Nová radnice Praha 12

V centru pražských Modřan vyroste nová radnice. Objekt se bude nacházet v prostoru mezi třídou Generála Šišky a ulicí Písková poblíž stávajícího sídla Úřadu městské části Praha 12. Půjde o moderní administrativní budovu, která po dlouhých letech konečně sjednotí do jednoho objektu jednotlivé části Úřadu městské části Praha 12, dosud nekoncepčně roztroušené po území Modřan.

city:one 28.1.2020 19:00 Mgr. Lukáš Sommer a Mgr. Jan Bořuta, ROWAN LEGAL Projektové řízení Veřejné zakázky

Lokalita budoucí nové radnice je v současné době víceméně nevzhledným brownfieldem. Nová radnice se naopak stane novou dominantou Modřan. Stavba je navržena s důrazem na to, aby v tomto přirozeném centru čtvrti pomohla vytvořit živý a příjemný veřejný prostor. K tomu přispěje rovněž multifunkční pojetí celé budovy, v níž budou umístěny nejen prostory pro samotný výkon agend veřejné správy, ale rovněž komerční prostory či víceúčelový sál využitelný pro příležitostné konání společenských a kulturních akcí. Budova nové radnice nastaví vysoký standard služeb a komfort jak pro širokou veřejnost, tak pro personál Úřadu městské části Praha 12 včetně členů orgánů městské části.

Stavební část celého projektu se právě rozbíhá na základě právní moci stavebního povolení, která nastala v březnu letošního roku. Zajímavé ovšem je, že účinnost smlouvy o dílo s konsorciem společností KLEMENT a.s. a GEOSAN GROUP a.s. nastala teprve v září 2017, přičemž od té doby byla vytvořena kompletní projektová dokumentace, podařilo se získat územní rozhodnutí a aktuálně rovněž stavební povolení.

S investorem, kterým je Městská část Praha 12, na přípravě i realizaci celého projektu nové radnice úzce spolupracují specialisté ze společnosti NEWTON Business Development, a.s. zajišťující funkci správce stavby a technického poradce investora a ze společnosti ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. poskytující investorovi kompletní právní servis.

Zejména v kontextu reality procesů výstavby v hlavním městě Praze, aktuálně účinné stavební legislativy a pražských stavebních předpisů lze považovat realizaci procesu od úplného začátku projektování bez územního povolení až do zahájení samotné stavby v období přibližně roku a půl za velký úspěch. Takto krátkého času přípravné fáze stavby bylo dosaženo nejen díky dobře fungující spoluprací mezi investorem a zhotovitelem, ale zejména pak díky využití tzv. metody „design & build“.

Jde o koncept, který je již poměrně rozšířen mezi investory v soukromém sektoru. Nicméně v českém prostředí dosud není příliš využíván veřejným sektorem. Metoda design & build spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že investor si zvolí jediného partnera, který provede jednak projekční práce budovy (tedy fakticky celou budovu architektonicky a technicky navrhne), zajistí inženýring (tedy projednání návrhu, získání všech povolení a dalších administrativních náležitostí nezbytných pro stavbu) a nakonec provede samotnou výstavbu. Oproti konvenčnímu postupu uplatňovanému dosud většinově veřejnými zadavateli, který spočívá v odděleném soutěžení projektanta a následně generálního zhotovitele stavby, má metoda design & build několik zásadních výhod, a to i pro veřejný sektor. Jde zejména o:

  1. rychlost

  2. jednotnou odpovědnost za projekční i realizační fázi záměru

  3. vyšší míru předvídatelnosti a kontroly investora nad náklady celého projektu

Správné využití této metody zásadně urychlí přípravnou fázi celého projektu. Oproti konvenčnímu postupu je třeba vysoutěžit pouze jediného dodavatele pro celý projekt. Navíc na projekční fázi může navazovat samotná realizace stavby bez jakéhokoli nežádoucí prodlevy. Konvenční přístup znamená, že zadavatel nejprve vysoutěží projektanta, který připraví příslušné stupně projektové dokumentace, následně zadavatel obstarává potřebná administrativní povolení. Po získání stavebního povolení pak na jeho podkladě a na základě projektantem zpracované dokumentace pro výběr zhotovitele zadavatel vysoutěží zhotovitele stavby.

Další zásadní výhodou metody design & build je jednotná odpovědnost dodavatele za projekční i realizační fáze záměru. Protože je projektant a stavební dodavatel v právním smyslu ve vztahu k investorovi jednou osobou, eliminuje se riziko nejasného rozdělení odpovědnosti mezi projektanta a stavebního dodavatele při realizaci projektu. Důsledky v praxi běžné situace, kdy dochází v případě technologických problémů či prodlení při výstavbě k problematickému uplatňování sankčních mechanismů a odpovědnosti mezi projektanta a stavebního dodavatele, jsou zde prakticky vyloučeny. Vůči investorovi vystupuje generální dodavatel jako jediná osoba odpovědná jak za projektovou přípravu, tak za realizaci stavby.

Metoda design & build zároveň umožňuje investorovi podstatně lepší kontrolu nad celkovými náklady celého záměru. Při využití této metody dodavatel již na počátku nabídne celkovou cenu za realizaci celého záměru dle zadání investora. Tato cena je pro dodavatele závazná jak pro účely projektování stavby, tak zejména pro účely její realizace. V případě využití klasického postupu se zadavatel alespoň přibližnou celkovou sumu nákladů dozví až na základě zpracované projektové dokumentace. V důsledku aktuální vysoké míry inflace ve stavebnictví pak často dochází k tomu, že nabídky na zhotovení stavby cenou významně přesahují projektantem daný odhad.

Nová radnice Praha 12 představuje jeden z prvních projektů design & build realizovaných v České republice veřejným zadavatelem. Aktuální dosažení zásadního milníku v tomto projektu a hladký přechod z přípravné fáze do fáze výstavby jasně prokazuje, že jde o koncept aplikovatelný ve veřejném sektoru, který přináší investorovi řadu významných benefitů, a to vše při dodržení veškeré relevantní legislativy.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení