Městská laboratoř v Madridu

Městská laboratoř je jedním z hnacích motorů inovací a spouštěcím mechanismem tvorby konceptu smart city. Uvedený španělský příklad poskytuje cennou orientaci pro nastavení podmínek takového městského programu.

Současné technologie nabízejí atraktivní příležitosti, jak změnit budoucnost našich měst. Podnikatelé a občané, uživatelé městských služeb, jsou klíčovými hráči pro vytváření řešení, která zlepší kvalitu života ve městech. Přesvědčení, že klíčem k ekonomickému úspěchu v 21. století jsou inovace a znalosti a že talenty podnikatelských subjektů jsou hnacím motorem k praktickému nasazení, dovedlo železničního dopravce Ferrovial Servicios ve spolupráci s Radou města Madrid k zahájení programu na podporu inovativních projektů v oblasti městských služeb provozovaných v Madridu. Ředitelství pro ekonomický rozvoj a obchod Madrid Emprende, odpovědné za řízení technologických inovací ve větších městech a za nasazení a představení nových technologií a inovací se do programu zapojilo skrze svou síť podnikatelských inovací. Cílem je vytvořit program pod názvem Madrid Smart Lab.

Cíle

Program má následující cíle:

 • Nastartovat dlouhodobý socioekonomický rozvoj Madridu přilákáním podnikatelských aktivit do města. 
 • Propagovat rozvoj Madridu jako inteligentního města. 
 • Podpořit konkurenceschopnost španělských podnikatelů v oblasti městských služeb nové generace. 
 • Propagovat podnikatelské projekty technologické povahy, které odpovídají na formulované městské výzvy.
 • ###Struktura

  Program je strukturován do následujících stádií:

 • Výzva pro podání nabídek. Městské výzvy zvolené Radou města Madrid budou zveřejněny na webové stránce programu s termínem pro podání projektů.
 • Výběr maximálně 14 projektů, které přinesou nejlepší řešení konkrétních městských výzev.
 • Inkubace vybraných projektů během tříměsíčního období v budovách Smart Lab přístupných pro vybrané týmy. 
 • Implementace šestitýdenního výcvikového programu v budovách Smart Lab a uspořádání prezentačního dne (Demo Day) pro vybrané projekty. 
 • ###Definice městských výzev

  Madridská radnice vybrala oblast města, oblast Las Tablas v městské čtvrti Fuencarral-El Pardo, jež slouží jako testovací oblast pro řešení hlavních problémů města, otevřená účastníkům, kteří zde mohou otestovat svá řešení. 

  Las Tablas je nově postavená rezidenční čtvrť nacházející se na severu Madridu. Jedná se o ojedinělou rezidenční čtvrť s nízkou hustotou obyvatel a vysokým počtem sídel mezinárodních společností podnikajících v oblasti služeb. V Las Tablas bydlí okolo 30 000 lidí a dalších 30 000 sem dojíždí za prací. 

  Městské výzvy, které účastníci programu musí vyřešit, jsou tyto: 

  1. Zlepšit kvalitu života v této rezidenční čtvrti. Zlepšení lze mimo jiné dosáhnout například pomocí těchto kroků: 

  a) Zlepšení komunikace a informovanosti rezidentů. Vytvoření a využití aktualizovaných místních informačních kanálů, které propojí místní potřeby s nabídkami služeb. 

  b) Maximálního využití veřejného prostoru v rezidenční čtvrti, včetně sportovišť, zelených ploch, ulic a náměstí. Sociální koheze nových obyvatel vyžaduje zavedení sdílených aktivit pro vytvoření obecného povědomí katalyzovaného veřejnou infrastrukturou, jako jsou Wi-Fi, nebo místa pro setkávání atp. 

  c) Propagovat zdravý životní styl. 

  2. Zlepšit mobilitu ve čtvrti. Zlepšení mobility lze mimo jiné dosáhnout těmito kroky:

  a) Zvýšení podílu přepravy cestujících veřejnou dopravou a snížení podílu automobilové dopravy 

  b) Zlepšení řízení dopravního proudu.

  c) Zlepšení regulace parkování.

  d) Podpora alternativních druhů dopravy (elektrická vozidla, cyklistika atp.)

  ###Požadavky na účastníky

  Účastníci programu musí přijmout všechny níže uvedené podmínky a splnit všechny níže uvedené požadavky.

  1. Kdo se může účastnit

  a) Jednotlivci nebo týmy. Jednotlivci musí být plnoletí, týmy musí mít maximálně 5 osob a každý tým si zvolí svého zástupce před zahájením programu. Podnikatelé a členové týmu nemusejí být nezbytně právnickou osobou, ale pokud budou vybráni, musí se jí stát do 4 měsíců. 

  b) Právnické osoby, které jsou mladší než 5 let. Právnické osoby musí jmenovat maximálně 3 zástupce v programu, kteří budou PŘÍJEMCI výcvikového a akceleračního programu a zároveň účastníky inkubační fáze v prostoru Smart Labu. 

  2. Program je zaměřen na podnikatelské projekty, které mají:

  a) inovativní řešení pro městskou výzvu zveřejněnou městem Madrid, která zlepší kvalitu života obyvatel a povzbudí komlexní rozvoj Madridu jako inteligentního města. 

  b) Existující prototyp, který umožní otestování hypotézy a získá první metriky, které ukáží potenciál projektu, nebo alespoň dobře promyšlený byznys model a technické dovednosti řešitelského týmu pro následný funkční pilotní projekt. 

  c) Podnikatelský tým schopný pokrýt všechny základní funkce, které start-up potřebuje ve svém počátečním stupni vývoje, se schopností dodávat a profesionálně růst rychleji, než samotná komerční sféra. Tým znalý specifik daného sektoru, ve kterém budou pracovat a kapacity ke zpracování a analýze těchto informací pro rychlé rozhodování. 

  d) Strukturovaný obchodní plán, který definuje nezbytné parametry obchodního modelu, finanční zdroje, marketing a plán komercionalizace atp.

  ###Kritéria hodnocení
  • Kritéria pro posuzování se zaměřují na adekvátnost navrženého řešení formulaci výzvy, kapacitě implementace a míry inovace. 
  • Projekty budou ohodnoceny součtem bodů podle dílčích kritérií.

  1. Relevance k výzvě (15 bodů). Hodnotí, do jaké míry předkládané řešení odpovídá podmínkám výzvy, ale interpretace adekvátnosti nesmí být přísná, aby neomezila potenciální pionýrské myšlenky. 

  2. Kapacita implementace (20 bodů).

  a) Schopnost nasadit popsané řešení v reálném prostředí (10 bodů), až po analýzu očekávání, infrastruktury nebo požadovaných investic, konkurence, uživatelské přijatelnosti apod. 

  b) Byznys plán a byznys model. Očekávaná návratnost, dodatečné investice, komerční riziko inovace (10 bodů). 

  3. Dopad na město (15 bodů): posouzení dopadu na jeho život, ekonomiku, prostředí a společnost. Příklady kritérií posuzování zahrnují:

  a) Ekonomický dopad: ustanovení lokální udržitelné výrobní struktury, příspěvek ekonomice, vytvoření lokálních vzorců spotřeby atp. 

  b) Dopad na životní prostředí: udržitelná spotřeba zdrojů, zlepšení kvality ovzduší a vody, příspěvek ke snížení dopadu klimatických změn, zvýšení biodiversity atp.

  c) Sociální dopad: sociální koheze, rovné příležitosti, kvalita života apod.

  4. Potenciál mezinárodního uplatnění (15 bodů): bude posuzována schopnost růstu a expanze na nové a mezinárodní trhy, schopnost přizpůsobení se vícero kontextům, rozšiřitelnost apod.

  5. Inovace (15 bodů): ojedinělost řešení, novost, stupeň zralosti, stupeň narušení apod. 

  6. Podnikatelský tým (20 bodů):

  a) Velikost podnikatelského týmu, zkušenosti z byznysu a úroveň zapojení. 

  b) Očekávaná úroveň zaměstnání po dobu tří let: Plán pro najímání zaměstnanců na dobu tří let a jejich profily.

  ###Lhůta a forma podání žádostí

  Uveřejnění podaných projektů a jejich formát

  • Projekt mohl být podán od půlnoci 15. 7. 2014 do 30. 9. 2014, 23:59. Mimo toto období nelze podat žádný projekt.
  • Aktuální tender byl publikován na stránce programu www.madridsmartlab.com, bez ohledu na to, zda Radnice města nebo železniční dopravce propagují tuto soutěž jinde. 
  • Projekt musel být podán skrze přihlášku, kterou šlo stáhnout na stejné webové stránce. Každý účastník se musí zaregistrovat a poskytnout všechny požadované informace pomocí formuláře.
  • Každý účastník mohl podat pouze jeden návrh na každou výzvu a nemohl se účastnit jako partner jiného týmu. Pokud byla podaná dokumentace neúplná, nebo nepřesná, a dodání potřebných informací řešitelné, pak žadatel musel zajistit jejich doplnění do tří pracovních dnů. Pokud tuto podmínku nesplnil, bylo to považováno za odstoupení ze soutěže.
  • Dále mohl být žadatel kdykoliv během procesu hodnocení žádán o dodání dalších potřebných informací, a to do tří dnů ode dne, kdy bylo obdrženo sdělení. Pokud nebyly informace doplněny včas, mohl být žadatel vyloučen ze soutěže. Vysvětlení a další informace požadované během výběrového řízení musí odpovídat posuzovanému záměru a hodnotící komise by neměla připustit významné změny původního návrhu. 
  ###Proces výběru příjemců programu

  Výběrové řízení je strukturováno v 5 po sobě jdoucích stádiích; první tři se mohou překrývat (registrace, rychlý předvýběr a pohovor) podle potřeb programu a optimální analýzy kandidátů. Jednotlivá stádia jsou popsána zde:

 • Registrace: Informace požadované pro registraci a účast v programu musí být vyplněny elektronicky na webu Madrid smart lab. 
 • Předvýběr (první kolo): Řídící výbor programu posoudí registraci a může požádat o dodatečné informace ty týmy, které mají potenciál naplnit cíle výzvy, ale některé části jejich návrhu vyžadují doplnění. Projekty, nebo týmy, které neuspějí se zadáním minimálního objemu informací, mohou být diskvalifikovány bez požadavku na dodání dalších informací. Týmy, které naplnily příslušný profil (podle řídícího výboru) postoupí do stádia pohovoru. Toto stádium končí seznamem maximálně 40 vybraných účastníků, kteří budou posuzováni v rámci finálního výběru.
 • Pohovor (druhé kolo): Týmy vybrané řídícím výborem pokračují v pohovorech, které jsou předpokladem pro další postup. Řídící výbor provede jeden či více pohovorů osobně či formou videokonference. 
 • Finální výběr: Řídící výbor poskytne výběrové komisi informace k vybraným projektům a komise návrhy podrobně prostuduje. Finální výběr je omezen na 14 vítězných řešení s maximálně 6 rezervními návrhy pro pokrytí případných problémů.
 • Vyhlášení výsledků a proškolení vítězů: během první poloviny prosince 2014 byly výsledky publikovány na webu programu a sděleny vybraným týmům. Po informování bylo požadováno, aby vybrané týmy podepsaly závazek, že se budou účastnit programu přijetím podmínek do 5 dnů od sdělení. Pokud tak neučiní, má se za to, že od své účasti odstoupili, a následně je osloven další tým s největším počtem bodů. Podpisem závazku účasti v programu se z vybraných týmů stávají příjemci programu.

Příjemci programu museli v lednu 2015 absolvovat prezentaci a školení v Madridu.

Výcvikový a akcelerační program

Výcvik se skládal z jednotlivých kurzů (během 6 týdnů) šlo o školení podnikání, poté následuje akcelerační fáze zahrnující asistenci při doladění všech projektů a obchodních modelů.

Inkubace ve Smart Lab

 • Inkubační fáze byla zahájena již v prosinci 2014. Jedná se o dočasné poskytnutí zázemí v prostorách Smart Lab.
 • Příjemci se stávají uživateli centra a zavazují se dodržovat pravidla provozu centra stanovená Radou města. Pokud se pravidla centra změní, jsou příjemci ihned informováni. Po skončení inkubační doby příjemci budovy centra opustí, aniž by k tomu byli vyzváni.
 • V závislosti na stupni zralosti a proveditelnosti testování daného řešení posoudí Organizační komise připravenost pro pilotní nasazení v reálném prostředí rezidenční čtvrtě Las Tablas.
 • Na konci inkubační doby, plánované na březen 2015, budou vybrané projekty prezentovány na demonstračním dnu (tzv. Demo Day).

Organizační komise, výběrová komise a řídící výbor programu

 • Program Madridské Smart Lab je řízen organizační komisí, která sestává z železničního dopravce a představitelů městské Rady.
 • Železniční dopravce (Ferrovial Servicios) jmenuje řídící výbor programu, který je odpovědný za správu všech aktivit programu, včetně výběru a pohovorů či výcviku, inkubace a akcelerace.
 • Výběrová komise musí sestávat ze tří členů městské rady pověřených podle jejího návrhu a tří členů železničního dopravce, ale i respektovaných odborníků, na nichž se obě strany dohodnou, s právem jednoho hlasu pro každého člena. Dodatečně může výběrová komise jmenovat Radu odborníků z daného odvětví, která bude asistovat při rozhodování.

Povinnosti vybraných týmů

 • Každý vybraný tým může libovolně organizovat své vnitřní vztahy mezi členy. Nicméně musí společně dodržovat pravidla programu. Vybrané týmy musí sídlit v Madridu po dobu, kdy jsou příjemci programu. Příjemci jsou odpovědni za vyřízení svých vízových povinností, povolení nebo jiné cestovní náležitosti. 
 • Všechny náklady spojené s pořízením víz, povolení či jiných cestovních náležitostí jsou hrazeny příjemci. Příjemci mohou požadovat refundaci nákladů spojených s provozem a bydlením.
 • Příjemci programu nemohou, v nejširším smyslu dle daného zákona, požadovat po organizátorech či zastupující entitě, jakýkoliv druh odpovědnosti, pokuty, nároku, civilního, komerčního, kriminálního či administrativního požadavku na úhradu nákladů či výdajů (včetně právních služeb) pramenících z neúspěchu příjemců či nesplnění jakýchkoliv podmínek tohoto programu. 
 • Po dobu programu musí být příjemci považováni za uživatele centra Smart Lab. Příjemci programu učiní maximum pro svou účast na organizovaných aktivitách, pohovorech a akcích propagujících rozvoj inteligentního města Madrid. Účast příjemců na těchto akcích nezakládá nárok na jakékoliv úhrady nákladů s nimi spojených. 
 • Příjemci deklarují, že naplní požadavky na reklamu, duševní a průmyslové vlastnictví stanovené v dané výzvě.
 • Organizátoři nejsou odpovědní za jakékoliv možné škody, které nastanou během inkubační doby, způsobené vybranými týmy nebo jinými okolnostmi třetím stranám a které ovlivní fungování tohoto programu.
 • Příjemce, který poruší nebo obejde pravidla programu, bude diskvalifikován. 
 • Organizační komise si vyhrazuje právo ověřit jakýmkoliv vhodným způsobem, že vybrané týmy naplní všechny požadavky a podmínky programu. Příjemci musí podstoupit následnou kontrolu a ověření provedenou organizační komisí nebo jinou pověřenou entitou. 

Podmínky vyloučení z programu

Příjemci mohou být vyloučeni z těchto důvodů: 

 • Písemně se vzdají účasti.
 • Odstoupí. Za stažení návrhu se považuje nesplnění požadovaného postupu pro účast v programu, a to i ve fázi již dokončeného výběru, pokud se vybraný tým nezaváže k účasti v programu přijetím jeho podmínek. 
 • Vážné, nebo opakované porušení podmínek programu. 
 • Vážné, nebo opakované porušení podmínek provozu centra Smart Lab.

V méně vážných případech může organizační komise souhlasit s podmínečným vyloučením příjemce z aktivit programu. V případě porušení podmínek nebo chování, které by mohlo vést k sankci, podá řídící výbor programu organizační komisi hlášení o situaci a návrh pokuty.

Organizační komise informuje zainteresovanou stranu o zahájení sankčního procesu, umožní písemné vyjádření této strany a rozhodne dále o opatřeních k potrestání dotčené strany, které může zahrnovat i vyloučení z programu. 

Duševní, průmyslové a vizuální vlastnictví

 • Příjemci budou exkluzivními vlastníky všech duševních a průmyslových práv spojených s jejich projekty. Nicméně příjemci věnují neexkluzivní licenci k využití jejich značky ve všech propagačních akcích programu radě města i železničnímu dopravci. 
 • Příjemci garantují a budou odpovědni za to, že podaný projekt ani promovaná obchodní značka nenarušují práva třetích stran, zejména duševní a průmyslová práva, ani vizuální práva či platné zákony. 
 • Železniční dopravce (Ferrovial Servicios) uznává vlastnictví a znalosti příjemce získané v rámci programu Madrid Smart Lab a vyhrazuje si preferenční možnost akvizice vyvinutého řešení (nebo práva jej odmítnout) i jiné formy spolupráce.

Ochrana dat

 • V souladu se španělským zákonem 15/1999 z 13. prosince, Ochrana osobních údajů, a jeho vyhlášek budou osobní data účastníků výzvy zahrnuty do souboru vlastněného železničním dopravcem, aby bylo možné spravovat vztahy s účastníky a informovat je o krocích a aktivitách v oblasti rozvoje smart city prováděném zúčastněnými entitami. Z pozice organizátora programu budou mít Rada města Madrid a společnost spravující program trvalý přístup k datům účastníků, aby bylo možné řídit rozvojovou fázi programu. 
 • Vlastníci dat mohou kdykoliv využít svých práv zpřístupnění, opravy, zrušení či rozporování písemnou žádostí adresovanou na FERROVIAL SERVICIOS, 21 Calle Quintanavides 21, budova 5, 28050 Madrid, s odkazem na MADRID SMART LAB nebo emailem na adresu lopd@madridsmartlab.com.
 • Šest měsíců po demonstračním dnu (Demo Day) budou všechny osobní údaje spojené s programem Madrid Smart Lab zničeny.

Neexistence zaměstnaneckého poměru

Výběr týmu podle podmínek programu Madrid Smart Lab nevytváří žádný zaměstnanecký vztah mezi organizátory programu a příjemci, ani netvoří zprostředkovatelskou nebo distribuční smlouvu či závazek nebo vztah. Příjemci uznávají, že nejsou vůči železničnímu dopravci nebo Radě města Madrid ekonomicky závislými podnikateli. Příjemci se nesmí prezentovat před třetími stranami jako zaměstnanci, zprostředkovatelé nebo jiní právní zástupci Rady města Madrid nebo Ferrovial Servicios, natož aby jednali jejich jménem. 

Změna podmínek programu

 • Organizační komise si vyhrazuje právo změnit podmínky programu. Zároveň se zavazuje, že případnou změnu odůvodní a že nijak nepoškodí příjemce.
 • V případě, že program nepůjde dále rozvíjet, a to kvůli narušení, technickým chybám či z jiného důvodu, který není pod kontrolou zřizovatele a brání běžnému rozvoji programu, si organizační komise vyhrazuje právo program zrušit, změnit či pozastavit.
 • Zřizovatelé jsou zproštěni jakékoliv odpovědnosti za škody jakékoliv povahy, které mohou nastat z dočasné nedostupnosti nebo nekontinuity provozu webové stránky, skrze níž se lze programu účastnit a zejména za chyby způsobující nedostupnost různých webových stránek programu a zasílání registračních formulářů e-mailem.

Dodržování platných zákonů

Podmínky programu podléhají španělským zákonům. V případě nesouhlasu s výkladem a aplikací těchto podmínek mohou účastníci programu podat stížnost k madridskému městskému soudu.

Projekty podpořené v rámci programu Madrid Smart Lab

Trazeo Projekt má za cíl obnovit návyk dětí chodit do školy pěšky. Je založen na webové a mobilní aplikaci organizující příchody a odchody dětí do školy v různých denních časech pomocí tzv. pěškobusu, tj. skupiny dětí vedené jedním či dvěma dospělými. Aplikace umožňuje sledovat pohyb pěškobusu v reálném čase a připojit své dítě do skupiny. Zapojené rodiny jsou odměňovány.

i-Bump pomáhá účinným způsobem regulovat rychlost vozidel. Jedná se o inovativní zpomalovací práh, který dokáže počítat vozidla, jejich hmotnost, rychlost atp.) a lze jej nastavit na kontrolu dodržování omezení rychlosti, směr jízdy apod. I-Bump lze nainstalovat na místa, kde je nutné regulovat rychlost vozidel. Zařízení navíc umožňuje konvertovat energii vznikající přejetím vozidla na elektrickou energii a dodávat ji zpět do sítě.

BuzzStreets Aplikace zkracuje dobu jízdy díky vyhýbání se dopravním zácpám. Využívá data v reálném čase z městského datového centra. Tento způsob nevyžaduje od pracovníků města žádné intervence. Vstupní informace pochází jak z digitálních zdrojů, tak i z telefonátů účastníků dopravních nehod či jiných událostí (např. pádů stromů). Platforma agreguje všechny informace vztažené k plánovaným i neplánovaným dopravním uzavírkám či jiným událostem majícím dopad na dopravu ve městě a v jeho okolí. Aplikace tak naplňuje potřeby města účinným a včasným předáváním informací občanům. 

AccityMaps Aplikace slouží pro plánování dopravy hendikepovaných či jinak pohybově omezených občanů (starších občanů, těhotných žen či rodičů s kočárkem). Jedná se o webovou a mobilní aplikaci, která naplánuje trasu bez překážek a s využitím nízkopodlažní veřejné dopravy. Trasa zahrnuje i body zájmu (muzea, instituce, zdravotní střediska a také komerční nabídky, tzv. geomarketing). Aplikace bude mít i audio stopu pro nevidomé či intuitivní symboly pro mentálně postižené.

SmartAppCity Účelem této aplikace je poskytovat a mapovat informace o městě v reálném čase, a tím občanům přinášet přidanou hodnotu, zlepšení kvality života a úspory financí. Aplikace je první tohoto druhu, neboť koncentruje všechny městské služby a informace v cloudu (příjezd vozidel MHD, dopravní kamery, varování, novinky, události, informace o lékárnách, benzínkách, možnost nahlásit událost, turistické informace a trasy, pouliční navigace, nakupování, předpověď počasí, QR kódy či wifi zóny…), podporuje komerční sektor a generuje hodnoty pro rezidenty, turisty, veřejnou správu a místní byznys, usnadňuje interakce mezi různými zájmovými skupinami a zapojuje občany.

CivicLift Nástroj vyvinutý pro stimulaci komunitně vedeného ekonomického rozvoje. Webový software je řešením pro města a komunitní skupiny, které chtějí podpořit zapojení občanů. Rezidenti mohou využít jeden ucelený zdroj domácích informací, komerční sektor může cílit na lokální odběratele a turisté mohou využívat místních služeb.

MejoraTuCiudad Zlepši své město je komunikační platforma mezi občany a vedením města vytvářející rámec pro smart city. Je založena na třech pilířích: participaci na otevřené správě, spolupráci a transparentnosti. Platforma poskytuje různé komunikační kanály a nástroje jak pro občany, tak i městskou radu. Občané mohou zasílat požadavky či připomínky k službám, klást dotazy telefonicky, a stát se tak senzory města. Na druhé straně město skrze komunikační centrum spravuje požadavky a zasílá odpovědi, vytváří statistiky zájmu, prioritizuje plánované investice a práce a kontroluje městské služby poskytované městskými firmami i subdodavateli.

Red Ubicuo – Alehope Jakákoliv osoba s internetovým připojením má díky této aplikaci přístup ke službám, které jeho lokální komunita či místní samospráva ve městě nabízí: ubytování, hlasování, přístup k rozpočtům, novinkám, úřední desce…

CityCure nabízí nový, snadný, nízkonákladový přístup města k údržbě svého prostředí. Cílem je zlepšit klíčové aspekty města, jako je udržitelnost, ochota inovovat a kvalita života. Jedná se o aplikaci moderních technologií (například nanotechnologií pro ochranu a snadnou údržbu fasád budov) v prostředí města, propojení inovací s městskými službami.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení