Slovensko pripravuje Akčný plán pre smart cities

Na Slovensku je viacero štátnych orgánov, ktoré sa venujú vytváraniu podmienok pre inteligentné mestá a regióny. Najaktívnejšie z nich je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Už v roku 2017 vydalo publikáciu Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách ako prvý oficiálny materiál štátu venovaný téme smart cities. Začiatkom roku 2018 prišlo ministerstvo so schémou podpory pre malé a stredné podniky pri implementovaní inovatívnych riešení v samospráve, ktorá má tri fázy.

city:one 19.12.2019 13:43 Milan Ftáčnik Správa města

V prvej fáze ministerstvo podporilo v rámci pilotnej schémy maximálne do výšky 10.000 Eur a v ďalších podporí sumou 20.000 Eur s intenzitou pomoci 100% vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti. V druhej fáze overenie navrhovaného riešenia v praxi s podporou do sumy 150.000 Eur a intenzitou pomoci 50%. V tretej fáze počíta s komercionalizáciou riešenia, kde financovanie môže byť formou PPP, z operačných programov európskych fondov alebo formou úveru. Z 23 žiadostí ministerstvo podporilo 10 projektov, ktoré predložili podniky v spolupráci s mestami so zameraním na osvetlenie, dáta, dopravu a parkovanie, kvalitu životného prostredia, rozvoj samosprávy a logistiku.

Po publikácii a schéme podpory pre malé a stredné podniky prichádza ministerstvo hospodárstva s ďalším krokom a tým je príprava Akčného plánu pre smart cities. Chce pri ňom využiť dobré skúsenosti z prípravy Akčného plánu inteligentného priemyslu, ktorý pripravila úzka skupina expertov a pripomienkovala ho širšia platforma. V nej boli zastúpení všetci rozhodujúci aktéri, ktorých sa materiál dotýkal. Ministerstvu sa podarilo trpezlivým rokovaním dostať materiál do vlády bez rozporov. Aj pri téme smart cities chce postupovať podobne. Hlavným cieľom akčného plánu pre smart cities má byť podľa expertov vytvorenie podmienok pre rozvoj trhu inteligentných riešení a inovatívnych služieb a podpora vzniku slovenských inovácií a nových firiem. Nejde len o inovácie pre mestá, ale aj pre obce, funkčné mestské regióny (v nich sú obce prepojené s centrom regiónu prirodzenými väzbami) a samosprávne kraje, ktoré najmä s využitím technológií prinesú skvalitnenie života občanov a zvýšenie kvality a efektívnosti poskytovaných verejných služieb. Práve kraj alebo mesto ako centrum regiónu bude mať kapacitu zabezpečovať vybrané inovatívne služby pre celý región, ktoré by si obce alebo menšie mestá nedokázali zabezpečiť sami. Akčný plán má pokrývať obdobie do roku 2022 a má sa ním vytvoriť základné prostredie pre rozvoj trhu inteligentných riešení a inovácií, vrátane zvýšenia podpory pre takéto riešenia zo strany samosprávy.

Ministerstvo hospodárstva chce opatreniami z akčného plánu dosiahnuť zvýšenie podielu inovatívnych riešení slovenských firiem na globálnom trhu a podporiť vytvorenie stredoeurópskeho trhu formou inovačných partnerstiev so stredoeurópskymi partnermi. To sa ukázalo aj na 5. ročníku konferencie Slovensko na ceste k smart cities, ktorú organizovalo ministerstvo spolu so slovenským Smart Cities Klubom. Na tejto konferencii sa prvý krát uskutočnilo rokovanie zástupcov ministerstiev zodpovedných za túto oblasť z krajín V4, ktorí prijali spoločné vyhlásenie o tom, ako chcú v začatej spolupráci pokračovať.

Rozvoj trhu inteligentných riešení a inovácií bude znamenať zvýšenie ponuky overených riešení a inovatívnych služieb zo strany najmä slovenských ale aj zahraničných firiem, ktoré sú založené na využívaní digitálnych technológií a nástrojov na získavanie dát, na ich analýze a tvorbe inovatívnych služieb s cieľom ich zaradenia do katalógu inovatívnych služieb. To bude možné na základe ich overovania v živých laboratóriách a demonštratívnych projektoch na príslušnej úrovni samosprávy, čo umožni škálovanie inovatívnych služieb v ďalších samosprávach a tvorbu nadväzných lokálnych inovácií.

Samospráva na základe akčného plánu získa možnosti na systematické a strategické plánovanie investícií v území (digitálne plánovanie) vrátane štandardizovaných inteligentných riešení a inovácií namiesto izolovaných projektov, vrátane previazaného digitálneho plánovania na všetkých úrovniach a využívania digitálnych modelov jednotlivých agend a služieb. Akčný plán podporí systematizáciu existujúcich a získavanie nových dát o kľúčových oblastiach života spravovaného územia, ich analýzu a spôsob zverejňovania, vrátane kvality dát a scenárov ich možného využitia.

Prostredníctvom katalógu overených inovatívnych služieb získajú samosprávy možnosti stanoviť si ako priority tie, ktoré zodpovedajú ich podmienkam a potrebám. A to tak v tradičných oblastiach inteligentných riešení pre samosprávu ako sú inteligentná mobilita, adaptácia na zmenu klímy, energetická sebestačnosť, tvorba verejných priestorov, rozvoj komunít, či zapojenie verejnosti, ako aj v oblastiach, v ktorých ešte len vzniknú budúce inovácie.

Akčný plán prinesie aj nástroje na skvalitnenie riadenia samosprávy, efektívnejšiu spoluprácu jednotlivých oddelení, efektívnejšiu spoluprácu medzi samosprávami v území, vrátane personálneho zabezpečenia tvorby a realizácie inteligentných riešení a inovácií a potrebného vzdelávania v tejto oblasti. Prinesie aj nástroje na lepšie prepojenie samosprávy s občanmi. Akčný plán bude riešiť aj možností financovania plánov samospráv, s využitím vlastných zdrojov, financovania na základe úspor, úverov, hybridného financovania alebo aj využitím európskych štrukturálnych fondov a komunitárnych programov.

Akčný plán podporí aj domácu a medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti, ktorá pozostáva z viacerých aktérov, od štátnych orgánov, samosprávy, priemyselných podnikov, akademickej sféry, až po expertov združených v profesijných organizáciách. Rovnako aj spoluprácu zahraničných partnerov najprv v rámci V4, ale aj celej Európskej únie, najmä tých, ktorí majú konkrétne výsledky, ako sú severské samosprávy, britské a holandské mestá a oblasti. To umožní vytváranie komplexných inovatívnych verejných služieb pokrývajúcich celý reťazec riešení zostavený z konkrétnych produktov dodávateľov, ktoré sa môžu presadiť na európskom trhu inteligentných riešení a inovácií iba ako celok. Slovenským inovátorom tak umožní nadviazať perspektívne obchodné vzťahy a rozšíriť potenciálny trh cez partnerov prioritne v krajinách V4+ aktívne sa podieľajúcich na reťazci danej inovatívnej verejnej služby.

Pre rozpracovanie týchto zámerov do podoby konkrétnych opatrení navrhli experti nasledovné prioritné oblasti:

  1. Strategické plánovanie rozvoja inteligentných riešení a inovácií v kontexte digitálnej transformácie

  2. Dátová základňa inteligentných riešení a inovácií

  3. Živé laboratóriá a demonštrátory na demonštráciu a škálovanie inovatívnych verejných služieb, tvorba a správa katalógu inovatívnych služieb

  4. Inteligentné riadenie, vzdelávanie a financovanie

  5. Domáca a zahraničná spolupráca na podporu trhu inovatívnych služieb a podpora exportu slovenských riešení

Predpokladá sa, že akčný plán by mal byť spracovaný do polovice roku 2019 a následne by mal byť predložený na schválenie do vlády Slovenskej republiky. Cieľom Ministerstva hospodárstva je spoločne pripraviť rámec a podmienky pre vytvorenie ekosystému inteligentných miest.

Časopis city:one

Objednejte si doručování našeho časopisu přímo do Vašich rukou

Objednat

Máte chytrý
projekt?

Realizovali jste nebo se podíleli na projektu pro chytrá města? Podělte se s ostatními.

Vložit projekt

Jste odborník na chytrá města?

Umíte pomoct s budováním chytrých měst? Dejte o sobě vědět!

Vytvořit profil

Máte řešení
pro chytrá města?

Ukažte své produkty a služby pro chytrá města.

Vložit řešení