bard de Vries z Nizozemí, Torsten Geissler z Německa, Eric Keniss jako zástupce Evropské komise), ale i využití v dalších oblastech (např. přeprava nebezpečných nákladů – Jon Harrod Booth z Velké Británie). Od provozovatelů se pak dozvěděli, jak probíhá nasazení a provoz souvisejících systémů ve Švédsku (Jonas Jaderberg a Karolina Sedberg), Itálii (Fabrizio Paoletti), Španělsku (Jose Garcia), Norsku (Kjersti Leiren Boag), Finsku (Esa Ostring) a Portugalsku (Ricardo Fernandes). V technické sekci zástupci firem jako jsou BMW AG, INRIX Europe, TomTom a další popsali využití ve vlastní komerční praxi. Řeč byla také o tržišti dopravních informací v Německu (Jorg Freudenstein). Výrazněji diskutovanou aplikační oblastí zde byly kooperativní systémy.

Souběžně proběhla i řada seminářů, kde si účastníci mohli prohlédnout a sami zkusit, jak se pomocí dostupných nástrojů dají vytvářet zjednodušené DATEX II profily, případně vytvářet XML schémata rozšíření DATEX II.

19. a 20. května 2014 se DATEX II User Forum uskuteční v krásném prostředí Národní technické knihovny v Praze. O dodržení dosavadní vysoké odborné úrovně a praktické hodnoty pro odborníky i nováčky se starají zástupci Nizozemského ministerstva dopravy, které je v současnosti koordinátorem Evropské ITS Platformy (EIP). Organizačně je akce zajištěna fakultou Dopravní ČVUT za podpory TamTam Research s.r.o.

Formát akce bude obdobný jako v předchozích letech s tím, že mimo obecná DATEX II témata je tentokrát vybranou aplikační oblastí parkování.

Pro úředníky státní správy a samosprávy je tato akce jedinečnou příležitostí si velice zblízka prohlédnout praxi v oblasti DATEX II a zhodnotit, nakolik je tento Evropskou komisí prosazovaný standard závazný a především, jaký má potenciál ve vlastních řešeních. Standardní účastnický poplatek, zahrnující mimo konferenci i společenskou akci v první den konání, je 150 EUR.

www.prague.datex2.eu

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení