Žilina:One 30.1.2021 17:19

Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech

Základní údaje Zahájení: 1/2021 Ukončení: 12/2022 Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika Poskytovatel: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Celkový rozpočet: 480 143,20 EUR Finanční podpora EU: 408 121,72 EUR) Odkazy: EU: https://european-union.europa.eu/index_cs EFRR: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efrr Interreg V-A SK-CZ: https://www.sk-cz.eu/sk/ Popis projektu Dvouletý projekt CleverNet „Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech“ má za cíl podporovat malá a střední města v koncepčním zavádění inovativních senzorických sítí a následně pomoci systematickému využívání získaných dat. Zároveň jsou v projektu začlenění jako partneři projektu malé střední firmy, které se zabývají instalací senzorických technologií a podporou rozvoje konceptu Smart City, a jejich cílem je získat informace o potřebách měst. Cíle a výsledky projektu Klíčovou motivací pro projekt bylo, že zatímco v komerční sféře je investice do senzorických sítí posuzována dle návratnosti, u veřejných služeb není ekonomika primárním cílem; cílí se na jistotu (pravidelnost a spolehlivost, např. spojů veřejné dopravy, nabídce volné parkovací kapacity), na kvalitu služby (např. zdravotní péče) a její dostupnost (nediskriminace). Podpora spočívá v přípravě metodických doporučení jak postupovat při budování senzorických sítí, přípravě modelu organizace kompetencí v konceptu Smart City, podpůrné CBA analýzy a další. Záměrem je vytvořit katalog případů užití senzorických sítí a jejich vhodné aplikace do investic veřejného sektoru. Cílem Katalogu je seznámit uživatele s možnostmi dnešních technologií a jejich uplatněním v praxi, a to především v digitálních modelech a digitálním plánování státu, krajů, měst a obcí. Současně se v rámci projektu buduje tzv. „živá laboratoř“ v městě Žilině, kde se pilotně instaluje senzorická síť a buduje datová platforma, která ve své finální podobě bude efektivně vyhodnocovat získaná data o intenzitě dopravy, životního prostředí, dopravy v klidu a další. Podrobnější informace je možné nalézt na webové platformě projektu https://www.clevernet.sk/cs/. The two-year CleverNet project "Implementation of innovative sensor networks in cross-border regions" aims to support small and medium-sized cities in the conceptual implementation of innovative sensor networks and subsequently to help systematically use the data collected. At the same time, small-medium sized enterprises involved in the installation of sensor technologies and supporting the development of the Smart City concept are included as project partners in the project, with the aim of gathering information on the needs of cities. A key motivation for the project was that, while in the commercial sphere investment in sensor networks is judged according to the return, in public services the economics are not the primary objective; they aim at security (regularity and reliability, e.g. public transport connections, supply of free parking capacity), quality of service (e.g. health care) and accessibility (non-discrimination). The support consists in the preparation of methodological recommendations on how to proceed in building sensor networks, preparation of a model for the organisation of competences in the Smart City concept, supporting CBA analysis, etc. The ambition is to develop a catalogue of use cases for sensor networks and their appropriate application in public sector investments. The aim of the Catalogue is to familiarize users with the possibilities of today's technologies and their application in practice, especially in digital models and digital planning of the state, regions, cities and municipalities. At the same time, the project is building a so-called "living laboratory" in the city of Žilina, where a sensor network is being piloted and a data platform is being built, which in its final form will efficiently evaluate the collected data on traffic intensity, environment, traffic at rest and others. More detailed information is available on the project's web platform https://www.clevernet.sk/cs/.

David Bárta

723355540


Město: Žilina

Typ: Projekt EU

Doba řešení: 1.1.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení